Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения относно актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г., Пътната карта за изпълнение на стратегията и отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътната карта за изпълнен

Предложения относно актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г., Пътната карта за изпълнение на стратегията и отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътната карта за изпълнен

23.05.2022

НСОРБ

И-916(2)/23.05.2022

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ТОМОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г., Пътната карта за изпълнение на стратегията и отчет за изпълнение на мерките, включени в Пътната карта за изпълнение на стратегията

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОМОВА,

По повод Вашето писмо, Ви предоставяме следната информация и предложения:

  1. I. Информация за степента на изпълнение на мерките, включени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. и Пътната карта за изпълнението й

Съгласно възприетия институционален механизъм за взаимодействие, НСОРБ като юридическо лице с нестопанска цел има роля на участваща страна. Координацията по изпълнението на заложените в пътната карта мерки следва да се извършва от съответно централно ведомство/структура. Ясно е, че поради спецификата на отчетния период - 2021 г. /пандемия, служебни кабинети, чести избори и др./ подобни инициативи не са били провеждани.

  1. Предложения за изменения и допълнения на мерките, включени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. и Пътната карта за изпълнението й, съобразно приоритетите, включени в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 г. и в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на Еврейския съюз
  2. Общи предложения

Предлагаме за всяка мярка по предвидените приоритети изрично да се посочат следните категории институции:

  • водеща - с функции по иницииране и координиране на изпълнението на дейността;
  • участваща - с функции по изпълнение на заложените дейности;
  • подпомагаща - съгласуване на предложения/резултати от дейности. Правим изричната уговорка, че поначало е мислимо общините като административни структури да бъдат включени в приоритет 4 единствено като подпомагаща страна. Няма практическа възможност, а и необходимост, 265 общини да бъдат ангажирани в процес по обсъждане и изготвяне на мерки по Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия.
  1. 2. Предложения по приоритет 4Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт“

2.1. По мярка 1

Предлагаме мярка 1 „Въвеждане на съвременни електронни инструменти за открита и прозрачна община“ да отпадне. 

Мотиви: Заложените в мярката дейности поначало се реализират и отчитат в изпълнение на стратегически документи /Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България, Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г., Архитектура на електронното управление на Република България/, както и по силата на законово възложена компетентност на посочените административни структури - АПК, Закон за електронното управление, Закон за електронната идентификация, Закон за киберсигурност, Закон за електронните съобщения, Закон за електронниия документ и електронните удостоверителни услуги и кореспондиращата подзаконова нормативна уредба.

2.2. По мярка 2

2.2.1. Предлагаме дейност 1 да придобие следната редакция: „Провеждане на обучения на кметовете на общини по представяне и популяризиране пред местните общности на програмите за управление на общините по чл. 44, ал. 5 ЗМСМА и на отчетите за тяхното изпълнение“.

Мотиви: Прилагане на резултатно ориентиран подход.

2.2.2. Предлагаме дейност 2 „Представяне и популяризиране по подходящ начин пред обществеността на годишния бюджет на общините и отчета за изпълнението му“ да отпадне.

Мотиви: Дейностите са правно регулирани. Съгласно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Съгласно чл. 140, ал. 4 и 5 ЗПФ председателят на общинския съвет организира публично обсъждане от местната общност на годишния отчет на кмета на общината за изпълнението на общинския бюджет, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. Общинският съвет приема отчета след неговото обсъждане.

2.3. По мярка 3

Предлагаме дейност 1 да придобие следната редакция:

„Развитие и разширяване ролята на консултативните органи и съвети на местно ниво, създадени по силата на закон“.

Мотиви: Въвеждане на мярка с пряко практическо значение за общините.  

2.4. По мярка 4

Предлагаме мярка 4 да отпадне.

Мотиви: Предстои НС да разгледа и приеме проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, транспониращ Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитага на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, с вносител МС. В проектозакона общините са предвидени като един от задължените субекти.

2.5. По мярка 6  

Предлагаме мярка 6 да придобие следната редакция:

Изготвяне на механизми за подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите чрез създаване на препоръчителни стандарти за добро управление и управление на корупционния риск от органите на местната власт и местното самоуправление.

Във връзка с горното, предлагаме дейност 2 да придобие следната редакция:

Разработване на препоръчителни стандарти, свързани с доброто управление на местно ниво и управлението на корупционния риск от органите на местната власт и местното самоуправление.”

Мотиви: Действащите формулировки по недопустим от законодателството начин нарушават самостоятелността на органите на местната власт и местното самоуправление, и упражняването на техните правомощия. Контролът и мониторингът върху органите на местната власт и местното самоуправление може да се осъществява само по ред и условия, и от органи, установени в закон, а не от работна група и още по-малко на база критерии и система за мониторинг, създадени в рамките на подобен изцяло оперативен междуинституционален експертен формат.

Като се надяваме, че предложенията ни ще бъдат отразени, оставам 

С уважение,

Категории
Други