Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложение за създаване на „Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ в чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., т. 6. Област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“

Предложение за създаване на „Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ в чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., т. 6. Област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“

16.06.2022

НСОРБ

И-1152/16.06.2022

ДО

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

Относно: Предложение за създаване на „Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ в чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., т. 6. Област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСТАНТИНОВА,

Благодаря Ви за съдържателната дискусия по време на заседанието на Съвета за административна реформа на 14.06.2022 г.

С настоящото писмо представям на Вашето внимание предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за подкрепа на структурни промени и мерки за по-ефективно управление в общинските администрации чрез създаване на „Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ на стойност 100 млн.лв.

Предложението ни се базира на текста на чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., т. 6. Област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“, т.6.2. със стойност от 297 млн.лв., предвидени за „изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени“.

Чрез него предлагаме в ЗИД за Актуализацията на ЗДБРБ 2022, в таблицата по чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., в т. 6. Област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ да се добави нова позиция 6.3. „За ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ с финансиране в размер 100 млн. лв., за сметка на предвидените 297 млн. лв. по т. 6.2.

Същото предложение вече е представено и на вниманието на народните представители с официалното становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (сигн. №47-202-01-33/08.06.2022 г.).

Мотивите ни за това предложение са следните:

 • По данни на НСИ към 31.12.2021 г. в общинските адмиинстрации са заети общо 21 060 лица, от общо около 100 хил. служители в публичната администрация в България. От тях 5 314 са държавни служители и 15 746 са служители по трудово правоотношение;
 • Тези 21 060 общински служители осигуряват 2/3 от публичните услуги в страната (за граждани и бизнес), както и изпълнението на 800 задължения, възложени на общините с 8 Кодекса, 130 закона и над 500 подзаконови нормативни акта;
 • Общините, включително чрез администрацията на районите и кметствата и чрез оправомощаване на кметовете и кметските наместници осигуряват 100% териториално покритие с административни и други услуги – в общинските центрове – 265 бр., в районните администрации – 35, в кметствата – 1 903 бр. и в населените места – 1 853 бр., или в общо 4 056 точки.
 • Общините предоставят над 37 % от електронните административни услуги. Всички 300 администрации (общински и районни) са присъединени към единния портал на държавната администрация за предоставяне на електронни административни услуги. Общинските администрации поддържат все още и значителен брой първични регистри – електронни и хартиени (които не са отменени законодателно).
 • Възнагражденията, здравните, осигурителните вноски и социалните плащания на тези 21 хил. общински служители, както и на 4 021 изборни лица (кметове на общини, кметове на кмества и кметски наместници) – т.е. общо малко над 25 хил. лица - се осигуряват от централния бюджет, чрез стандарт за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“. В бюджет 2022 този стандарт е на стойност 434 млн.лв. за всички 265 общини, за цялата година. Спрямо 2021 г. беше увеличен с едва 1,6 %, в условията на галопираща инфлация и традиционно ниски възнаграждения в общинските администрации.
 • По данни на МФ за средните брутни месечни работни заплати, заетите в общините са на предпоследно място по размер на възнаграждението – с 1 137 лв., за разлика от отчетената средна брутна заплата за държавните служители например – в размер на 1 588 лв.

Наясно сме, че от всички администрации се очаква да се модернизират, оптимизират т.е. намалят броя хора, които работят в тях и едва тогава да получат допълнителен ресурс за по-високи възнаграждения.

В общинските администрации обаче тази оптимизация отдавна е проведена, на много места тя се случва и по естествени демографски причини – след като позициите бъдат освободени от наши служители на пенсионна възраст, на тяхно място няма кой да застъпи – „атрактивните“ възнаграждения за младши експерти от около 800 лв. за съжаление не са привлекателни за младите вишисти.

Затова считаме, че средствата по чл.1, ал. 5, т.6 ЗДБРБ трябва да бъдат достъпни и за общините, като бъдат отделени на отделен ред от тези за държавната администрация, с цел отразяване на спецификата на органите на местното самоуправление и техните администрации и съобразяване с широкия функционален и териториален обхват на услугите, предоставяни от общините.

С този обособен ресурс предлагаме да бъдат подкрепени структурни промени и мерки за по-ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в общинската администрация и бюджетните дейности, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени.

Предложението ни е иновативно, но разчитаме, че ще бъде подкрепано от Вас, тъй като сумата в централния бюджет е предвидена общо за администрацията, което допуска част от нея да бъде насочена и към общините.

