Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложение по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“

Предложение по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“

10.03.2023

НСОРБ

изх. № И-640/10.03.23.

ДО

Г-Н ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

КОПИЕ:

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

КОПИЕ:

Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"

Относно: Предложение по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ,

В съответствие с чл.71 от Закона за публичните финанси и във връзка със сроковете по Бюджетна процедура 2024 (съгласно Решение № 70 / 27.01.2023 г.), приложено предоставяме Ви нашите предложения за определяне на дейностите по безопасност на движението по пътищата в общините като делегирана от държавата дейност и залагане на съответен стандарт в закона за бюджета за 2024 г.

Предложение: Да се създаде нов стандарт „Общински дейности по безопасност на движението по пътищата“ във функция „Отбрана и сигурност“, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“.

Мотиви: С приетите през 2021 г. изменения в Закона за пътищата и в Закона за движение по пътищата на общините бяха възложени значителни нови и ресурсоемки отговорности по управление безопасността на движението по пътищата на общинско ниво. Част от тях са свързани с извършването на одити за пътна безопасност на пътищата, целеви инспекции по пътна безопасност, изпълнение на годишни мерки, включително и инфраструктурни, за подобряване на пътната безопасност.

Законът за движение по пътищата предвижда кметът на общината да изготвя годишни общински план-програми по БДП съгласно Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и да докладва изпълнението й. Същевременно законът изисква в общините над 30 хил. жители задължително да бъдат създадени и общински комисии по БДП, а за общините под този праг е предоставена възможност да се създадат такива комисии с решение на общинския съвет, включително и по предложение на председателя на ДА БДП. Председателят на ДА БДП утвърждава правила за дейността на общинските комисии, които са задължителни за тях. Издадените със заповед на председателя на Агенцията правила определят задължително провеждане на 6 заседания на общинските комисии годишно, изготвяне на общинска план-програма по БДП, дейности по организация на изпълнението й, отчитане на дейността пред общинските съвети и пред ДА БДП. Наред с ангажирането в дейността на комисията на ръководителите на ключови общински структури и на някои външни ведомства, предполага се основните ангажименти по дейността на комисията да се поемат от секретаря на комисията. Сред тях са: изготвяне на проектите за общинските план-програми по БДП; осигуряване координация между отговорните за изпълнението на мерките (включително и от външните ведомства), организация и подготовка на заседанията; подготовка на анализи и периодични отчети за изпълнението на програмите пред общинските съвети, областните комисии по БДП и ДАБДП. Досега в общините, особено в средните и малките, дейности по БДП се възлагаха на служител, който наред с това изпълнява паралелно още 3-4-5 отговорности в други сфери. С оглед новите завишени нормативни изисквания за дейностите по БДП това е невъзможно. Голямата част от общините изпитват сериозен кадрови дефицит за специалисти в тази област, както и липса на финансов ресурс за осигуряването й.

Независимо от избрания способ за управление на дейностите по БДП - със или без комисия, от значение е, че обемът от дейности по БДП, за които е налице задължение същите да бъдат планирани, изпълнени, контролирани, наблюдавани, оценени и докладвани, е относително еднакъв за всяка община и налага ангажирането на съпоставим административен и организационен ресурс, който следва да се осигури повсеместно във всички общини, така че да се изпълнят съответните законови задължения. 

На посочените основания смятаме за необходимо дейността на общините по управление на БДП да бъде определена като делегирана от държавата дейност във функция „Отбрана и сигурност“, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“, аналогично на дейността на доброволните формирования, детски педагогически стаи, центрове за превенция, местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и др.

Стандартът „Общински дейности по БДП“ да се предвиди в размер на 23 700 лв. В сумата са включени 22 800 лв. за възнаграждение на секретар на комисията / координатор на дейностите по БДП (1 900 лв. х 12 месеца) с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя,  и 900 лв. за провеждане на задължителните по закон минимум 6 заседания на комисиите и изпълнение на съответните дейности.

 

Уважаеми господин заместник министър-председател,

Въпреки всички финансови и кадрови затруднения, общините полагат значими усилия за подобряване безопасността на движението, за опазване живота и здравето на нашите граждани.

Същевременно сме убедени, че само с нормотворчески и административни мерки няма да бъдем в състояние да постигаме амбициозните цели на Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. Несъмнено общините ще разчитат на ДА „Безопасност на движението по пътищата“ за методическата подкрепа за подобряване на дейността си, но без реална финансова подкрепа от страна на държавата едва ли ще можем да се справим с новите предизвикателства, а и най -вече с очакванията и изискванията на гражданите ни.

Надяваме се на Вашата персонална подкрепа за финансовото осигуряване на предложенията на НСОРБ в Бюджет '2024 г.