Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2025 г.

Становище на НСОРБ по Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2025 г.

25.01.2024

НСОРБ

изх. № И-219(3)/25.01.24.

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище на НСОРБ по Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2025 г.(Ваш изх. № 91-00-32/22.01.2024 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Благодарим Ви за възможността да предоставим становище на НСОРБ по проекта проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2025 г. и материалите към него.

Подкрепяме проекта и предвидените условия за разработване на проектобюджетите за следващата 2025 г. Ясната регламентация на процедурите, сроковете, организацията и координацията на процеса на бюджетно планиране за 2025 г. и съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. са добра основа за осигуряване на по-голяма предвидимост в бюджетните организации и в частност в общините.

В тази връзка и съгласно приоритетите и мерките, влизащи в сила от 2025 г., отразени в правителствената Програма за управление на Република България до 2024 г. и с оглед очакванията за реализирането на съществени реформи през 2024 г. и следващите години, правим следните конкретни предложения по проекта на РМС:

  1. Да се предвидят съответните ангажименти за секторните министерства и разпоредители във връзка с предстоящото въвеждане на еврото; новата категоризация на общините, населените места, районите и кметствата; реализирането на следващите етапи от Инвестиционната програма за общините до 2026 г.

Мотиви: Тези реформи, а и не само, предполагат подготовката на допълнителни разчети и прогнози с отражение върху Бюджет 2025 г. и СБП 2025-2027 г.

  1. В т. 2.1.3, в края на изречението да се добави запетая и следния текст: “включително и за реда и условията за прилагане на чл. 71, ал. 3 от Закона за публичните финанси.“ Също така се надяваме, на следващ етап, в тези указания по-подробно да бъдат описани и:
  • Възможностите за съвместна работа между МФ и НСОРБ по варианти за усъвършенстване на механизмите за разпределение на общата изравнителна субсидия по общини и на целевата субсидия за капиталови разходи по общини, включително включването в пролетната бюджетна прогноза на индикативното разпределение на тези държавни трансфери по общини.
  • Своевременно сътрудничество при подготовката на аргументи и предложения за промени в данъчните закони.

Мотиви: През последните години само малка част от секторните министерства прилагат разпоредбата на чл. 71, ал. 3 от ЗПФ, съответно предложенията за стандартите за делегираните от държавата дейности не винаги се разработват съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите. Предложението ни за редакция съответства на възприетия подход с предходни бюджетни процедури, при който от секторните министерства беше изисквана допълнителна подробна информация за основните видове разходи, обуславящи размерите на съответните стандарти. Считаме, че подобни указания от страна на МФ, вкл. и по отношение приложимите механизми за остойностяване на участващите в стандартите разходи, по възможност – по икономически елементи, ще спомогне значително за по – прецизното изчисляване и определяне на бюджетната рамка за делегираните от държавата дейности от съответната функция/група. Така например, при остойностяване на възнагражденията за персонала в тези дейности да бъдат вземани предвид минимум стойностите, заложени в нормативен акт и/или в колективен трудов договор. Това значително би намалило необходимостта от дофинансиране на съответната делегирана от държавата дейност със собствени приходи на общините или от резерва в централния бюджет.

Предложенията ни за съвместна работа между НСОРБ и МФ по анализ на действащите механизми за разпределение на държавните трансфери и по идентифицирането на направления за нормативни промени са свързани със своевременното идентифициране на рисковете за общинските бюджети в резултат на текущите изменения в нормативната и методическа среда.

  1. В т. 2.1.5., б. „г“, след думите „предложения за“ да се добави следния текст „стойностните и“, а в края на изречението да се добавят думите „ предварително съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България“.

Мотиви: Предлагаме прогнозите за стойностните и натуралните показатели на ресорните министерства да бъдат изпращани и в НСОРБ за информация и съгласуване. Натуралните и стойностните показатели са базата за определяне на общия размер на основните бюджетни взаимоотношения и оказват влияние при разпределението на бюджетните трансфери по общини. Подобни данни на ниво община биха позволили на местните власти да прогнозират по-добре мерките и действията, които да предвидят за постигане на по-голяма ефективност на бюджетните разходи не само на годишна база, но и в средносрочен план. 

  1. В т. 2.1.5., б. „д“ в края на изречението да се добави и следния текст „и прогноза за изпълнение на проектите по инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.“

Мотиви: Предложението съответства на разпоредбите на ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2024 г. относно отчетността на инвестиционната програма за общините и на ПМС за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

  1. В т. 2.1.5., б. „л“ в края на изречението да се добави запетая и следния текст: включително и разчети за капиталовите разходи за периода 2025-2027 г. по Инвестиционната програма за общински проекти“.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на предвидимост и информация за държавната политика в подкрепа на общинските инвестиции.

  1. В т. 2.2.5, втори абзац, в края на изречението да се добави и следния текст „и актуализирана прогноза за изпълнение на проектите по инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.“

Мотиви: Аналогични на мотивите в т. 4. 

Като разчитам на нашето ползотворно сътрудничество и че предложенията ни ще бъдат обсъдени и отразени,

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет