Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2024 г., в т.ч. и по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г.

Предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2024 г., в т.ч. и по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г.

20.03.2023

НСОРБ

изх. № И-684/20.03.23.

ДО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети и централния бюджет за 2024 г., в т.ч. и по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

Ползваме случая да благодарим за оперативното и в дух на ползотворен диалог разрешаване на възникващите открити въпроси, както лично с Вас, така и с Вашия екип. Добрата комуникация между НСОРБ и МФ в условията на нововъзникващи извънредни обстоятелства e гаранция за спазването на фискалната дисциплина.

Традиционно, преди одобряването от Министерски съвет на проекта на средносрочна бюджетна прогноза, УС на НСОРБ приема рамката на нашите предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет за следващата година. Към тях включваме и други предложения за финансовото осигуряване на възложени на общините функции и дейности, които да бъдат включени в проекта на държавния бюджет за следващата година.

В тази връзка, на последното си заседание от 20 февруари 2023 г. и на основание чл. 71, чл. 74, във връзка с чл. 77 от Закона за публичните финанси Управителният ни съвет одобри предложенията на НСОРБ по Бюджетната процедура за 2024 г., вкл. и по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Основните цели на нашите предложения по Бюджет′ 2024 г. са:

 • адекватно финансиране на разходните отговорности на общините през първата цяла бюджетна година от новия управленски мандат на местните власти;
 • преодоляване с подкрепата на държавата на последиците от кризите, възникнали в периода 2020-2023 г.;
 • финансово обезпечаване на разходите за възнаграждения във връзка с прилагането на новата разпоредба на чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда относно определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Поради липсата на приет ЗДБРБ за 2023 г., предложенията на НСОРБ по Бюджет’2024, в т.ч. и по стандартите за следващата година и по проекта на СБП 2024-2026 г. по видове взаимоотношения са представени в абсолютни целеви стойности, както следва:

I. Изравнителната субсидия за 2024 г. да бъде в размер на по-малко от 568 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от 80 млн. лв. годишно), при осигуряване на траен „защитен компонент“ във формулата за нейното разпределение, който да гарантира, че размерът й по общини няма да бъде намален спрямо предходна година и търсене на възможност за компенсиращи компоненти, осигуряващи част от разходите в местните дейности, обусловени от ръста на минималната работна заплата (МРЗ) през 2024 г.

Мотиви: Осигуряване на конституционно установеното правомощие държавата да подпомага осъществяването на нормалната дейност на общините, вкл. и чрез осигуряване на средства от бюджета. Става въпрос за обезпечаване с достатъчно ресурси на ангажиментите на общините в изпълнение на националните политики, за които местните власти нямат достатъчно собствени и подлежащи на развитие приходоизточници.

II. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. да бъде не по-малко от 533 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от 57 млн. лв. годишно).

Мотиви: Насърчаване на инвестициите, вкл. за изпълнение на местни инвестиционни проекти, допринасящи за ускорено икономическо възстановяване и за подобряването на качеството на живот във всички населени места.

III.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2024 г. в размер на 60,3 млн. лв. (съответно за 2025 г. и да бъде заложен ръст в размер на не по-малко от 19 млн. лв.).

Мотиви: Надграждане на държавната политика за подкрепа на общините за целогодишно осигуряване на достъпа на гражданите до пътищата за обществено ползване, съответно и до основни услуги.

IV. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2024 г. да бъде в размер на минимум 6 875 млн. лв. (съответно за 2025 и 2026 г. да бъдат заложени ръстове в размер на не по-малко от по 10% или 690 млн. лв. и 757 млн. лв.). Приоритетно осигуряване на не по-малко от 678 млн. лв. за 2024 г. за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ с цел доближаване на средната работна заплата на заетите в нея до средните нива за сектор „Държавно управление“ и обезпечаване на административния капацитет на местно ниво, необходим за координацията на всички национални политики.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на подходяща социална закрила, достойни възнаграждения и адекватно финансиране на разходите по предоставяне на основните услуги – делегирани от държавата дейности за всички граждани. Предложенията ни са остойностени на база очакваният по-висок размер на МРЗ за 2024 г., който ще бъде определен при спазване на новото изискване съгласно чл. 244, ал. 2 от КТ. Т.е. при прилагането на този механизъм, ръстът на МРЗ за 2024 г., спрямо сега действащият й размер се очертава да бъде между 11 и 19%. В допълнение на това обстоятелство е и необходимостта от обезпечаване през 2024 г. и на националните политики: по доходите по бюджетни сектори (договорени между социалните партньори); по реализирането на съответните реформи и за развитие на капацитета за предоставяне и подобряване качеството на делегираните от държавата дейности. Конкретните предложения са представени пред секторните министерства, съгласно изискванията на РМС № 70/27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г.

За улеснение, в Приложение № 1 Ви предоставяме обобщение на предложенията на НСОРБ по стандартите за 2024 г.

V. Предложения за структурни реформи, които да бъдат включени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.:

- Включване в пакета данъчни закони на изменения в ЗМДТ относно актуализиране на системата за определяне на данъчните оценки на имотите и включване в облагане на необлагаемите имущества, за които има налична информация в съответните регистри.

- „Отваряне“ на Закона за публичните финанси с цел актуализиране на разпоредбите му относно: възможността за въвеждане на споделени данъци, въвеждане на ангажимент за осигуряване на допълнително финансиране в случай на възлагане на нови разходни отговорности, отпадане на обвръзката на процеса на подготовка, обсъждане и приемане на общинските бюджети с приемането на ЗДБРБ за съответната година, отпадане на други ограничителни условия за самостоятелните общински бюджети и др.

Като се надявам, че нашите предложения ще бъдат разгледани и отразени в окончателните проекти на Решения на Министерския съвет, оставам

С уважение,

Приложение № 1

Обобщени предложения на НСОРБ по стандартите за делегираните от държавата дейности за 2024 г.

Поради липсата на приет ЗДБРБ за 2023 г., предложенията по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2024 г. по бюджетни функции са изготвени на база следните допускания:

 • Основа за изчисление на съответните увеличения са достигнатите размери към 1 януари 2023 г., по-конкретно съгласно разчетите на МФ, съгласно ФО№5/2023 г. За част от изчисленията е ползвана и утвърдената рамка съгласно РМС № 280 от 05.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., което на този етап не е отменено.
 • Към тези базисни стойности са отнесени очакваните ръстове по бюджетни функции, които са свързани с изпълнението на влезли в сила нормативни актове и действащи национални политики.
 • Включени са и дългогодишни предложения на НСОРБ за целево финансиране със средства по национални програми и/или такива разчетени в централния бюджет, осигуряващи по-ефективно изпълнение на съответната национална политика на местно ниво.
 • Предвидено е увеличение на средствата за възнаграждения, обосновано с прилагането на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2024 г., което цели запазване на диференциацията между квалифицираните и нискоквалифицираните кадри. На това основание до 1 септември 2023 г. очакваме да бъде определен размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г. в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. На тази база е определен прогнозен коефициент за ръст на средствата за делегираните от държавата дейност от ок. 15% спрямо достигнатите нива през настоящата година на етап есенна прогноза за следващата.

Конкретните предложения на НСОРБ по стандартите за 2024 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности по бюджетни функции са както следва:

 1. Функция „Общи държавни служби” - стандартите за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ да бъдат увеличени с минимум 18%, спрямо достигнатите нива през 2023 г. или общата сума за тази дейност да бъде не по-малко от 678 млн. лв.

Коефициентите по групи общини за минимално кадрово осигуряване да бъдат увеличени диференцирано по групи общини, като се прецизира разликата между коефициентите на отделните групи. Предлагаме за общините с население 50 001-160 000 жители население (сегашни К 6, К7 и К8) да бъде обсъдено окрупняването им в нов единен коефициент, който да бъде в размер на не по-малко от 39 лв./ж., тъй като за разлика от останалите групи, в сегашните три групи са разпределени само 15 общини, от които 13 областни центрове. Към момента тези общини са най-ощетени по отношение на прилаганите коефициенти за съответните групи, а същевременно предоставят значителна част от публичните услуги на територията на съответните области и осигуряват изпълнението и координацията на редица национални политики на местно ниво.

Предлагаме в текстовете на РМС-то да бъдат включени и такива уреждащи начина на предоставяне чрез стандарта на дължимите добавки за прослужено време за изборните длъжности съгласно трудовото законодателство.

 1. Функция „Отбрана и сигурност“ – да бъде осигурено средно увеличение на сега съществуващите стандарти във функцията в размер на поне 15% спрямо достигнатите им нива през 2023 г.

Да бъде създадена нова делегирана от държавата дейност за финансиране на ресурсно неосигурените ангажименти на общините, възложени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, като се осигури финансиране на дейността на всяка от общинските комисии, създадени на основание Стратегията в размер на мин. 23,7 хил. лв.

Предложенията по т. 2 са изпратени на вниманието на МВР и МФ с писмо изх. № И-640/10.03.2023 г.

 1. Функция „Образование“ – да бъде осигурено диференцирано увеличение на размерите на стандартите за детските градини и за училищата в зависимост от политиката по доходите за 2024 г. и прогнозните нива на инфлацията. Допълнително над това увеличение да бъдат разчетени още 5% ръст за осигуряване развитието на образователните институции на местно ниво. Приоритетно да бъде осигурено увеличение от 15 % на норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането през 2022 г. на съответните такси по ЗМДТ.

В рамките на съответното диференцирано увеличение да бъде отчетена необходимостта от увеличение на размера на стандарта за институция за детските градини с повече от една сграда. Размерът на допълващия стандарт за материална база да се увеличи с 15% спрямо достигнатия размер за 2023 г., като се разшири и обхватът му (съответно се предоставя и за децата от 4 до 6 години) и се промени съществуващият ред за разпределение на средствата.

В текстовете на РМС да се предвидят разпоредби, осигуряващи:

- предоставянето и на общините на средства по допълващия стандарт за поддръжка на автобуси за осигуряване на транспорт на деца и ученици (когато автобусите са тяхна собственост).

- въвеждането на нов стандарт: „Добавка за подпомагане храненето на 2 и 3 - годишните деца в целодневни групи в детска градина”, равен на размера на средствата за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи и на учениците от I до IV клас.

- промяна в съществуващия ред за разпределение на средствата (между училищата на база брой ученици), като впоследствие се внесат и съответните промени в чл.41, ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В проекта на Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. да се предвиди:

- ръст на средствата за компенсиране на безплатния превоз на деца и ученици по чл.283, т.2 от Закона за предучилищно и училищно образование – с не по-малко от 15% спрямо достигнатите нива за 2023 г., с които да се увеличат максималните размери на средствата за компенсиране на километър от общия пробег;

- целеви ресурс за закупуване на нови училищни автобуси – в размер не по-малък от 35 млн. лв.

Предложенията по т. 3 са изпратени на вниманието на МОН и МФ с писмо изх. № И-550/27.02.2023 г.

 1. Функция „Здравеопазване“ – да бъде осигурено диференцирано увеличение на размерите на стандартите средно с не по-малко от 15%, спрямо достигнатите нива през 2023 г. в зависимост от политиката по доходите за 2024 г. в сектор „Здравеопазване“ и прогнозните нива на инфлацията.

Предлагаме, считано от 2024 г. да бъдат въведени следните нови стандарти: „Стандарт за организационно обособени структури – Детски ясли“ за 207 самостоятелни общински детски ясли (по данни от НСИ за 2021 година) в общ размер на 12,4 млн. лв. и допълващ стандарт „Здравословно хранене за деца от 0 до 3 години” в общ размер на 13,2 млн. лв.

В проекта на Средносрочната бюджетна прогноза 2024 -2026 г. за системата на общинското здравеопазване да бъдат включени и следните Национални програми, които да бъдат администрирани от министерство на здравеопазването и да финансират дейности в изпълнение на национални политики на местно ниво:

 • Национална програма „Профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България“;
 • Национална програма за оптимизиране на вътрешната структура в детските ясли, яслените групи в детските градини, детските кухни, здравните кабинети в детските градини и училищата;
 • Национална програма за развитие капацитета на медицинските специалисти, работещи в детските ясли и яслените групи на детските градини.

Предложенията по т. 4 са изпратени на вниманието на МЗ и МФ с писмо изх. № И-644/10.03.2023 г.

 1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – диференцирано увеличение на стандартите за финансиране на социалните услуги средно с не по-малко от 14,8%, спрямо достигнатите през 2023 нива, както следва:
 • 20% за услугите за резидентна грижа, предоставяни в домове за пълнолетни лица с увреждания, домове за стари хора, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, услугите, предоставяни в кризисни центрове и дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания;
 • 15% за консултативните социални услуги, предоставяни в центрове за социална рехабилитация и интеграция, центровете за обществена подкрепа, услугите, предоставяни в дневни центрове за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, центровете за временно настаняване, звено „Майка и бебе“, приют, центрове за работа с деца на улицата и асистентската подкрепа, както и за дейностите, покриващи ранната детска интервенция;
 • 10% увеличение за услугите, предоставяни в дневните центрове за стари хора, което е обусловено от факта, че през годините се наблюдава по-нисък разход за издръжка на тези центрове, както и за услугите, предоставяни в преходните и наблюдаваните жилища.

Паралелно с подготовката на предложенията за финансиране на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности през 2023 г., на етап есенна прогноза и при готовност на МТСП и АСП с окончателен вариант на Националната карта на социалните услуги, през 2024 г. следва да влязат в сила новите наименования на услугите и да се приложат изискванията на чл. 45 от ЗСУ, съответно - сега съществуващите стандарти следва да бъдат трансформирани към тях. През 2024 г. всички услуги следва да са привели дейността си и спрямо определените стандарти за качеството, съгласно Наредбата за стандартите за качеството на социалните услуги. С предлаганите увеличения се цели обезпечаване на националната политика по доходите, реализирането на реформата в системата на социалните услуги, вкл. и чрез развитие на капацитета на услугите и реално изпълнение на Наредбата за заплатите на заетите в тях, както и частично преодоляване на проблемите, свързани с инфлацията и отражението й върху разходите за издръжка.

Предлагаме, в случай, че се осигури прилагане от 2024 г. на новите стандарти по видове социални услуги съгласно ЗСУ и НКСУ, да бъдат добавени следните нови делегирани от държавата дейности:

 • „Дейности по насочване от общината за ползване на социални услуги“;
 • Допълващи стандарти за дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение, за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа;
 • „Дейности за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето от семейства на роднини или близки и приемни семейства“ се финансират от държавния бюджет като една социална услуга по общ стандарт.

Предложенията по т. 5 са приети на 2 март 2023 г. от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-02-27/02.03.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика, в която участват представители на МТСП, МФХ, НСОРБ, АСП и ДАЗД.

 1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – стандартите за дейностите в група „Култура“ да бъдат увеличени с диференцирано по видове дейности средно с не по-малко от 15% спрямо достигнатите нива през 2023 г., като общата им сума за 2024 г. бъде в размер на не по-малко от 285 млн. лв. Да бъде предвидено допълнително увеличение на допълващите стандарти за открити и закрити площи с още 9%. и за обезпечаване на допълнителното увеличение на показателите субсидирана численост в музеите и галериите с тази на музеите и художествените галерии, финансирани от бюджетите на общините.

В проекта на Средносрочна бюджетна прогноза 2024 -2026 г. за системата на културата да бъдат разчетени и следните средства обезпечаващи реализирането на национални политики в областта на културата за:

- Поетапно въвеждане на система за допълнително финансиране на културните институти за дейност.

- Въвеждане на допълващи стандарти за дейност и за управлявани открити площи на музеи и галерии, който като начало да включва регистрираните 33 музея, които управляват археологически резервати.

- Осигуряване на средства за откупки и попълване на фондовете на музеи и художествени галерии чрез създаване на национална програма за тази цел и предвиждането в централния бюджет на необходимите средства за нейното изпълнение.

- Планиране на средства за творческа мобилност в рамките на страната по линия на национални програми или чрез Национален фонд „Култура“, включително и чрез предвиждане на необходимите за целта средства в централния бюджет.

Предложенията по т. 6 са изпратени на вниманието на МК и МФ с писмо изх. № № И-666/14.03.2023 г.

Категории
Финанси и бюджет