×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предварително съгласуване на проекти на актуализирани Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2020 – 2027 г., Пътна карта за изпълнението ѝ и Отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътна карта за изпълнен

Предварително съгласуване на проекти на актуализирани Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2020 – 2027 г., Пътна карта за изпълнението ѝ и Отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътна карта за изпълнен

16.06.2022

НСОРБ

И-1155/16.06.2022

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ТОМОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Предварително съгласуване на проекти на актуализирани Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2020 – 2027 г., Пътна карта за изпълнението ѝ и Отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България  2020 – 2027 г. за периода март 2021 г. – май 2022 г., по Ваше искане

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОМОВА,

По повод предварителното съгласуване на цитираните проекти с оглед предстоящо заседание на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет, Ви предоставяме следните коментари:

Поддържаме нашите предложения и мотивите към тях, предоставени Ви с наше писмо изх. И-916(2)/23.05.2022.

По направените коментари в обсъжданите проекти на документи, отбелязваме следното:

1.1. В процеса на програмиране на приоритетите, мерките и дейностите, предвидени за органите на местната власт следва да се отчете принципно кои аспекти от упражняването на публичната власт на местно ниво носят висока степен на корупционен риск за обществото и да се прокара ясна разлика от възложените им със закон правомощия. Напр. предвидените дейности в сферата на електронното управление като антикорупционна мярка се припокриват с възложена със закон компетентност на органите на местната власт. Целеният превантивен антикорупционен ефект в този конкретен аспект реално настъпва по силата на правните норми, а не е следствие от прилагането на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и свързаните с нея документи. Т.е. акцентът на подобна мярка е в усъвършенстването на модела на електронното управление, а не толкова в проследяване осъществяването на възложени правомощия, чието неизпълнение е скрепено със законова санкция. 

1.2. В приложената Пътна карта не е отразено и не е коментирано предложението ни за ясно разграничаване на ролите и функциите на ангажираните институции. Този подход значително ще улесни общата координация и работата на участниците по изпълнение на предвидените мерки. Отново обръщаме внимание, че НСОРБ е юридическо лице с нестопанска цел и може единствено да подпомага експертно дейността на НСАП, но не и да изпълнява и отчита мерки и дейности по Националната стратегия от името на общините. Освен това считаме, че Пътната карта следва да предвиди форма за активно консултиране с общините по инициатива на НСАП, като се предостави възможност те да отправят препоръки и предложения по целесъобразността и практическата приложимост при въвеждането на определени мерки и дейности в Националната стратегия или да съобщават за възникнали проблеми в резултат на тяхното изпълнение. Т.е. ролята на общините да не се свежда до пасивно изпълнение на спуснат „отгоре“ модел на поведение, чието изпълнение впоследствие да се налага да отчитат.

В допълнение, предлагаме да се отстрани един съществен пропуск по отношение източниците на финансиране, а именно - в предвидените за изпълнение от общините дейности да се посочи като източник на финансиране на първо място централния бюджет. Не бива да се забравя, че превенцията и борбата с корупцията на първо място са държавна отговорност и политика и едва на следващо място може да се мисли за ролята на местните програми в тази сфера.

Като се надяваме, че коментарите ни ще бъдат отразени, оставам

С уважение,

Категории
Други