Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

09.05.2022

НСОРБ

И-920/09.05.2022

ДО

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, Д.Ф.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания за обществени консултации Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (Наредбата) изпращаме принципни бележки и конкретни предложения.

Подкрепяме необходимостта от изменение на действащата правна уредба на детското и училищно здравеопзване, за което вече Ви изпратихме подробен пакет от предложения, изготвени от НСОРБ на база задълбочен анализ и подкрепени с данни от общините и НСИ.

В тази връзка, отчитаме като възможност предложението на Вашите екипи за разширяване на видовете медицински специалисти, които могат да се назначават в детските ясли и яслените групи на детските градини, а именно лица с професионална квалификация „лекарски асистент“ и „фелдшер“. Същевременно, считаме, че въпреки това недостигът от медицински специалисти в детските ясли ще продължи да се задълбочава, тъй като тези специалности също са „дефицитни“.

Предложената алтернатива няма да реши проблема с липсата на персонал в детските ясли и яслените групи в детските градини. Към момента, а и с предложените от Вас промени, в детските ясли и яслените групи, съгласно Наредбата, се набляга на медицинския подход на грижа, без акцент върху ранното учене и детско развитие. Във вече предоставения Ви от нас проект на промени предлагаме да се усъвършенства модела за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в ранна детска възраст, като се редуцират изискванията за броя на медицинските специалисти, които са необходими за една яслена група. Считаме, че по този начин ще се покрие дефицита им в здравните кабинети в училищата и детските градини. В тази връзка – модернизацията на услугата за ранно детско развитие в яслена възраст изисква развиване на уменията, знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи за малките деца, така че да способстват за оптималния им растеж и правилното социално, емоционално и умствено развитие, чрез синхрон между МЗ и МОН.

Както вече Ви уведомихме с наше писмо изх. № И-523/09.03.2022 г., НСОРБ подготви пакет от предложения за законодателни и нормативни промени, приети от Управителния съвет на НСОРБ през месец февруари 2022 г. които са на база изготвен Анализ на детско и училищно здравеопазване и установените дефицити.

На база събраната информация от 152 общини (57,4% от всички), официални данни на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи:

 • По данни на НСИ в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях. От тях 94% или 788 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детските градини са общинска собственост, като са осигурени 31 377 места (96% от всички места).
 • В общинските детски ясли и яслените групи в състава на детските градини са заети общо 7 397 души, от които 3 590 медицински специалисти по здравни грижи и 3 807 друг немедицински персонал. Най-голям дял заемат медицинските сестри – 3 364, следвани от детегледачките, които са общо 2 360.
 • На база информацията от 60 общини (попълнили данни за възрастовата структура на персонала, зает в самостоятелните детски ясли) от 3 969 човека заети в детските ясли, 1 503 са медицински сестри, 1 323 - детегледачките, 214 педагозите и 929 човека е друг персонал. 56% от медицинските сестри в самостоятелните детски ясли са с придобит трудов стаж и професионален опит над 20 години, а 16% са в пенсионна възраст. При детегледачките 3% са в пенсионна възраст, 60% са със стаж и опит над 20 години, а 37% са под този трудов стаж. Във всички райони за планиране с най-висок процент и дял от заетите в пенсионна възраст са медицинските сестри. При медицинския персонал е най-висок и делът на заетите с професионален опит и стаж над 20 години.

Изнесените данни са тревожни и показват, че тенденцията със застаряването на медицинския персонал ще продължава, което от своя страна ще задълбочи проблема с намирането на лица за тази длъжност (към момента задължителна за отглеждането на деца от 0-3 години).

Във връзка с гореизложеното са конкретните ни предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, които предоставяме в Приложение 1 към настоящото писмо.

Продължаваме да се надяваме, че Министерство на здравеопазването ще стартира работата на вече създадената междуведомствена работна група, която да обсъди разработените от нас предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба в детско и училищно здравеопазване, както и разработването на нови стандарти за финансиране на здравните кабинети в училищата и детските градини, като делегирана от държавата дейности чрез общинските бюджети.

Уверена съм, че съвместно ще намерим решения, с които да гарантираме качеството на грижите за децата в детските и учебни заведения чрез обезпечаване с необходимия персонал.

Приложение 1

Предложения на НСОРБ по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

 

 1. По § 1. предлагаме следните изменения и допълнения:
  • Предложеният текст от Проекта става точка 1.
  • Създава се нова т. 2 със следния текст:

„2. В чл. 6, ал. 3 се изменя както следва:

 „чл. 6. (3) В населени места, в които в продължение на една година се наблюдава недостиг на места в детските ясли, по мотивирано предложение на общинския съвет и съгласувано с директора на регионалната здравна инспекция броят на приетите деца в смесена дневна група може да бъде увеличен до 25 деца.“

Мотиви: С предложението ще се даде възможност да се увеличи броя на децата в детските ясли и яслените групи, при недостиг на места, преобладаващо в големите градове. Целта е да се осигури максимален достъп на всички деца до 3-годишна възраст до целодневна грижа, като се наблюдава само предходната година. Считаме, че 25 деца е оптимален брой, при условие, че са спазени изискванията на чл. 59, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Следва да се отчита, че в много редки случаи пълняемостта на групите е в пълен капацитет, като се има предвид че в тази възраст децата често боледуват.

 1. По § 2. , т. 1 да се измени така:

„В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Директор на детска ясла може да бъде лице с професионална квалификация „лекар“, „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“, „фелдшер“ или „инспектор по обществено здраве“ и с професионален опит не по-малко от една година.“.

Мотиви: С предложението ще се разшири обхвата на лицата със специални познания в областта на здравеопазването, хигиената, профилактиката, санитарната техника и правно-нормативните изисквания на националното и европейското законодателство, които могат активно да се включат в отглеждането на децата. Придобилите специалност „Инспектор по обществено здраве“ притежават познания в областта на медико-биологичните, техническите и специалните науки с хигиенно-профилактична насоченост. Считаме, че с предложението ни ще се даде възможност да се разшири допълнително кръга от лицата, които имат необходимите познания и умения в отглеждането и възпитанието на децата. Не бива да се забравя и факта, че специалистите от РЗИ осъществяват методологията на детските ясли. Едновременно с това считаме, че лицата, придобили такава професионална квалификация и изискванията за опит могат да отговорят на изискванията, регламентирани в чл. 8, ал.  4 от Наредба № 26.

 1. По § 3. предлагаме:

В чл. 9, т. 1 се изменя така:

„1. „1. медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, фелдшер или инспектор по обществено здраве;“

Мотиви: Предложението ни е свързано с предходното по т. 2

 1. По § 4. Предлагаме следните изменения и допълнения:
  • Член 10, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 10. (1) За медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, фелдшер или инспектор по обществено здраве се назначава лице с професионална квалификация съответно „медицинска сестра“, „акушерка“ „лекарски асистент“, „фелдшер“ или „инспектор по обществено здраве“.

 • Член 10, ал. 3 се изменя както следва:

(3) Лицата по ал. 1 след постъпване на работа и периодично преминават следдипломно обучение по проблемите на ранното детско развитие и профилактиката и промоцията на здравето по реда на чл. 178, ал. 2, т. 2 от раздел I „Медицинско образование“ от глава седма на Закона за здравето по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, както и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ или БЧК.“

4.3. Създава се нова ал. 4 със следния текст:

(4) Обученията по ал. 3 са безплатни и се организират от Министерство на здравеопазването в съответствие с утвърдената програма.

Мотиви: Предложението ни по т. 4.1. е свързано с направените по т. 2 и т.3.

Предложенията по т.4.2. и т. 4.3. са свързани с ясното регламентиране на следдипломното обучение, което е свързано с продължаващо медицинско обучение, а не с придобиване на специалност. Считаме, че следва да има утвърдена и ясна програма от министъра на здравеопазването и министъра на образованието, пряко свързана с професионалното развитие на медицинските специалисти по дефинираните теми, както и осигурени целеви средства за тях. С предложението ни за утвърждаване на обща програма ще се развиват не само специалистите, но и уменията на децата, необходими за тяхното израстване. Подходящо е лицата да преминават периодично през обучения за оказване на помощ при спешни състояния, което ще гарантира живота и здравето на децата. Не бива да се подминава практическото прилагане на наученото, както и поддържането на придобитите умения, свързани с предоставянето на медицински услуги (напр. поставяне на инжекция, изваждане на език и др.)

 1. По § 5. Предлагаме следните изменения и допълнения:
  • В член 11, ал. 3 се изменя така:

„(3) Лицето по ал. 1 след постъпване на работа и периодично преминава обучение за повишаване на квалификацията по теми от областта на ранното детско развитие и комплексната промоция на здраве по реда на чл. 224 от раздел ІІІ „Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ от глава единадесета на Закона за предучилищното и училищното образование по програма утвърдена от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.“

 • В чл. 11 се създава ал. 4 със следния текст:

„(4) Обученията по ал. 3 са безплатни и се организират от Министерство на здравеопазването в съответствие с утвърдената програма.“

Мотиви: Считаме, че обученията са специфични, което налага изготвянето на специална програма за предвидените обучения в Наредба № 26. Подкрепяме необходимостта от непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите в детските ясли и яслените групи, но считаме, че предвид спецификата на възрастта следва да се обърне специално внимание при обученията, които следва да са съобразени и с медицинските изисквания и критерии за ранно детско развитие. Темата е все още непозната и дискусионна сред обществото, което налага специфичен подход и изготвянето на план за обученията от министерство на здравеопазването и министерство на образованието и науката.

 1. По § 6 предлагаме следните промени:

В чл. 12 се правят следните допълнения:

 • В ал. 1 съюзът „със“ се заменя с „с минимум“.
 • В ал. 2 се добавя нова т. 4 със следния текст:

„4. по време на дежурство наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ.“

      6.3. Създава се ал. 3, както следва

 „(3) Лицето по ал. 1 след постъпване на работа периодично преминава обучение по теми от областта на хигиената, ранното детско развитие и промоцията на здраве в кърмаческа и ранна детска възраст в регионалните здравни инспекции и/или в Националния център по обществено здраве и анализи, както и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ или БЧК.“

Мотиви: Предложението ни е пряко свързано с т. 7

 1. По § 8. предлагаме:

Чл. 14 се изменя така:

„чл. 14. (1) На една яслена група се назначават до двама медицински специалисти по чл. 9, т. 1 и до три детегледачки. Обслужването на децата може да се осъществява от:

 1. един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и три детегледачки в рамките на работното време на детската ясла;
 2. от един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и една детегледачка на смяна, при назначени двама медицински специалисти по чл. 9, т. 1 и две детегледачки.

(2) В седмичните детски ясли се назначават най-малко двама медицински специалисти по чл. 9, т. 1 допълнително.

(3) В кърмаческите групи се назначава най-малко един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и една детегледачка допълнително.

(4) В яслените групи по чл. 6, ал. 3 се назначава допълнително една детегледачка.

(5) Допуска се обслужването на две яслени групи от един медицински специалист по чл. 9, т. 1 и необходимия брой детегледачки по решение на директора на детската ясла/детската градина, съгласувано с кмета на общината при спазване на изискванията от Раздел II.“

Мотиви: Предложението ни е на база цитираните данни относно възрастовата структура на заетия персонал в детските ясли и яслените групи. С измененията и допълненията ще се даде възможност за покриване на дефицита от медицински специалисти в районите, в които липсват. С годините тази тенденция ще се задълбочава, като трудно ще се намерят кадри, които да осигуряват медицинска грижа за децата до 3-на възраст, ако не се даде алтернатива чрез предложените промени. С внесеното предложение за отглеждане на децата от един медицински специалист и три детегледачки ще се осигури непрекъснатост в разписаните дейности в Наредбата. При осигурен подходящ график на работа на целия персонал в една яслена група, както и преминато задължително обучение от лицата, пряко ангажирани в отглеждането на децата, ще бъде гарантирана медицинска грижа и наблюдение. Едновременно с това предлагаме да се развиват уменията, знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи за малките деца, така че да способстват за оптималния им растеж и правилното социално, емоционално и умствено развитие. Считаме, че следва да се измени изискуемото образование за детегледачките, тъй като регламентираното изискване само за средно образование ограничава възможността на лица с по-високо образование да се грижат за децата в яслена възраст. Друг подход, който предлагаме, е да се допусне нов модел, осигуряващ един медицински специалист, който да обслужва две яслени групи като едновременно с това се осигури достатъчен брой детегледачки, така че да се осигури непрекъсната грижа за децата. Предвид разписаните задължения в чл. 10, ал. 2 от Наредба № 3, то същите могат да се извършват само от едно медицинско лице, отговарящо за две яслени групи. Останалите предложения за изменения са синхронизирани с въведените регламенти в § 3.

 1. По § 9. предлагаме:

„Чл. 15 се изменя така:

„Чл. 15. Освен посочените в чл. 9 лица в детската ясла могат да се включват и други лица, които да се грижат за възпитанието, обучението на децата, за техническото и материално поддържане на детската ясла.“

Мотиви: След направен анализ на дейността на детските ясли се очерта необходимостта от подпомагане на психичното развитие и здраве на децата от 0-3 годишна възраст; диагностициране на нервно-психичното развитие и индивидуалните способности на децата; скрининг на отклонения в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на децата; подкрепа на семейства с деца с увреждания и затруднения в развитието; подпомагане психологическата подготовка и култура на децата, родителите и персонала. В щатното разписание на детските ясли да има възможност да се включват и други специалисти, съобразно конкретните потребности (напр. психолози, логопеди и др.).

 1. По § 11., § 12. и § 13. предлагаме:

Навсякъде след думата „общопрактикуващия“ да се добави „или лекар специалист“.

Мотиви: Предложението ни е свързано с практиката. Родителите ползват за консултации и лечение лекари, които са специалисти в съответната област. В тези случаи те наблюдават децата, запознати са с тяхното състояние и лечение, което не налага посещение при общопрактикуващия лекар. С предложението ще се спести от ресурса и времето на родителите, които следва да отидат за издаване на документи от общопрактикуващия лекар, но на база на извършено лечение от друго лице.

 1. По § 15. предлагаме:

В чл. 36, ал. 3 се изменя така:

„(3) Директор на детска кухня по чл. 35, ал. 1, т. 2 може да бъде лице с професионална квалификация „медицинска сестра“ и придобита специалност „Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене“ или лице с професионална квалификация „Инженер-технолог“.

Мотиви: Към момента на територията на цялата страна се наблюдава изключителен недостиг на специалисти с висше образование по специалност „медицинска сестра“, работещи в детските ясли и детските кухни. През последните години не се наблюдава интерес от страна на медицински специалисти към работа в детски кухни. Предвид това предлагаме да се предвиди възможността в детските кухни на длъжност „Директор“ да се назначават и други специалисти освен посочените, а именно лица с професионална квалификация „Инженер-технолог“. Специалистите с професионална квалификация „Инженер-технолог“ притежават необходимите познания и компетентности и пълноценно могат да изпълняват съвременните изисквания за пълноценно и здравословно хранене, подходящи за децата в кърмаческа и ранна детска възраст. С предложението ще се създадат условия за разширяване на обхвата и обезпечаване с кадрови ресурс на дейностите по ръководство и контрол на цялостната дейност на детските кухни, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.

 1. Създава се нов § 19. със следния текст:

„§ 19. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 8, както следва:

 • 5. С влизането в сила на измененията в чл. 9, т. 2 заетите педагози запазват правата си.“

Мотиви: Считаме, че педагогическите специалисти, заети до момента в детските ясли и градини следва да запазят правата си и работното място, независимо че не отговарят на предложените изисквания в чл. 11, ал. 1 от Наредбата . Съгласно чл. 211, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование учителите са педагогически специалисти и изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Целта на предложението ни е да съхраним специалисти, които са натрупали богат опит в ежедневната си работа с децата и са преминали различни обучения за повишаване на знанията и уменията си.

 

 

Категории
Здравеопазване