Като технология предлагаме новосъздената национална програма „Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво“ да бъде администрирана от АМС, под ръководството на вицепремиера по ефективно управление. Общините да могат да кандидатстват за ресурс от нея поне до края на 2023 г.

Предлагаме при подготовката на бъдещата Национална програма да бъдат разчетени средства за осъществяване на следните дейности:

 1. Оптимизиране структурата на общинска администрация и бюджетните дейности на местно ниво с цел запазване и развитие на административния капацитет, чрез:
  • Структурни промени на база изготвени със собствен капацитет функционални анализи;
  • Изпълнение на споделени услуги и/или дейности - управление на ИТ услуги, финансово-счетоводни и юридически дейности, управление на човешките ресурси, както и при строителство и/или при управление, и/или поддържане на обекти съгласно условията на Глава 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);
  • „Споделяне“ на експерти на основание чл. 16а от Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Необходимият ресурс е за изплащане на обезщетения и за увеличение на възнагражденията на служителите в размер на 20% след извършени организационни промени.

Средствата да се предоставят на общините на базата на:

 • Анализи, одобрена структура и други документи;
 • Споразумение за сътрудничество при спазване на изискванията по чл. 61 от ЗМСМА за изпълнение на споделени услуги и/или дейности описани в чл. 62 от същия закон.
 • Длъжностно разписание на общинските администрации и сключени писмени споразумения между служителите и органите по назначаване/работодателите в тях (в случаите на „споделяне“ на експерти).

Мотиви:

Предложението ни е свързано с предоставяне на възможност за достъп до средствата и за общински администрации, които са преструктурирали звената в администрацията, оптимизирали са щатни бройки. Целта ни е да се стимулират и задържат експерти, които са с доказан капацитет и заемат длъжности с „дефицит“ на квалифицирани кадри. С предвидените средства за изплащане на обезщетения, общините ще имат възможност да предприемат и действия към освобождаване на лица в пенсионна възраст.

Част от възприетите подходи ще стимулират администрациите да търсят възможности за изпълнение на многообразните функции, не само в обща администрация, но и за тези от специализираната администрация, както и в бюджетните си дейности. Отчитайки териториалната компетентност на кметовете на общини при прилагането на споделени услуги е подходящо да се стимулират и тези общини, които търсят решение за изпълнение на дейности чрез „споделяне“ на длъжности по реда на чл. 16а от Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Това е практика, която от години се прилага в някои общини за заемането на висококвалифицирани длъжности (главни архитекти, одитори, IT -  специалисти, главен инженер и др.) или при назначаването на счетоводители във второстепенни разпоредители. Особено подходящо решение ще бъде в настоящия програмен период за създаване на споделени звена за подготовка и управление на проекти.

Предложението ни ще позволи в определени случаи да се реши въпроса с недостига на квалифицирани кадри в определени области и паралелно с това да се оптимизира общата численост на администрацията. Това е особено подходящо при общините с малка численост на администрацията, които не разполагат с достатъчен собствен експертен ресурс.

 1. Внедряване на нови технически средства и нови модели за организиране на работата на администрацията и звената на общините (второстепенни и др. разпоредители), вкл. и за надграждане и развитие на общите стандарти за административно обслужване чрез въвеждане на препоръчителните стандарти за качество на административното обслужване, които са определени в приложение № 8 от Наредбата за административно обслужване.

Мотиви:

Имайки предвид, че средствата са осигурени и за ефективно управление, считаме че с предоставянето на възможност за въвеждането на нови и модерни модели за организиране на работата, за съвременно преструктуриране на звената към общините и за развитие на стандартите в административното обслужване, ще се постигне не само подобряване на качеството на обслужване, но и едно по-ефективно управление на процесите на местно ниво. За една част от препоръчителните стандарти се изисква ресурс за внедряване на нови хардуери, телефонни централи и други технически средства за осигуряване на административно обслужване на потребителите. С внедряването им ще се даде възможност на администрациите да надградят прилагащите стандарти и да осигурят административно обслужване, отговарящо на европейските стандарти.

Ползвам случая да споделя с Вас и необходимостта от актуализиране на Методиката, приета с РМС 544/28.06.2004 г. за минимално кадрово осигуряване на дейността на общинска администрация, с цел отразяване на всички настъпили нормативни промени по отношение на ангажиментите на общинските администрации и на тази база създаване на оптимален модел за определяне на необходимите средства за финансиране на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Надявам се, че ще възложите приоритетна работа по тази задача на отговорните Ваши експерти.

Като разчитам на подкрепата Ви, оставам

С уважение,

Категории
Други