Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. (Ваш № 91-00-257/28.02.2023 г.)

Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. (Ваш № 91-00-257/28.02.2023 г.)

02.05.2023

НСОРБ

И-900(2)/02.05.2023

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. (Ваш № 91-00-257/28.02.2023 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГEOРГИЕВА,

В изключително кратките срокове, Ви предоставяме становище относно подготвения от Министерство на финансите проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. и документите към него.

В изпълнение на решение на УС на НСОРБ от 20 февруари 2023 г. за рамката на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет Ви предоставихме консолидираните ни предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2024 г. и следващите години (наше писмо изх. № И - 684/20.03.2023 г.). Също така, във връзка със съгласувателната процедура по проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. и с оглед на настъпилите промени в резултат на новите разчети по внесения в 49-то Народно събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в частта, свързана с финансирането на делегираните от държавата дейности, с наше писмо изх. № И - 896 (2)/28.04.2023 г. Ви предоставихме и нашите предложения по стандартите за 2024 г.

На тази база и с цел осигуряване на адекватно финансиране на разходните отговорности на общините и преодоляване с подкрепата на държавата на последиците от кризите, възникнали в периода 2020-2023 г., предлагаме в проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. да бъдат отразени и следните приоритетни за местните власти предложения:

  1. В Част IV. Фискална децентрализация и бюджетни взаимоотношения с общините за периода 2024-2026 г., съответно и в Табл. IV-1: Основни бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет (в хил. лв.) и в Приложение № 9: Размери на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за периода, 2024-2026 г., да бъдат изменени стойностните показатели за основните бюджетни взаимоотношения, както следва:

1.1. Изравнителна субсидия за 2024 г. - в размер на не по-малко от 568 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от 80 млн. лв. годишно).

Мотиви: Осигуряване на конституционно установеното правомощие, държавата да подпомага осъществяването на нормалната дейност на общините, вкл. и чрез осигуряване на средства от бюджета. За целта в рамките на предвидената сума за тази субсидия, следва да бъде създаден и траен „защитен компонент“ във формулата за нейното разпределение, който да гарантира, че размерът й по общини няма да бъде намален спрямо предходна година, както да се включат нови - компенсиращи нарастването на разходите в местните дейности компоненти (за компенсиране на увеличаващите се по обективни причини разходи, обусловени от ръста на минималната работна заплата и от инфлацията). По този начин, общините ще бъдат обезпечени с достатъчно ресурси, които да допълнят ограничената им собствена приходна база и чрез които да се гарантира социалната поносимост на местното данъчно облагане, така че гражданите да не понасят цялата тежест от реализирането на националните политики, вкл. и тези по доходите.

1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г. - не по-малко от 533 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от 57 млн. лв. годишно).

Мотиви: Насърчаване на инвестициите, вкл. за изпълнение на местни инвестиционни проекти, допринасящи за ускорено икономическо възстановяване и за подобряване качеството на живот във всички населени места.

1.3. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2024 г. - в размер на 60,3 млн. лв. (съответно за 2025 г. и да бъде заложен ръст в размер на не по-малко от 19 млн. лв.).

Мотиви: Надграждане на държавната политика за подкрепа на общините за целогодишно осигуряване на достъпа на гражданите до пътищата за обществено ползване, съответно и до основни услуги. В периода от 2020-2023 г. този трансфер не беше увеличаван, въпреки отчетения на национално ниво ръст на цените на материалите и горивата и на инфлацията като цяло.

1.4. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2024 г. - в размер на минимум 6 875 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от по 10% или 690 млн. лв. и 757 млн. лв. ).

Мотиви: Предложението цели осигуряване на подходяща социална закрила, достойни възнаграждения и адекватно финансиране на разходите по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има осигурен равностоен достъп в съответствие с действащото законодателство и които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет чрез бюджетите на общините. В тази връзка в предложенията на НСОРБ са включени:

  • Разчетите на МФ съгласно Актуализираната средносрочна прогноза за периода 2023-2025: за 8,7% средногодишна инфлация, която в края на годината се очаква да се понижи до 5,6% за 2023 г. и за средногодишна инфлация в размер на 3,8% за 2024 г.
  • Необходимите допълнителни увеличения във връзка с очаквания нов размер на минималната работна заплата през следващата година - от 940 лв., което е с 20,5% повече от размера й за 2023 г., с оглед на това, че през 2024 г. за пръв път ще бъде приложена новата разпоредба на чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда относно определяне размера на минималната работна заплата за страната.
  1. В част III. Приоритети на политиките и основни допускания за периода 2024-2026 г., т. 2.15. Политика в областта на транспорта и съобщенията, Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони:

2.1. Да бъде предвидено увеличение на разчетените субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2024 г. и следващите години.

Мотиви: Съгласно проекта на СБП, средствата за 2024 г., разчетени за тази цел са идентични на предвидените в проекта на ЗДБРБ за 2023 г. - в размер на 161,0 млн. лв., в т.ч. 89,0 млн. лв. за Столична община - вътрешноградски транспорт и 72,0 млн. лв. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. За 2025 г. и 2026 г. пък са разчетени общо по 162,0 млн. лв. на година, в т.ч. 90,0 млн. лв. за Столична община - вътрешноградски транспорт и 72,0 млн. лв. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. С оглед важността на тази обществена услуга и негативите за този сектор, породени от поредицата от кризи, предлагаме да бъдат търсени варианти за поетапно увеличение на субсидиите за обществен превоз на пътници.

2.2. Да бъде предвидено увеличение на разчетените средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

Мотиви: Разчетените в проекта на СБП 2024-2026 средства за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт се запазват в размерите от 2023 г. (64,0 млн. лв.), които ще бъдат недостатъчни на фона на одобрените макар и еднократно действащи през 2023 г. минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани, съгласно ПМС № 10/25.01.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Като се надявам, че нашите предложения ще бъдат разгледани и отразени в окончателния проект на Решение на Министерския съвет, оставам

С уважение,