Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по Проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства

Становище на НСОРБ по Проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства

17.04.2024

НСОРБ

изх. № И-848 / 17.04.24.

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище на НСОРБ по Проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с публикувания за обществена консултация проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства, Ви предоставяме становище на НСОРБ, както следва:

 1. Принципни коментари:
 • Оценяваме усилията на държавата за събиране на публичните вземания, но считаме че предложенията за подобен механизъм следва да включват възможности и мерки за обезпечаване същото ниво на контрол, проверка и установяване на наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение общински вземания. Подобни предложения сме правили многократно, вкл. и при обсъждането на промените в ДОПК относно приемането на новата глава двадесет и първа "а" „Условия и ред за разплащания с публични средства“. Считаме, че на този етап е налице дисбаланс в третирането на различните видове публични средства и това обстоятелство може да се окаже в ущърб на финансовата стабилност на общините.
 • С оглед на това, че с ДОПК беше намален прага за договорите и плащанията, за които възниква задължение за уведомление, от 30 000 лв. на 10 000 лв., считаме, че това ще доведе до значително увеличаване на административната тежест за възложителите, особено в по-малките общини и разпоредители, което би могло да забави процесите на плащане и да затрудни оперативната дейност.
 • Считаме, че проектът на наредба следва да отрази в пълна степен изискванията на ДОПК, който беше изменен на 10 април 2024 г. в частта му по чл. 182а, 182б, 182в и 182г.
 1. Конкретни предложения:
  • Текстът на чл. 2 да добие следната редакция:

„Чл. 2. По реда на наредбата се изпращат уведомления за разплащания на публични средства от:

 1. лицата по чл. 182а, ал. 1 и 2 от ДОПК по всички сключени от тях договори, попадащи в обхвата на чл. 182а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК и първични платежни документи, попадащи в обхвата на чл. 182б, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, с изключение на случаите по чл. 182г от ДОПК;
 2. лицата по чл. 182а, ал. 4 от ДОПК въз основа на предявени изпълнителни листове, попадащи в обхвата на чл. 182а, ал. 4 и чл. 182б, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 182г, т. 3 от ДОПК, различни от плащания по договори и първични платежни документи.“

Мотиви: В публикувания проект текстът на чл. 2 не съответства напълно на установеното в ДОПК и е в противоречие с чл. 8 от проекта на Наредба, което би създало неясноти и затруднения при прилагането й. Съгласно разпоредбите на чл. 182а и чл. 182б от ДОПК е предвидено уведомяване за договорите, платежните документи и изпълнителни листове само в случай на надвишаването на определени стойности за съответните видове, а не както е записано в разпоредбата на чл. 2 от Наредбата – за всички. В този смисъл, при неясно формулиране на разпоредбите се нарушава разпоредбата на чл. 7, ал. 2 и чл. 12 от ЗНА, тъй като с Наредбата се прави допълнително разширяване на изисквания, които не са предвидени в ДОПК.

 • Предлагаме в разпоредбите на чл. 10, ал. 6, чл. 12, ал. 3, чл. 15, ал. 5 и чл. 19 да се предвиди едновременно известяване за уведомленията и потвържденията, както до оправомощените служители, така и в информационната система по чл. 182а, ал. 5 от ДОПК (ИС на МФ) в профила на съответния разпоредител с бюджет, задължено лице по реда на чл. 182а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК.

Мотиви: Целта на предложението е създаването и поддържането на електронно досие на задълженото лице в Системата и запазване на информацията в случай на напускане на упълномощено лице или на необходимост от неговото заместване. На този етап разпоредбите предвиждат изпращане на електронни съобщения до електронния адрес на оправомощеното лице, без достатъчно ясно да е определено, че тези съобщения ще бъдат достъпни и в ИС на МФ.  

 • Предлагаме в чл. 15 да бъдат направени следните редакции:
  • В ал. 1, т. 1, текстът да добие следната редакция:

„1. датата, на която най-късно ще бъде направено предстоящото плащане“.

 • В ал. 5, думите „извършено на дата“, да бъдат заменени с думите “извършено до дата“.

Мотиви: Предложението е свързано с подобряване и облекчаване на процедурата, в случаите, когато получателите на плащанията нямат просрочени публични задължения. В редакциите, предложени в проекта на наредба се предвижда, посочване на конкретна дата на предстоящото плащане, като в случаите, когато съответното плащане не бъде извършено на датата, посочена в отправеното уведомление, процедурата трябва да бъде изпълнена отново, с изпращане на ново уведомление. Следва да бъде отчетено, че разпоредбите на ДОПК се отнасят до редица лица, които за разлика от разпоредителите със средства от държавния бюджет администрират самостоятелно собствените си приходи. В тази връзка е възможно да настъпят ситуации, при които на точно определена дата, по обективни причини, например непостъпили средства или извънредна ситуация, свързана с приоритетно пренасочване на средствата за бедствия и аварии, да не може да бъде извършено съответното плащане. С предложените редакции ще бъде осигурена съответната гъвкавост при работата със системата и съответно ще бъде спазени разпоредбите на ДОПК. Следва да бъдат прецизирани и съответните изисквания, вкл. и в Приложенията към Наредбата за цитиране на конкретен първичен платежен документ с номер и дата, с оглед на това, че за да бъде признат съответният документ за платежен, то той трябва да бъде съставен от банка на неин клиент и който създава основание за платежна операция.

Като се надяваме нашите бележки и предложения да бъдат отразени в окончателния проект на Наредба,

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет