Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения за изменение и допълнение на критериите за оценка на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Предложения за изменение и допълнение на критериите за оценка на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

29.05.2023

НСОРБ

И-1012(5)/29.05.23.

ДО

 

Г-Н ГЕОРГИ СЪБЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР Д-Я „РСР“

МЗм

Относно: заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СП) 2023-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

С настоящото писмо Ви представяме предложения за изменение и допълнение на критериите за оценка на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Те са базирани на заложените в интервенцията по СП приоритети за насърчаване и разширяване на териториалното сътрудничество, оползотворяване на местния потенциал и запазване на досегашния управленски и административен капацитет, доколкото той е положителен.

Принципни предложения 

  1. Осигуряване на тематичен фокус чрез адекватна тежест на подхода на умните села и оползотворяване на местния потенциал чрез присъждане на тежест от поне 7 точки на под-критерий № 12.5 и на 5 точки на под-критерий № 12.3

Предложението ни е мотивирано от заложените цели на интервенцията в СП, подкрепени с указанията на МЗм (по заповед № РД 09-524/19.05.2023 г.)

  1. Равнопоставеност в третирането на малките общини от периферните, планински и изостанали райони чрез въвеждане на нов под-критерий 1.2.1 „Обхванато население от 10 001 до 20 000 жители“ с тежест от 2 точки и намаляване на стъпката в точкуването на под-критерии 1.2.1 – 1.2.4 до 1 точка (разлика)

Предложението ни е мотивирано от факта, че по регламент прагът за минимално обхванато население е 10 000 души, както и че 57 наши общини са с население под 5 000 души, а всяка втора община е под 10 000 души. Тези малки общини са съсредоточени в периферните, планински и изостанали райони, които имат най-голяма нужда от подкрепа. В допълнение, не следва да се фиксираме с голяма тежест върху възможно по-голям брой население с оглед ограничения финансов ресурс за една стратегия, както по СП, така и по допълващите програми.

  1. Равнопоставеност на партньорствата с оглед дефиницията за допустимите територии по ВОМР чрез прецизиране на под-критериите № 1.1.1 – 1.1.4. По тях да се присъждат точки за обхващане на две територии от две общини, от три общини и от повече от три общини.  

Предложението ни е мотивирано от факта, че по ВОМР има специфичен целеви териториален обхват, в т.ч. по линия на демаркацията с ПРР, което означава, че не всички населени места в общината са допустими за включване. По аналогия на предходното ни предложение - не следва да се фиксираме с голяма тежест върху възможно по-голям брой население с оглед ограничения финансов ресурс за една стратегия, както по СП, така и по допълващите програми.

  1. Актуализиране на критериите за устойчивост и капацитет, като по под-критерии 4.2.1. и 4.2.2. се допусне „МИГ или партньор да има опит в изпълнението на проект/и за териториално и транснационално сътрудничество“. В допълнение, под-критерий 4.3 може да отпадне поради дублиране, на практика, с под-критерий 3.1.

Предложението ни е мотивирано от необходимостта за прецизиране и равнопоставеност на участниците по подготвителните проекти.  

  1. Прецизиране на критериите за опит на колективния управителен орган, като под-критериите № 5.1 и 5.2 се изменят както следва:
  • № 5.1.1-5.1.4 „В Колективния управителен орган е включен един/двама/трима/повече от трима членове, участвал(и) в изпълнение на стратегията по ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. или в изпълнение на проекти/договори, финансирани по програми на ЕС и други международни донори“;
  • № 5.2.1-5.2.4 „В Колективния управителен орган е включен един/двама/трима/повече от трима членове, участвал(и) в изпълнение на стратегията за ВОМР в периода 2014 – 2020 г. или в изпълнение на проекти/договори, финансирани по програми на ЕС и други международни донори“;
  • Под-критерий 5.1.5 и 5.2.5 отпадат.

Предложението ни е в съответствие с чл. 30, ал. 3 на ЗЮЛНЦ и е мотивирано от факта, че членовете на Колективния управителен орган на МИГ са най-проверяваните лица и с най-много задължения, но с никакви права и директни ползи от участието им в УС. Така практиката показва, че има множество смени на членове на УС и едва ли има работеща МИГ, която да не е сменяла членовете на УС. В тази връзка повечето групи силно намалиха членовете на своя УС. Резонни са и въпросите за какъв период ще се следи опита на членовете на УС и ако по някаква причина отпадне член на УС с опит, кой ще заеме неговото място и ако за това място не се намери подходящия човек, какво се случва с изпълнението на стратегията?

  1. Актуализиране на критериите за опит на изпълнителния екип на МИГ

Под-критерий 6.2 е ограничителен, тъй като стеснява управленския опит на директора до участие в прилагането на подхода ВОМР в УО по участваща програма или в Разплащателна агенция, т.е. работа в централната администрация. Не е ясно как такива специалисти ще участват пълноценно на място в активизирането на целевата територия. Под-критерият може да отпадне като под-критерий 6.3 се предефинира за „опит в управлението на проекти“ и се даде допълнителен бонус за опит като изпълнителен директор на МИГ.

По аналогия, под-критерии 7.1-7.3 следва да включат „опит в изпълнението на проекти по подхода Лидер/ВОМР и проекти, финансирани по програми на ЕС и други международни донори“.

Предложението ни е мотивирано от целите на подмярка 19.1 и интервенцията по ВОМР в СП, в т.ч.: подкрепа за придобиване на умения и създаване на местен капацитет за изпълнение на стратегии по подхода, финансирани по СП и програмите по ЕСИФ.

С пожелание за успешно и ползотворно заседание на Комитета за наблюдение, оставам

С уважение,