Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на ПМС за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024

22.01.2024

НСОРБ

И-194(2)/22.01.2024

ДО

Г-ЖА МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Становище на НСОРБ по проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.(Ваш изх. № 03-04-14/19.01.2024 г.)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЛАДИМИРОВА,

Благодарим за възможността да предоставим становище по проекта на Постановление на Министерския съвет, който съгласно чл. 107, ал. 12 от ЗДБРБ за 2024 г. ще уреди Правилата за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти.

В краткия срок за предоставяне на становище, НСОРБ проведе спешно проучване сред всички общини, в резултат на което могат да бъдат изведени следните групи въпроси, които остават неизяснени в достатъчна степен с проекта на Постановление:

 1. Да се укажат по-ясно условията и правилата за изпълнение на обектите чрез инженеринг, както и случаите на съфинансиране на обектите от други източници на финансиране.
 2. Да се укажат по-ясно възможността за финансиране и на прилежащите съоръжения и оборудване към строежите (необходими за въвеждането в експлоатация на съответния обект), които са включени в техническите и работни проекти.
 3. По отношение на чл. 1 ал. 5 от проекта на ПМС – да се реферира към чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г., тъй като в предложената редакция разпоредбата е непълна.
 4. По чл. 4, ал. 1, т. 2 – да се преосмисли изискването за окончателното плащане при споразуменията с предмет инвестиционно проектиране в частта „влязло в сила разрешение за строеж“, тъй като издаването на последното е самостоятелно административно производство, което не е обект на възлагане по ЗОП и не влиза в предмета на поръчките.
 5. По чл. 4, ал. 2:

3.1. По т. 2 да се предвиди междинните плащания да бъдат всяко в размер до 35 на сто.

3.2. По т. 3 да се предвиди окончателното плащане да бъде в размер до 10 на сто, но не повече от общата прогнозна стойност на проекта съгласно сключеното споразумение по чл. 1, ал. 1.

3.3. Да се добави допълнителна разпоредба, напр. като нова т. 4 за размера на окончателното плащане, в случаите, когато в съответните договори с изпълнителите на обществени поръчки не са били предвидени авансови и/или междинни плащания и такива не са извършвани от общините. Съответно в случаите, когато авансовото плащане е по-малко от 20 на сто – да се предвиди ново пропорционално разпределение на междинните плащания.

 1. По чл. 4, ал. 3 да се предвиди възможност за авансови и междинни плащания (напр. до 95 на сто) за авторски и строителен надзор и окончателно плащане след подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за предадено Разрешение за ползване /Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, тъй като част от обектите се реализират поетапно и това налага посещения на място от експерти на фирмите изпълнители.
 2. По чл. 5 – предлагаме текущите отчети за изпълнение на сключените споразумения да се представят два пъти годишно, напр. до последно число на месеците май и октомври на съответната година, с оглед на това, че съгласно чл. 8 от проекта, документацията (договори/споразумение, първични счетоводни документи, междинни отчети, други документи, удостоверяващи извършените плащания, и др.) ще се въвежда от общините ежемесечно в ИСУН.
 3. По чл. 6 – да се реферира към съответната разпоредба на ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. (чл. 70 от проекта, изпратен за вътрешно- ведомствено съгласуване).
 4. По чл. 8 – поради липсата на този етап на специален модул в ИСУН за този тип проекти, съответно и на конкретно Ръководство или Указание, предлагаме за да бъде спазено изискването на чл. 107, ал. 11 от ЗДБРБ за 2024 г., в проекта по-подробно да се уреди обхвата на „документацията по споразуменията по ал. 1, включително документи, доказващи извършваните плащания“. Съответно в ПЗР на проекта на ПМС следва да се предвиди срок, в който да бъде изменена и Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. В тази връзка, може би на следващ етап следва да бъдат определени и условията за „утвърждаване на документите“ и публичното оповестяване на техните образци, като напр. заявление и декларация/и по чл. 1, ал. 8, споразумение за предоставяне на финансова подкрепа по чл. 1, ал.1, искане за авансово плащане по чл. 4, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 1, съответно искане за междинно или окончателно плащане и др.
 5. Във връзка с чл. 4, ал. 6 от проекта се коментират „установени нередности“, което понятие е подходящо да бъде дефинирано в ПЗР на постановлението.
 6. С оглед съобразяване с разпоредбите и на данъчните Закони и създаване на гъвкави условия за изпълнение на проектите, предлагаме като възможност за доказване на разходите да се ползват и издадените про-форма фактури. Също така, ако е възможно навсякъде, където за авансово плащане по споразуменията се изисква фактура – това изискване да отпадне (чл.4, ал. 1, т.1 и ал.2, т.1 от проекта на ПМС). Съгласно чл. 25 ал. 7 от Закона за данък добавена стойност, фактура за авансово плащане се издава в 5 дневен срок след получаването на авансовото плащане. По силата на тази разпоредба в ЗДДС, в не редки случаи изпълнителите отказват издаването на фактури за аванс преди неговото получаване, освен ако това не е изрично уговорено в договора за изпълнение на конкретния обет. Тъй като има вече обявени процедури за избор на изпълнител и това условие не е оповестено, предлагаме искането за представяне на фактура за авансово плащане да отпадне.

Като сме уверени в нашето ползотворно сътрудничество и отразяване на направените предложения,

С уважение,