Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

28.04.2023

НСОРБ

И-896(2)/28.04.2023

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. (Ваш изх. № 91-00-253/27.03.2023 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

В кратките срокове за предоставяне на становище относно подготвения от Министерство на финансите проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. изразяваме следната принципна позиция:

  • На основание чл. 71, ал. 3 от ЗПФ и съгласно сроковете по РМС № 70/27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г., НСОРБ изпрати до секторните министри конкретни предложения за размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2024 г., както следва: до МВР и МФ с писмо изх. № И-640/10.03.2023 г.; до МОН и МФ с писмо изх. № И-550/27.02.2023 г.; до МЗ и МФ с писмо изх. № И-644/10.03.2023 г. и до МК и МФ с писмо изх. № № И-666/14.03.2023 г. Предложенията по стандартите за социални услуги са подготвени от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-02-27/02.03.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика, в която участват представители на МТСП, МФХ, НСОРБ, АСП и ДАЗД и са приети на 2 март 2023 г.
  • Консолидираните предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2024 г., в т.ч. и по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г. Ви изпратихме с наше писмо изх. № 684/20.03.2023 г.
  • Прави впечатление, че повечето от стандартите, с които се финансират разходи за издръжка остават с непроменени стойности, спрямо проекта на РМС за 2023 г., въпреки че в Актуализираната средносрочна прогноза за периода 2023-2025 е направена прогноза за 8,7% средногодишна инфлация, която в края на годината се очаква да се понижи до 5,6%, а прогнозата за 2024 г. е за средногодишна инфлация в размер на 3,8%.
  • През 2024 г. за пръв път ще бъде приложена новата разпоредба на чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда относно определяне размера на минималната работна заплата за страната. В тази връзка по всички стандарти за делегираните от държавата дейности, с които се финансират и работни заплати, следва да бъде разчетено и допълнителното увеличение във връзка с очаквания нов размер на минималната работна заплата през следващата година, а именно 940 лв., което е с 20,5% повече от размера й за 2023 г.

С оглед своевременното включване на предложенията на НСОРБ в проекта на Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. в частта й за общините, с които да се осигури адекватно финансиране на разходните отговорности на общините и преодоляване с подкрепата на държавата на последиците от кризите, възникнали в периода 2020-2023 г., правим и следните конкретни предложения по проекта:

  1. В Приложение № 2, към т. 2 „Стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” към функция „Общи държавни служби”:

1.1. Размерите на максималните коефициенти за съответните групи общини по Таблица 1 да бъдат увеличени допълнително с още 16,2% спрямо проекта за 2023 г., като кумулативният ръст на средствата бъде в размер на не по-малко от 20,5 %.

1.2. Да бъде включен допълнителен текст, след Таблица 3, с който се определя начина на изчисляване и разпределение по общини на средствата по стандарти за органите на изпълнителна власт на местно ниво – кметове на общини, кметове на райони, кметове на кметства и кметски наместници. В тези разпоредби да бъде посочен и начина на предоставяне чрез стандарта на дължимите, съгласно трудовото законодателство добавки за прослужено време за тези длъжности.

  1. В Приложение № 4 към т. 4, раздел II. Функция "„Отбрана и сигурност, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“ (свързано с промяна и в Приложение № 1 към т. 1):

2.1. Да се добави нов ред и нова делегирана от държавата дейност „Общински комисии по безопасност на движението по пътищата“ с обща сума на средствата за 2024 г. не по-малко от 15 млн. лв. (натурален показател брой общински комисии и  стандарт в размер на 23 700 лв.).

 2.2. Съответната промяна да бъде отразена и в Приложение № 1, към т. 1, дейност „Общински комисии по безопасност на движението по пътищата“ да бъде добавена във функция „Отбрана и сигурност“.

  1. В Приложение № 4 към т. 4, раздел III. Функция „Образование":

3.1. Да бъдат увеличени допълнително средствата за образователните институции с цел осигуряване на ресурс за издръжка с още 3,8% спрямо проекта за 2023 г.

3.2. Средствата по стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас“, „Допълващ стандарт за материална база“, „Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VII клас“ и „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище,  включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси“ да бъдат увеличени допълнително с още 12,5% спрямо проекта за 2023 г. с цел покриване на ръста на издръжката в резултат на инфлацията за 2023 г. и 2024 г. За тези стандарти за 2023 г. не е предвиден ръст, спрямо достигнатите нива през 2022 г. и необезпечаването на разходите за издръжка на децата и учениците ще доведе до влошаване на качеството на образователната услуга.

  1. В Приложение № 4 към т. 4, раздел IV. Функция „Здравеопазване“:

4.1. Да бъде предвиден ръст на средствата по стандарта за „ Медицинско обслужване в здравен кабинет“ с минимум 20,5%, поради изтичането през 2024 г. на настоящия Колективен трудов договор и осигуряване на достатъчно средства за обезпечаване ръста на възнагражденията и на медицинските сестри в училищното и детска здравеопазване.

4.2. Да бъде предвиден допълнителен ръст на стандартите за делегираните от държавата дейности в системата на здравеопазването с цел осигуряване на ресурс за издръжка с още 3,8%, спрямо проекта за 2023 г.

4.3. Стандартът за „Норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси“ да бъде увеличен с минимум 12,5%, спрямо проекта за 2023 г. с цел покриване на ръста на издръжката в детските ясли в резултат на инфлацията за 2023 г. и 2024 г. За този стандарт за 2023 г. не е предвиден ръст, спрямо достигнатите нива през 2022 г. и необезпечаването на разходите за издръжка на децата в детския ясли ще доведе до влошаване на качеството на грижата за тях.

  1. В Приложение № 4 към т. 4, раздел V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ да бъде предвиден допълнителен ръст от не по-малко от 12,5% на стандартите за делегираните от държавата дейности – социални услуги, с цел осигуряване на по-високо увеличение в услугите за резидентна грижа, предоставяни в домове за пълнолетни лица с увреждания, домове за стари хора, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, услугите, предоставяни в кризисни центрове и дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.
  1. В Приложение № 4 към т. 4, раздел VI. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело":

6.1. Да бъдат увеличени допълнително с не по-малко от 18% средствата за общинските културни институти с регионален характер с цел осигуряване на ресурс за реализиране на политиката по доходите и за компенсиране ръста на издръжка.

6.2. Средствата по допълващите стандарти за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер и за закрити площи на библиотеките с регионален да бъдат увеличени допълнително с още 12,5%, спрямо проекта за 2023 г. с цел покриване на ръста на издръжката в резултат на инфлацията за 2023 г. и 2024 г.

Като се надявам, нашите предложения да бъдат отразени в проекта на Решение на Министерския съвет, оставам

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет