Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище във връзка с проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Становище във връзка с проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

19.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1574(5) / 19.09.22.

ДО

Г-Н ИВАН ШИШКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

Във връзка с проекта на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация и след проведено проучване сред общините, представяме на Вашето внимание следното становище:

 1. Принципни бележки:

1.НСОРБ и общините подкрепяме усилията по разработването и приемането на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки при инфлация, на основание в чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Общините, като едни от основните възложители на обществени поръчки, очакват срочното приемане на нормативния акт, с цел по-бързото и изключително належащо индексиране на сключени договори в настоящата ситуация на прогресивна инфлация. Методиката несъмнено ще позволи актуализиране на стойностите на договорите съобразно новите ценови реалности в сектор „Строителство“ и ще даде възможност за възобновяване на стопирани строителни дейности;

2.Общините, като публични възложители, спазват стриктна финансова политика и са обект на контрол от множество органи по поемането на финансови задължения, чрез сключване на договори по ЗОП. Поради това, е изключително важно бъдещата Методика да съдържа ясен, недвузначен и справедлив механизъм за прилагане, предвид спецификата и формалността на договорите за обществени поръчки. По този начин ще се избегне разнопосочното й прилагане и тълкуване, както от страна на възложителите, така и на контролните органи.

Във връзка с горното правим следните конкретни предложения:

 1. Конкретни предложения:
 2. По чл. 1, с който се регламентира, че Методиката е приложима единствено за договори за строителство, предлагаме в унисон и с наименованието й, да се включат разпоредби за изменение на цените по рамкови споразумения.

Мотиви: Съгласно § 3 от Закона за допълнение на ЗОП (обн. В ДВ., бр.62 от 05.08.2022 г.), Методиката би следвало да се прилага и при изменение на рамкови споразумения. Поради тази причина, трябва да се посочи и изричен механизъм за индексация на сключени договори или договори, които предстои да бъдат сключени по рамкови споразумения за строителство (доставки и услуги). Съобразно разпоредбите на ЗОП, в сключваните рамкови споразумения не са определени всички условия по възлагането, включително не са посочени конкретни обекти, със съответните им стойности за изпълнение. В повечето случаи, в рамковите споразумения са налични пределни цени за определени видове дейности, на база на които при възлагането на конкретни обекти се формират впоследствие стойностите им и се сключват договори. 

В тази връзка, предлагаме чл. 1 да придобие следната редакция: „С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за възлагане на дейности с предмет строително-монтажни работи.

 1. По чл. 3, регламентиращ, че за изменение цената на договор по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие, предлагаме:

2.1. С цел техническо прецизиране преди израза „Индекси на разходите в строителството“, да се изпише думата „подраздел“.

Мотиви: По този начин ще се избегне объркването между заглавието „Индекси на разходите в строителството“ и съответния му подраздел „Индекс на разходите в строителството“.

2.2. Да се заличи последното изречение, включително приложената таблица към него (Приложение № 1 към чл. 3). По този начин в Методиката категорично ще бъде регламентирано, че извършените строителни дейности за 2022 г. и следващите години също подлежат на индексация.

Мотиви: С оглед спецификата по приемането на Методиката - с акт на Министерския съвет, приложената таблица би следвало периодично да се актуализира с последни налични данни, в т.ч. и за 2022 г., 2023 г. и т.н., което ще създаде излишна административна тежест. В допълнение и данните включени в таблицата са публично достъпни.

 1. По чл. 4, където е разписана формулата за изменение цената на договора, предлагаме:

3.1. Да се конкретизира термина „приети дейности“.

Мотиви: Предложението е с цел да се избегне бъдещо противоречиво тълкуване, като се поясни с какви документи следва да се удостовери приемането, като се посочи съответния нормативен акт.

 1. Считаме и че при възможност, към Методиката могат да се допълнят и разпоредби за индексиране на договорите за доставки и услуги. В този смисъл е новият чл. 117а от ЗОП, който се отнася за всички видове обществени поръчки. Текстове във връзка с предложението ни, са налични в проекта на Методиката, анонсиран през м. май 2022 г.

Мотиви: Общините има редица дългосрочни договори за услуги и доставки, при които съществено са увеличени цените на основните стоки и материали и съответно те следва да бъдат индексирани. Такива например са договорите за сметосъбиране, договорите за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионалните общински депа, дългогодишни договори за доставка на обзавеждане и оборудване във връзка са предоставянето на социални услуги и др.

 1. Предлагаме да се обмисли възможността за изменение цената на договорите и при отчитане ръста на разходите за труд в сектор „Строителство“, както и бъде отчетена спецификата на договори с предмет строително-монтажни работи, при които доставката на оборудване формира значителна част от стойността на договора. В случай че това предложение бъде възприето, предлагаме примерни текстове в приложение към настоящото становище.
 2. Считаме, че следва да се включи и текст, съгласно който индексацията да е възможна при осигуряване на финансиране от страна на възложителя. В противен случай, договора или рамковото споразумение, да могат да бъдат прекратени, без това да се тълкува като неизпълнение на някоя от страните.

