Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище - обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“, с финансиране по МВУ

Становище - обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“, с финансиране по МВУ

19.01.2023

НСОРБ

И-2158(4)/18.01.2023

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

И РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРАТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

Относно:  На Ваше писмо за обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на финансови средства на крайни получатели чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

По общественото обсъждане на проекта на документи за кандидатстване по процедура „Екологосъобразна мобилност“, след проучване сред заинтересованите общини, прилагаме обобщените им коментари и бележки, част от които са Ви предоставени и от общините с нарочна кореспонденция.  

Обобщеното ни становище по проекта на Условията за кандидатстване, е както следва:

  1. т.4. „Общ размер и териториално разпределение на средствата“: Прави впечатление, че бюджетът по процедурата е разпределен поравно между 6-те района за планиране, въпреки драстичните разлики в броя на допустимите за подкрепа общини. Пример в това отношение, са аналогичните бюджети за 3 общини от един район срещу 12 общини за друг. В тази връзка, би било удачно да се обмисли по-обективно разпределение на бюджета по райони;
  2. т.8. „Допустими партньори“:

2.1. Тъй като бюджетът на процедурата е разпределен по райони за планиране, трябва да се изясни дали задължителните партньорства между общините следва да са само в рамките на съответния район или между съседни общини от различните райони или друго. Коментарът е валиден и по отношение на асоциираните партньори;

2.2. С оглед използваните различни определения за задължителния партньор, веднъж упоменат като „оператор на обществения градски транспорт“ и втори път като  „общинска компания за обществен градски транспорт“, следва да се разясни дали същият трябва да е дружество, чиито капитал се притежава от общината кандидат или партньор или може да е всеки друг икономически оператор или и двете;

2.3. Удачно ще е и да се разясни броят на проектите, в които една община може да участва като кандидат и/или партньор.

  1. т.10. „Допустими дейности“:

3.1. Предлагаме да се обмисли допустимостта по Дейност 1 на доставката на нови нулевоемисионни превозни средства (автобуси и/ или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен), по подточка b, а именно „високоподови“ превозни средства. Мотивите са, че автобусите с посочените двигатели Евро VI, дефакто са емисионни превозни средства. Тъй като дейността е сред задължителните за реализация, следва да се разясни дали всички участващи в проекта общини трябва да я планират или е достатъчна реализацията й само от една от тях. Коментарът е валиден и за другите задължителни дейности;

3.2. По Дейност 2, предлагаме изграждането на точки за зареждане, освен в транспортните депа, да бъде допустимо и на автобусни спирки и автогари. Автогарите са основен изходен пункт за повечето вътрешни и междуградски транспортни линии, където автобусите генерират по-дълъг престой, който може да се използва и за зареждането им. Началните и крайни спирки на определен маршрут също са подходящи, а и вече традиционни места за изграждане на станции за бързо зареждане. Това ще допринесе за максималната оптимизация на транспортните графици, т.като на превозните средства няма да се налага да изминават дълги разстояния до транспортните депа за зареждането им;

3.3. Към допустимите мерки по Дейност 4, предлагаме включването на поставянето на автобусни спирки, където такива липсват, както и подмяната на вече съществуващи. Наличието на ясно обособени спирки на превозните средства за обществен превоз на пътници и съответстващата им пътна сигнализация, въвеждат задължения за останалите водачи на превозни средства, като намаляване на скоростта с готовност за спиране, пропускане на пътното превозно средство от обществения превоз на пътници за включване в движението и забрана за паркиране в района на спирката. По този начин се гарантира безопасността на пътниците при изчакване и напускане на превозните средства за обществен превоз. Освен това, наличието на обособена спирка, осигурява комфортна среда за пътниците, предпазвайки ги от влиянието на неблагоприятни метеорологични условия;

3.4. Дейност 5: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението (ГПОД):  ГПОД е инструмент от съществено значение за всяко населено място, като осигурява оценка на фактическото състояние и дефиниране на краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението. Планът обхваща множество аспекти, сред които комуникационно- транспортни площи, обслужващи движението на пътни превозни средства, пешеходно и велосипедно движение и паркиране. Предвид множеството информация, която предполага да бъде изследвана, планът представлява мнокомпонентен документ, чиято сложност и времеемкост предопределят по- високата му крайна стойност. В този смисъл, определеният максимален процент от бюджета на проекта за дейността от 0.5%, ще е удачно да се увеличи;

4.т.18. Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция:

4.1. Считаме че критерий 2 от оценката на качеството, даващ съществено предимство от 15 точки, при необходими 65 точки за класиране на проект, следва да отпадне. Същият дава предимство на 8 общини от общо 40-те допустими по процедурата, които са имали възможност да реализират проекти за градски транспорт по ОПРР 2014-2020 или ОПОС 2014-2020. Критерият не би могъл да се използва за оценката на качеството поради различният териториален обхват на мерките за подкрепа за градски транспорт по настоящата процедура и ОПРР 2014-2020,  както и поради фактът, че  ОПОС 2014-2020 подкрепяше за тази дейност само ограничен брой общини с нарушено качество на атмосферния въздух.  

 4.2. Критерий 4 „Степен на проектна готовност“:  Поради продължителността на процедурите по обществени поръчки в сектора на градския транспорт, финализирането на които съгласно практиката на общините отнема над 1 година, считаме че под-критерия „Кандидатът разполага със сключен договор по обществена поръчка за доставка на активите по дейности 1 и 2 - доставка на нулевоемисионни превозни средства (автобуси и /или тролейбуси) на обществения транспорт (градски и междуселищен) и доставка и монтаж на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт“, следва да отпадне.

Като се надявам коментарите и предложенията да бъдат отразени във финалните Условия за кандидатстване, оставам

С уважение,

Категории
Други
Проекти