Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Становище на НСОРБ по проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

29.10.2022

НСОРБ

И-1832/29.10.2022

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Коментари и бележки по обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви предоставяме принципни и конкретни коментари и бележки на НСОРБ по проекта на документите за кандидатстване по горе посочената процедура, в рамките на Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Становището ни е подготвено след проучване сред общините и при отчитане на техни предложения.

 1. Принципни коментари и бележки:

1.За улесняване и унифициране на процеса по кандидатстване, в подкрепа на етажните собствености и на общините, е необходимо към Насоките да се приложат:

 • Методически указания, към които се реферира на много места в текстовете;
 • Типови образци – покана за свикване на събрание на етажната собственост, протокол от същото с решение за кандидатстване по процедурата и др.;
 • разяснения какъв процент или брой собственици или самостоятелни обекти трябва да са съгласни, за да бъде сградата допустима за интервенции;
 1. Да се регламентира ясно начина, по който сдруженията на собственици ще избират изпълнители. В Насоките само е посочено, че сдруженията следва да възлагат дейности съгласно Постановление № 80 от 9 май 2022 г. Постановлението обаче се отнася за възлагане на дейности за доставка и услуга над 30 хил. лв. без ДДС. Предвид референтните цени за обследванията, стойностите за изпълнение на тези дейности е възможно да са под прага от 30 хил. лв. без ДДС. В допълнение следва да се има предвид, че изискуемата за публикуване в информационната система на Механизма публична покана при възлагането им, съгласно Постановлението, може да се осъществи само при наличието на одобрено проектно предложение;

3.Прецизиране на критериите за оценка, съобразно спецификите на процедурата (множеството от предложените са от други схеми за енергийна ефективност на сграден фонд). С оглед на факта, че като индикатор за реализацията на инвестицията във фиша, част от Плана за възстановяване и устойчивост, е посочена конкретна стойност на РЗП/ м2 на подобрена жилищна инфраструктура, то би следвало и в критериите за оценка, същият да се заложи.

 1. Коментари и бележки по проекта на Условията за кандидатстване:
 2. т. 2.1. „Изпълнение на процедурата“:

1.1. В каре на стр. 14 се указва, че в рамките на едно предложение може да се включва само една сграда /блок секция. В разрез на това в т. 9.1. „Степен на проектна готовност“, се посочва че за всяка сграда, включена в проектното предложение се представят обследване за енергийна ефективност, валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и т.н. Предлагаме така констатираното несъответствие да се отстрани. В допълнение, за намаляване на административната тежест по кандидатстването, оценката и изпълнението на проектите, предлагаме и да не се залагат ограничения за броя сгради/ блок секции, които могат да се включат в едно проектно предложение;

1.2. Предвижда се за целите на отчитането на постигнатите резултати, след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на проекта, водещият партньор да изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването. Същевременно, за да се извърши задължителната оценка е необходимо да измине определен период от време (поне година от интервенциите в сградата), за да може да се направи точен и коректен анализ, който да покаже промяната в потреблението на енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени на етапа на кандидатстването. В тази връзка е необходимо, да бъде преразгледан и прецизиран текста, по отношение осъществяването на дейността преди окончателното отчитане на проекта;

 1. т. 5. „Минимален и максимален размер на средствата“: Така определените стойности за максимален праг на заявените средства, с оглед на предложените референтни цени, ще ограничат кандидатстването със сгради с много голяма РЗП - например, с РЗП над 26 000 м2 или с височина над осем етажа. С оглед на това и при отчитане и на предложението ни по т.1., предлагаме максималният размер на проект да бъде съществено увеличен;
 2. т.7. „Допустими кандидати“:

3.1. Считаме че районните администрации на Столична община и на градовете с районно деление, следва да са сред допустимите кандидати по процедурата. Районните администрации имат съществена роля в управлението и подпомагането на процесите по обновяване на сградите на териториите си. С включването им като водещи партньори, освен че ще се улесни и то съществено достъпа и комуникацията със заинтересованите от процедурата етажни собствености, ще се предостави и възможност по-голям брой жилищни сгради да бъдат енергийно обновени, което естествено ще доведе и до подобряване на архитектурния облик на целия район;

3.2. Посочва се, че при свързано строителство при сградите или когато няколко блок-секции, които не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, задължително групата от блок-секции следва да кандидатства с едно проектно предложение. В тази връзка, следва да се разясни дали при наличие на сгради/ блок –секции с 4 и повече апартамента, принадлежащи на повече от един собственик, които са свързано застроени независимо от различните им идентификатори в кадастралната карта, височини, години на построяване и т.н., същите следва задължително да кандидатстват заедно или само сключено застроените сгради, чиито собственици са заявили желание за участие в процедурата. В допълнение, би било удачно да се обмисли и бонусирането на проекти, предвиждащи цялостното завършване на обновяването на започнати, но незавършени по други програми и проекти архитектурни ансамбли;

 1. т. 8. „Допустими дейности“:

4.1. Във връзка с текстовете по т. 9 „Други важни условия по процедурата“, а именно че при извършването на обследванията, следва да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата и при необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонта му, ще е удачно в допустимите дейности, да се разясни дали ремонтът на покрива ще е дейност, допустима за безвъзмездно финансиране или ще следва да се осигури чрез собствен принос. Коментарът е валиден и по отношение на други задължителни мерки, описани в техническия паспорт, като осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/ подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация;

4.2. Тъй като в съществуващи сгради, допустими за интервенции липсват асансьори, следва да се уточни дали достъпната среда се осигурява само до външния вход на сградата. В допълнение при сградите с асансьор, по принцип съществува стълбищно рамо, което е между входа и площадката на асансьора. В тази връзка, следва да се уточни дали закупуването на устройство за преодоляване на тази разлика във височината, в контекста на мерките за достъпност, ще е допустим разход;

4.3. Изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ е стимулираща допустима дейност, като възобновяемата енергия може да се използва само за обезпечаване енергийното потребление в общите части на сградата, които най-често са осветление в стълбищната клетка и захранване на асансьори. В тази връзка и като се има предвид, че стълбището се осветява основно в тъмната част на денонощието, то би било целесъобразно да се разясни дали използването на батерии за съхранение на енергия ще е допустима дейност и съответно допустим разход;

4.4. Препоръчително е да се разясни и обхватът на дейностите по популяризирането на проектите;

 1. т. 9.1. „Степен на проектна готовност“: Посочва се, че на етапа на кандидатстване може да се подаде и обобщена КСС по окрупнени показатели. Същевременно в критериите за оценяване на предложенията за изпълнение на инвестиция, се проверяват депозирани обща ситуация на проекта (схема, чертеж) и обобщена КСС по окрупнени показатели. В тази връзка, в Насоките следва ясно да се посочи какви са необходимите документи на етап кандидатстване;
 2. т.11. „Допустими разходи за ПИИ за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“: Пазарни проучвания на общини в подготовка кандидатстването по процедурата показват, че разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, значително надхвърлят посочените от 5.10 лв./ м2 без ДДС. В тази връзка и с оглед основополагащата функция на обследванията за инвестиционното проектиране и извършването на СМР, предлагаме да се обмисли завишаване на посочените максимални референтни стойности за дейността;
 3. т.12. „Приложим режим на минимални/ държавни помощи“: С оглед на факта, че в определени сгради са налице и самостоятелни обекти, собственост на Българската православна църка, ще е удачно да се разясни допустимостта на такива обекти по процедурата, включително третирането на собственика като получател или не на минимална помощ;
 4. т.17. „Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция, критерии за оценка на качеството:

8.1. Стойностите по критерий „Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи)“, са идентични със заложените в Насоките за кандидатстване по процедурите за енергийното обновяване на публичните и непубличните сгради, по които обаче се цели постигането на клас на енергопотребление „А“. В тази връзка, при съобразяването, че по настоящата процедура, класът на енергопотребление е „В“, то същите следва да се коригират;

8.2. Формулираният критерий „Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.“, при условие че по процедурата са заложени референтни цени за отделните допустими дейности, по-скоро е неудачен и би следвало да се обмисли отпадането му. В допълнение допусната е и техническа грешка в описателната му част, където вместо % спестявания, следва да се запише, че спестената първична енергия се изчислява като разлика между стойността на разхода на първична енергия преди и стойността на разхода на първична енергия след;

9 .т. 19. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“: Би следвало изискуемите Декларация за държавни/ минимални помощи и Контролния лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“, да се депозират в сканирано копие, вместо в посочения оригинал.

III.Коментари и бележки по приложенията към Насоките за кандидатстване:

1.Приложение № 2 „Партньорско споразумение“:

1.1. Раздел II „Срок на споразумението“: текстът по т.4: „Договорът е валиден за 5 години считано от датата на окончателното плащане по договора за безвъзмездна помощ“, следва да се прецизира, т.е. да се уточни кой точно ще е валидният договор;

1.2. С оглед на факта, че обществените поръчки се провеждат електронно, би следвало от правата на крайния получател (раздел VII „Права и задължения“, т.10), да се заличи свързаното с изпращането на негов представител, който да присъства на публичните заседания на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнители за изработване на работен проект и извършване на СМР на обекта или текстът да се редактира. Считаме и че следва да се даде възможност в текстовете на Споразумението, страните по същото, да включват и други клаузи, уреждащи покриването на непредвидени в бюджета на одобрения проект разходи, както и допълнителни техни права и задължения, като това изрично се посочи в Насоките;

 1. Приложение № 4 „Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“: с оглед на факта, че достъпа до регистъра по БУЛСТАТ е публичен, считаме че от приложенията към Заявлението, абревиатурата на което неправилно реферира към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, следва да отпадне това по предоставянето на Удостоверение за вписване в регистъра, като същото се проверява по служебен път. Съответно то следва да отпадне и от критериите за административна допустимост (т.6) ;
 2. Приложение № 9 „Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи“: удачно ще е да се заличат референции към ПМС № 18 от 2015 г., което е за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Като се надявам предложенията и бележките ни да бъдат отразени във финалния вариант на пакета документи за кандидатстване, оставам         

С уважение,

Категории
Други
Проекти