Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище във връзка с обществено обсъждане на проект на ПМС за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за 2021 – 2027 г.

Становище във връзка с обществено обсъждане на проект на ПМС за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за 2021 – 2027 г.

20.01.2023

НСОРБ

изх. № И-60(3)/20.01.23.

ДО

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

 

КОПИЕ

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО“

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Обществено обсъждане на проект на ПМС за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕКАНОВ,

Във връзка с проекта на Постановлението на Министерския съвет за определяне на детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027, и след проучване мнението на общините, Ви предоставяме становище.

Становището ни включва принципни коментари и бележки и конкретни предложения по проекта на нормативния акт, както и експертни такива на НСОРБ, както следва:

 1. Принципни коментари и бележки:
 2. Положително следва да се оценят регулациите, запазващи основната част от съществуващата до момента унифицирана уредба по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Несъмнено същите, прилагани и в периода 2014-2020, ще улеснят процесите по предоставянето на БФП, както за Управляващите органи на програмите, така и за потенциалните кандидати и бенефициенти;
 3. Правят впечатление предложения за регламентации, които „дописват“ нормативен акт от по-висш ранг, а именно Закона за управлението на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Примерите в това отношение, са:
 • Допускане участието в процедурата чрез подбор на кандидати, имащи задължения за данъции задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника. Мотивът за това и то неясен и позволяващ превратни тълкувания, е формулиран като „защитаване на особено важни държавни и обществени интереси“;
 • Възможността за прекратяване на процедура за предоставяне на БФП при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия, въпреки липсата на регламентация позволяваща това в ЗУСЕФСУ.
 1. С оглед специфичната роля на териториалните органи, т.е. Регионалните съвети за развитие, при реализацията на интегрирания териториален подход, подборът на проектни предложения в изпълнение на одобрени по реда на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и актовете по прилагането му концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), би следвало да се регламентира по друг ред, т.е. същият да отпадне от настоящия нормативен акт. В противен случай, имайки предвид публикувания за обществено обсъждане в края на 2022 г. проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРР, това би означавало повторна оценка на проектните предложения в изпълнение на концепциите за ИТИ. По коментара, считаме и че задължително следва да се вземе предвид мнението на отговорното за прилагането на ИТИ подхода ведомство, преди финализирането на настоящото Постановление.
 1. Конкретни предложения и бележки:
 2. Чл. 2, ал.1 и ал.2: В унисон с принципните ни коментари, считаме че от разпоредбите следва да отпаднат референциите към проектните предложения в изпълнение на одобрени концепции за ИТИ;
 3. С аргументите изложени в принципните ни коментари, считаме че разпоредбата на чл.7, ал. 3, следва да се заличи;
 4. Отново съгласно принципните ни коментари, предлагаме отпадане на чл. 9;
 5. Коректно е повтореният в изречение 2 на чл. 15, ал. 3 израз „…се посочват се посочват:“ , да се редуцира до един;
 6. Прецизно е в чл. 15, ал. 8 след израза „Информация по т. 1 и 4 от списъка…“ да се допълни: „…по ал. 6…“;
 7. За пълнота на чл. 17, ал. 8, е уместно след изброяването „…председателят, секретарят…“ да се включи текст: „…членовете с право на глас…“;
 8. С оглед регламентацията на чл. 35 от ЗУСЕФСУ, която посочва какво включва оценителният доклад до ръководителя на управляващия орган, е удачно да се преразгледат т. 4 и т. 5 на чл. 21, ал. 1.

Като се надявам коментарите и бележките ни, да бъдат отразени във финалния вариант на нормативния акт, оставам

С уважение,

Категории
Други
Проекти