Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения във връзка с осигуряване на средства за навременно организиране на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации

Предложения във връзка с осигуряване на средства за навременно организиране на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации

30.01.2023

НСОРБ

И-150(2)/30.01.2023

ДО

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА – ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

ДОЦ. Д-Р. Д.М. АНГЕЛ КУНЧЕВ

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

Относно: Осигуряване на средства за навременно организиране на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕДЖИДИЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЧЕВ,

Както всяка година през месец януари, се обръщаме към Вас за своевременно осигуряване на комплекс от мерки на национално ниво, които да гарантират активна, навременна и координирана реакция на държавата и общините за овладяване на комарните популации по поречието на река Дунав, делтите на реките в Дунавския басейн, по Черноморието и по течението на реките Марица и Тунджа.

Ползваме случая да благодарим на Министерство на здравеопазването и на Държавния здравен инспектор за предприетите своевременни действия през 2020 г. и 2021 г., когато с постановления на Министерския съвет бяха одобрявани допълнителни средства за извършване на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в териториите държавна собственост.

Същевременно, отново искаме да обърнем внимание, че проблемите във всички населени места в заливните територии са изключително сериозни и са свързани с невъзможността за ефективна обработка, поради различната им собственост. Става въпрос за териториите с водни басейни, делтата и разливите на реките, заблатени местности и стопански дворове, които са или публична държавна, или частна собственост. Към момента, в рамките на законодателството, съответните институции обезпечават дейностите за контрол на комарните популации на парче, в зависимост от вида на собствеността на съответната територия.

Общините имат ангажименти, в качеството им на юридически лица, стопанисващи и ползващи само част от обектите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (Наредбата). За тях те планират от собствените си приходи средства за дезинфекция, дезинсекция и деакаризация. Приоритетно се обезпечава обработването на градинки, паркове, пясъчници, обекти с обществено предназначение и др. в рамките на урбанизираната територия.

Многократно сме споделяли трудностите с обработката на цялата територия на рисковите общини, както поради недостига на средства, така и заради липсата на координация с другите собственици на терени. Проблемът с популацията на комари за дунавските общини е доста по-сериозен, тъй като част от популацията на комарите би следвало да е обект на обработка на територията на Република Румъния и за целта е необходима и съответната координация с румънските общини и здравни власти.

В тази връзка, предлагаме координирани действия на държавата и общините по тази задача, чрез:

  • Предвиждане на национален ресурс за финансиране на ларвицидни третирания на прилежащите към големите водни площи територии в средносрочната бюджетна прогноза за 2023 – 2025 година. Така няма да се налага приемане на целеви постановления на Министерски съвет за третиране на тези площи, а ресурсът ще бъде заложен в държавния бюджет на достатъчно ранен етап.
  • Осигуряване до месец март тази година на целеви средства от централния бюджет за ларвицидни третирания на прилежащите към големите водни площи територии – ивицата ,прилежаща към р. Дунав, реките от Дунавския басейн, териториите прилежащи към големите притоци на Дунав и техните делти, които са изключителна и публична държавна собственост;
  • Планиране и финансиране на авиационното третиране (ларвицидна и имагоцидна обработки) чрез Национална програма на рисковите територии, през бюджета на Министерство на здравеопазването, по която общините също да могат да кандидатстват за средства. Останалите наземни обработки на териториите и обектите по чл. 1, т. 1 на Наредбата, както и до сега, ще продължат да се финансират от съответните стопани на държавната, общинска или частна собственост. Това наше предложение е представяно през 2020, 2021 и 2022 г. на вниманието на МЗ в рамките на годишната бюджетна процедура. В рамките на сроковете за подготовка на есенната бюджетна прогноза, отново представихме с писмо наш изх. № И-1619/16.09.2022 г.) на Министерство на здравеопазването предложение да бъде заделен ресурс в централния бюджет за такава програма, който да се използва, както от централните власти, така и от общините в ендемични за векторно-предавани трансмисивни инфекции области.

Разчитаме на продължаващата подкрепа на държавата, чрез осигуряване на допълнителни целеви средства от държавния бюджет и организиране на координирани мерки за дезинсекция на заливните територии на водните басейни в цялата страна.

Писмото ни до МЗ и МФ от 2022 г. можете да видите ТУК.

Писмото ни до МЗ и МФ от 2021 г. можете да видите ТУК (т.7).

Писмото ни до МЗ и МФ от 2020 г. можете да видите ТУК.ОТГОВОР
от Министерство на здравеопазването от 15.02.2023 г.
можете да видите ТУК.