Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения до МФ относно разходване на допълнителните трансфери за други целеви разходи на общините, предоставени с актове на Министерския съвет в периода 2018-2021 г.

Предложения до МФ относно разходване на допълнителните трансфери за други целеви разходи на общините, предоставени с актове на Министерския съвет в периода 2018-2021 г.

10.10.2022

НСОРБ

изх. № И-1734 / 10.10.22.

ДО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Разходване на допълнителните трансфери за други целеви разходи на общините, предоставени с актове на Министерския съвет в периода 2018-2021 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА

 

В НСОРБ постъпват сигнали от общини, които са получили трансфери за други целеви разходи през 2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, но същите не са усвоени към 31 декември 2021 г. Част от въпросите се отнасят и до това как следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 129, ал. 1 и ал. 3 от ЗПФ за подобни целево финансирани обекти, чието строителство продължава и през следващата 2023 г.

Обособиха се следните категории общини:

  • Общини, при които през 2021 г. с Постановление на Министерския съвет е променено предназначението на средствата/инвестиционните обекти, отпуснати през 2019 и 2020 г. С ПМС № 18, 49, 65, 376 и 403 от 2021 г. са променени отделни обекти на 6 общини, одобрени с ПМС №348 и №373 от 2019 г. и с ПМС 360/2020 г. При тези обстоятелства, променените условия за разходването на средствата са влезли в сила през 2021 г., считано от приемането на съответния акт на Министерския съвет.
  • Общини, които поради забавяне в обществената поръчка и/или по други обективни причини са възложили изпълнението на съответната обществена поръчка, но няма да имат възможност да разходват и отчетат целево отпуснатите средства в максимално определения срок – до 20 декември 2022 г.
  • Общини, при които с цел приключване на обекта в условията на повишаващи се цени на строителните материали през 2021/2022 г. са търсени възможности за преструктуриране на разходи с цел да бъде приложена нормата на чл. 117а от ЗОП и съответно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, одобрена с ПМС № 290/27.09.2022 г.;
  • Общини, които са получили допълнителни трансфери за други целеви разходи през 2021 г. и по силата на чл. 129, ал. 1 от ЗПФ следва да организират изпълнението и отчитането на инвестиционните дейности в срок до 20 декември 2022 г.

В тази връзка и на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗПФ предлагаме при възможност да бъде изменена разпоредбата на чл. 43 от ПМС № 31/2022 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2022 г., така че да се осигури правна възможност за:

  • Общините, които имат сключени договори с изпълнител и са в процес на изпълнение на одобрените за финансиране инвестиционни проекти да могат да ги разходват за съответните обекти до тяхното пълно приключване, вкл. и през следващата бюджетна година.
  • Общините, които към определена дата – напр. 1 декември не са стартирали провеждането на съответната процедура по ЗОП и/или при които изпълнението на инвестиционните дейности е приключило, да възстановят в централния бюджет неизразходваните остатъци в определения срок, но не по-късно от 20 декември 2022 г.
  • Общините, при които през 2021 г. с ПМС са отпуснати допълнителни инвестиционни трансфери за други целеви разходи или е променено предназначението на средствата /инвестиционните обекти, отпуснати през предходни години, но тези общини имат сключени договори с изпълнител и са в процес на изпълнение на одобрените за финансиране инвестиционни проекти да могат да ги разходват за съответните обекти до тяхното пълно приключване, вкл. и през следващата бюджетна година.

На това основание сме подготвили и проект на разпоредби, която биха могли да бъдат включени в Преходни и заключителни разпоредби на бъдещ проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерски съвет, както следва:

  • …. В Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 23 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 42:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, за които към 1 декември 2022 г. е обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, се разходват за същата цел през 2022 г. и през 2023 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018, 2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет за обекти, за които към 1 декември 2022 г. не е обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или същата е прекратена се възстановяват в срок до 20 декември 2022 г.“;

в) създава се нова ал. 4:

„(4) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2021 г. и/или чието предназначение е променено на основание актове на Министерския съвет за обекти, за които към 1 декември 2022 г. не е обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или същата е прекратена се възстановяват в срок до 20 декември 2022 г.“;

г) създава се нова ал. 5:

„(5) В случаите по ал. 2 и ал. 4, средствата от трансфери, които не са усвоени към 31 декември 2022 г., може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията.“

д) досегашната ал. 3 става ал. 6;

д) досегашната ал. 4 става ал. 7.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на правна възможност за разходването на отпуснатите целеви средства за други целеви разходи в периода 2018-2021 г. с актове на министерския съвет в съответствие с инвестиционния цикъл на проектите и с цел преодоляване на „забавянето“ на реализирането им, поради ръста на цените на строителните материали и инфлацията и отказите на строители от изпълнение на договори.

Разчитаме, че след анализ на причините за „забавянето“ при изпълнението на инвестиционните дейности, съвместно бихме могли да подготвим и предложим мерки за внедряването на нови модели за средно- и дългосрочно капиталово бюджетиране на допълнителните средства за общините, отпускани от централния бюджет. Също така, считаме че е необходимо да обсъдим и работещ механизъм за действие, в случаите, когато строителството на одобрени за финансиране общински проекти с актове на Министерския съвет е започнало, но поради отказ на изпълнителя в резултат на ръста на цените, строителството на обекта е спряло на определен междинен етап и съответната община по обективни причини не може да осигури допълнителен ресурс за неговото окончателно завършване.

Като се надявам гореизложените проблеми и предложените решения да бъдат обсъдени и подкрепени от Вас и Вашия екип, оставам

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет