Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения за промени в Закона за държавния служител (ЗДСл) (На Ваш изх. № 02.11-27/18.04.2022г.)

Предложения за промени в Закона за държавния служител (ЗДСл) (На Ваш изх. № 02.11-27/18.04.2022г.)

03.05.2022

НСОРБ

И-826(3)/03.05.2022

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

АМС

Относно: Предложения за промени в Закона за държавния служител (ЗДСл) (На Ваш изх. № 02.11-27/18.04.2022г.)

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Изказвам удовлетворението на НСОРБ от стартираната консултационна процеудра за промени в Закона за държавния служител. Считам, че избрания подход за предварителна обществена кансултация дава възможност за получаване на максимално широк кръг от предложения за усъвършенстване на законодателството за държавната служба в България.

Подкрепяме усилията в посока на обективност и прозрачност на процедурите за подбор на държавни служители. Оценяваме предстоящите промени в Закона за държавния служител като стъпка, гарантираща състезателното начало при заемането на държавната служба. Използваме възможността на по-ранен етап да внесем предложение относно предстоящите промени, свързани с централизирания подбор като се предвиди изключение в ЗДСл и се даде възможност служебно правоотношение в общинските администрации да възникне и без провеждане на централизиран подбор при спазване на условията за назначаване. Предлаганият модел на организация и провеждане на централизирания етап на конкурса следва да се преосмисли с оглед цялостното му прилагане в общинските администрации. Единствено децентрализираното провеждане на конкурсите дава възможност за адекватен подбор на кандидати, които да отговарят на специфичните нужди на конкретната община. И в момента малките общини трудно намират подходящи кадри при обявяваните от тях конкурси – основно поради засилващата се миграция на младите и образовани хора към големите градове и ниските нива на възнагражденията в общинските администрации.

С оглед изложените мотиви, предлагаме в ЗДСл да се възприеме специален подход към общините, като се даде възможност по преценка на органа по назначаване конкурсът да включва и решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация по реда на глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Както знаете на портала за обществени консултации е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Портал за обществени консултации (strategy.bg)). В тази връзка Ви предлагаме да се обмисли възможността за въвеждане на единен режим спрямо служителите по трудово и служебно правоотноошение в администрацията на органите на изпълнителната власт. Резонно е от предложението за по-лесно съвместяване на трудовите и семейни задължения да се възползват и държавните служители, а не само служителите, работещи по трудово правоотношение.

С цел подобряване на приложимостта на ЗДСЛ в общините предоставяме идентифицирани проблеми и структурирани предложения:

Посочете разпоредбата в съответния закон и аргументирайте необходимостта от промяна:В чл. 21, ал. 4 се създава т. 3, със следното съдържание:„3. национални програми.“В чл. 67 се създава т. 7, със следното съдържание:„7. допълнително възнаграждение за изпълнение на спомагателни или контролни дейности при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.“;В чл. 67, ал. 9 след думите „по ал. 7, т. 5“ се добавят  думите „ и т. 7“.Създаване на правно основание за:
  • предоставяне на допълнителни възнаграждения на служителите в администрациите на органите на изпълнителната власт, на които със заповед на органа по назначаване са възложени допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на национални програми. До голяма степен механизмите по изпълнение и/или управление на национални програми са със сходни с европейските проекти и програми задължения и отговорности;
  • предоставяне на допълнителни възнаграждения на служителите в администрациите на органите на изпълнителната власт, на които органа по назначаване възлага изпълнение на спомагателни или контролни дейности при посочените условия, извън изпълнението на техните преки служебни задължения;
Посочете какъв проблем се решава с предложената промяна – опишете проблема като включите информация относно същността и мащаба:
  • До момента не е уредено нормативно получаването на допълнителни възнаграждения от служителите в централните и териториалните администрации във връзка с изпълнението на допълнително възложени функции, свързани с изпълнението на национални програми.
  • В 265 общински администрации и 35 районни администрации служителите, изпълняващи контролни и спомагателни дейности по време на обявената извънредна епидемична обстановка не получиха допълнително възнаграждение, поради липсата на регламент в законодателството. За работа на „първа“ линия нито един служител от изброените администрации не е получил допълнително възнаграждение.
Посочете кои са конкретните заинтересовани и засегнати от промените страни и структури:
  • Централни и териториални (областни, общински и районни) администрации.
Посочете целта на предложената промяна: Създаване на регламенти уреждащи допълнителните възнаграждения на служителите.
Посочете потенциалните положителни и отрицателни въздействия от въвеждането на предложената промяна: При въвеждането на правна рамка, уреждаща горепосочените допълнителни възнаграждения, служителите от администрациите ще получават достойно възнаграждение за изпълнение на дейности вменени от органа по назначаването.Липсата на достойно заплащане демотивира служителите, трудно се задържа изграден експертен потенциал. 

Като се надяваме, че предложенията ни ще бъдат взети предвид, оставам

С уважение,