Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения за стандарти за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети във функция „Образование“ за 2025 г.

Предложения за стандарти за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети във функция „Образование“ за 2025 г.

01.03.2024

изх. № И-551(2)/29.02.24.

Г-ЖА АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

В съответствие с чл.71 от Закона за публичните финанси и в отговор на Ваше писмо изх. № 1103-56 / 26.02.2024 г., приложено предоставяме Ви нашите предложения за промени в стандартите за 2025 г. и за осигуряване на допълнителни целеви средства от централния бюджет.

НСОРБ си запазва правото да актуализира своите предложения в зависимост от степента на отразяването им и промените, настъпили в резултат от преговорите между НСОРБ и МФ по проектобюджет‘2025.

 

Предложение на НСОРБ за стандарти и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ през 2025 г.

  1. Предлагаме промяна в размера и реда за предоставяне на достигнатите със ЗДБРБ за 2024 г. размери на стандартите, както следва:

1.1. Допълващият стандарт за материална база да се определи в размер на 50 лв. / ученик (дете) и да се разшири обхвата му с децата от подготвителните групи (4, 5 и 6-годишни).

Мотиви: През годните този стандарт нараства с най-бавни темпове спрямо всички останали стандарти във функция „Образование“. Поради това средствата са крайно недостатъчни за извършване на наложителни подобрения на материалната база (особено в заведенията с малък брой деца и ученици), както и за осигуряване на устойчивост на реализираните с европейски средства подобрения на сградния фонд. В тази връзка предлагаме стандартът да се осигурява и за децата в задължителна предучилищна възраст - съгласно чл.43, ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, средства за тях не се предоставят. Нарастващата роля на детските градини за осигуряване на ранно детско развитие, налага целенасочени инвестиции за модернизиране и осъвременяване на тяхната материална база.

1.2. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси за осигуряване на транспорт на деца и ученици да се предоставя и на общините (когато автобусите са тяхна собственост).

Мотиви: Независимо дали автобусите са предоставени на училищата или се стопанисват от общините, те изпълняват една и съща функция и респективно изискват еднакви разходи. В тази връзка е нелогично неравнопоставено отношение единствено по критерий „собственик“. Следва да се има предвид, че общините и училищата трябва да имат свобода за определяне на най-подходящият за тях вариант за използване на училищните автобуси като изборът им не бива да се ръководи единствено от финансови съображения.

1.3. Размерът на стандарта за институция за детските градини да бъде завишен с 10% за заведенията с повече от една сграда.

Мотиви: Поддържането на повече от една сграда неминуемо води до увеличаване на разходите за издръжка на материалната база. Практиката на общините да поддържат т.нар. „филиали“ в селата, намалява административните разходи на заведенията и следва да бъде насърчавана. С оглед влизането в сила на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца, поддържането на създадената мрежа става все по-важно с цел ограничаване пътуването до други най-близки детски градини. В тази връзка, предлагаме стандартът за институция да се предоставя в завишен размер (от поне 10%) за заведенията с втори адрес. С оглед предотвратяване на последващо разширяване на мрежата, е възможно да се регламентира, че средствата се предоставят само на разкрити през учебна 2023/2024 г. „филиали“.

1.4. Размерите на всички стандарти и нормативи във функция „Образование“ да бъдат увеличени и съобразно възприетата от Правителството политика по доходите в системата на предучилищното и училищно образование и прогнозната инфлация за 2025 г.

 

  1. Предлагаме за 2025 г. да бъдат въведени нови стандарти във функция „Образование“, както следва:

2.1. Да се въведе нов стандарт „Добавка за подпомагане храненето на 2 и 3 - годишните деца в целодневни групи в детска градина”, равен на размера на средствата за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи и на учениците от I до IV клас.

Мотиви: Предложението цели равнопоставена държавна подкрепа, както за децата в подготвителните групи и началния курс, така и за останалите деца в детските градини. Считаме, че подобна стъпка е в унисон и с политиката за ранно детско развитие и повишаване обхвата на децата.

 

  1. Правим следните допълнителни предложения по бюджета на функция „Образование“ за 2025 г., както следва:
  • да се осигури целеви ресурс за закупуване на нови училищни автобуси, вкл. и на електробуси – в размер не по-малък от 50 млн. лв.. С осигурените на този етап средства в размер на 40 млн. лв. са закупени и разпределени 156 автобуса. Същевременно общините са подали в МОН заявки за осигуряване на над 600 автобуса (поради значителната амортизация на автопарка и увеличаване броя на транспортираните деца с тези от гимназиален етап). Предложението ни ще създаде възможност за закупуване на поне 200 нови автобуса през 2025 г. и ще позволи подмяната поне на най-амортизираните и създаващи реална опасност за здравето на децата превозни средства, като ще допринесе и за намаляване на вредните емисии и изпълнението на други национални политики в областта на опазване на околната реда;
  • да се предвиди ръст на средствата за компенсиране на безплатния превоз на деца и ученици по чл.283, т.2 от Закона за предучилищно и училищно образование – не по-малко от 10% спрямо достигнатите нива за 2024 г., с които да се увеличат максималните размери на средствата за компенсиране на километър от общия пробег. Досегашната практика показва, че ежегодно средствата не достигат с от 9 до 11% от реалните разходи, които остават за сметка на общинските бюджети. Осигуряването на допълнителен ресурс за 2025 г. ще позволи осигуряването на 100 % от извършените от общините разходи в съответствие с изискванията на нормативната уредба;
  • да се предвиди достъп на общинските училища и детски градини до националните програми за изграждане на достъпна среда и повишаване на сигурността в училищата и детските градини. В продължение на години, целевата национална програма осигурява средства само за държавните училища. Смятаме, че е необходимо да се осигури поне частична държавна подкрепа за изпълнение ангажиментите на общините по решаването на общовалидните проблеми като сигурността и създаване на условия за хора в неравностойно положение. Настояваме за осигуряване на достъп до програмата и за общинските училища, както и за увеличаване на финансовия й ресурс с поне 10 млн. лв.

Категории
Образование