В заключение считаме, че при отчитане на направените предложения, целите на Методиката ще бъдат изпълнени в значителна степен, като доведат до така необходимото нормализиране на взаимоотношенията между публичните възложители на обществени поръчки и изпълнителите, постигане на реалистични и справедливи стойности на изпълнените работи, както и гарантиране изпълнението на значими публични обекти.

Като се надявам предложенията ни да бъдат взети предвид, оставам

С уважение,

Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ТЕКСТОВЕ В МЕТОДИКАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД И ОБОРУДВАНЕ

 

 1. По чл. 2, в който се указва, че за изменение на цената на договор по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата, предлагаме:

1.1. Изменението на цената на договора да отчита и ръста на разходите за труд в сектор „Строителство“ в резултат на инфлацията.

Мотиви: В ситуация на трайно нарастваща годишна инфлация, която към м. август е почти 20%, са налице и ценови изменения на всички съставни елементи на строително-ремонтната дейност, съществена част от които са разходите за труд. По данни на НСИ, индексът на разходите за труд в строителството, бележи ръст от 23.5 пункта през второто тримесечие на 2022 г. спрямо последното на 2020 г.  С включването и на измененията в разходите за труд, индексирането ще е доста по-справедливо и реалистично, т. като ще отчете настъпили ценови изменения на почти всички значими съставни елементи на строително-ремонтната дейност.

В тази връзка, предлагаме по чл. 2 да се създадат две нови алинеи, като новата алинея 1 да бъде със следния текст: „Чл.2, ал.1. За изменение на цената на договор по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата, както и коефициент на тежест на разходите за труд, определен на 20% за всички видове строежи. Коефициентите се прилагат към стойността на целия договор.“ 

1.2. Чрез допълнителен механизъм, да бъде отчетена и спецификата на договори с предмет строително-монтажни работи, при които доставката на оборудване формира значителна част от стойността на договора.

Мотиви: С това Методиката ще отчете и спецификата на договори с водеща част „Технологична“, при които доставката на технологичното оборудване, формира значителна част от стойността им, например при договори за изграждане на анаеробни инсталации. Инфлацията при доставката на технологичното оборудване е значително по-висока от тази на строителните материали, както поради драстичното увеличение на цената на индустриалните метали, така и поради липсата на някои специфични елементи на оборудването.

С оглед на горното, предлагаме новата алинея 2 към чл. 2 да бъде със следния текст: „Чл.2, ал.2 „За изменение на цената на договор по ал. 1 по който доставката на технологично оборудване представлява над 20% от стойността му, се прилага и коефициент за Общ индекс в промишлеността за Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение.“

 1. В унисон с предложенията ни по предходната т. 1, предлагаме чл. 3 да придобие следната редакция: „За изменение цената на договор по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали и индекси на цени на разходите за труд в строителството, които се публикуват всяко тримесечие, съответно на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – раздел „Индекси на разходите в строителството“ - https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1930, подраздели „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ и „Индекс на разходите за труд в строителството“ - https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1930 или Евростат. За изменение на цената на договор по чл.2, ал.2 се прилага и Общия индекс в промишлеността за производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение.“
 2. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по чл. 2, ал. 1 да се определя по следната формула:

Кn = [(In - I0)/ I0]*100.Tn, +  [(Ln - L0)/ L0]*100.Tl, при която:

Кn е изразената в проценти стойност, приложима към допустимите за индексация СМР (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In е стойността на последния публикуван тримесечен индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали;

Iо е стойността на индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали към 31.12.2020 г. за оферти преди 31/12/2020 или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за Iо е стойността на индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали към последно приложено индексиране;

Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж, съгласно таблица за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи;

Ln е стойността на последния публикуван тримесечен индекс на разходите за труд в строителството;

L0 е стойността на индекса на разходите за труд в строителството към 31.12.2020 г. за оферти преди 31/12/2020 или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за L0 е стойността на разходите за труд в строителството към последно приложено индексиране;

Tl е тежестният коефициент на разходите за труд, определен на 20% за всички видове строежи.

 1. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по чл. 2, ал. 2 да се определя, като към формулата по ал. 1 се добави стойността на On. Стойността на On се определя по следната формула:

Оn = (Мn - М0)/ М0*100. Tm, при която:

Оn е изразената в проценти стойност, приложима към оборудването (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

Mn е стойността на индекса в промишлеността за производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение за месеца, в което са извършени доставките (съгласно фактура и приемо-предавателен протокол);

Mо е стойността на индекса в промишлеността за производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение към 31.12.2020 г. В случаите на последващо индексиране Mо е стойността на индекса в промишлеността за производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение към последно приложено индексиране;

Tm е тежестният коефициент на разходите за оборудване, определен като процент от общите разходи за строително-ремонтни дейности съгласно договора.