Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

13.05.2022

НСОРБ

изх. № И-963/13.05.22.

ДО

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

Относно: Тема за предстоящо заседание на САР „Ограничено прехвърляне на ресурсно неосигурени ангажименти на местните власти, което ще доведе до общо повишаване финансовата самостоятелност на общините“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСТАНТИНОВА,

Предлагаме на Вашето внимание предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието /Приложение 1/.

Предложението цели постигане на максимално обективна оценка на въздействието на нормативните актове върху дейността на общините с оглед подобряване качеството на държавното управление чрез гарантиране на баланс между възлагани правомощия на органите на местната власт и местното самоуправление, и ресурсите за тяхното изпълнение в интерес на икономическото развитие на местните общности, както и синхронизиране на законодателството с Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС), вкл. препоръките на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за оценка изпълнението на ЕХМС в Република България и Конституцията на Република България.

Не са редки случаите, в които предоставяните от НСОРБ становища по реда на чл. 27, ал. 1 ЗНА, съдържащи мотиви на база оценка на въздействието в споменатия смисъл, не се отчитат. В резултат на това, общините срещат затруднения и проблеми при прилагане на съответните нормативни актове (например приемането на задължителните стандарти за административно обслужване в Наредбата за административно обслужване, проверката на карантираните лица по Закона за здравето, последните промени в ЗМСМА и т.н.). Ясно е, че в крайна сметка подобен подход рефлектира негативно върху институцията на местната власт и нивото на предоставяните публични услуги на гражданите.

Необходимо е общините да бъдат изрично предвидени като заинтересована страна при изготвянето както на частична, така и на пълна оценка на въздействие. След изготвен анализ от НСОРБ се установи, че по силата на действащата нормативна уредба на българските местни власти са вменени над 800 функции . С възникването на всяко ново задължение, следва да се определят не само отговорностите, но и необходимостта от човешки и финансов ресурс, които следва да са обект на предварителната или пълна оценка на въздействието. В действителност оценката на въздействието трябва да включва освен ефектите върху републиканския бюджет, така и ефектите върху общинските бюджети и местната икономика. Чрез предложението ни ще се даде възможност за оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността от изготвените оценки. Освен това оценката на въздействието е своеобразен тест за “съвместимост” на  изготвения проект на нормативен акт с  цялостната правна уредба.

Заявяваме готовност за обсъждане и прецизиране при необходимост на предложените редакции.

Приложение 1

 

 1. Създава се нова т. 11 в чл. 16, а съществуващите т. 11-18 се преномерират съответно, със следното съдържание:

„11. информация за въздействие на нормативния акт върху общините при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем;“

 1. Създават се нови ал. 2 и ал. 4 в чл. 29, а съществуващата ал. 2 става ал. 3.

„Чл. 29. (1) При всяка цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва и оценка на въздействието върху МСП, която се базира на:

 1. резултатите от целенасочени консултации със заинтересованите малки и средни предприятия и/или с техни представителни организации;
 2. броя и категорията на предприятията, които ще бъдат пряко или косвено засегнати от нормативния акт;
 3. описание на разходите и ползите от прилагането на нормативния акт за предприятията - по категории малки и средни предприятия, а където е подходящо - и по основно засегната икономическа дейност;
 4. доказателства за необходимостта от включване на малки и средни предприятия в обхвата на нормативния акт;
 5. предложения за намаляване на негативните въздействия върху предприятията от всяка категория - като цялостното им изключване от обхвата на нормативния акт, временното им изключване от обхвата на нормативния акт, изключването само на някоя от категориите предприятия от обхвата на нормативния акт, намаление на такси и др.

(2) При всяка цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва и оценка на въздействието върху общините, която се базира на:

 1. описание на необходимостта от структурни промени в общинските администрации и в бюджетните звена, финансирани от и чрез общинския бюджет, вследствие прилагането на нормативния акт;
 2. доказателства за ресурсна осигуреност на предвидените в нормативния акт правомощия на органите на местната власт и местното самоуправление;
 3. броя и големината на общините, които ще бъдат пряко или косвено засегнати от нормативния акт;
 4. описание на разходите и ползите от прилагането на нормативния акт в общините;
 5. анализ за съответствие на нормативния акт с Европейската Харта за местно самоуправление и Конституцията на РБ.

(3) Резултатите от оценката на въздействието върху малките и средните предприятия се включват в изчисленията по чл. 22, ал. 2, т. 5 – 7.

(4) Резултатите от оценката на въздействието върху общините се включват в изчисленията по чл. 22, ал. 2, т. 5, 6, 8-10.

 1. В съответствие с горното се допълва Приложение № 1 и Приложение № 2 към Наредбата.