Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложение НСОРБ за включване в прогнозата на МТС за средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсац

Предложение НСОРБ за включване в прогнозата на МТС за средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсац

16.09.2022

НСОРБ

изх. № И01621 / 16.09.22.

ДО

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

 

КОПИЕ:

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТ

Относно: Предложение НСОРБ за включване в прогнозата на МТС за средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСИЕВ,

Във връзка с РМС №38/27.01.2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и предстоящото предоставяне в МФ на прогнозата на МТС за необходимите средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството, поставяме на Вашето внимание конкретни предложения на НСОРБ за поетапно преодоляване на натрупаните проблеми по отношение на обществения превоз на пътници.

В съответствие с § 4, ал. 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, в държавния бюджет се предвиждат средства за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Тези превози имат предимно социална насоченост – масови превози до и от работните места на хората в чертите на града, и превози до малки отдалечени селища, осигуряващи връзка с общинския център.

На това основание и с оглед на все по-задълбочаващите се през последните месеци проблеми с липса на ресурси за покриване на недостига от кризата с цените на горивата и инфлацията и все по-затрудненото гарантиране на равен достъп на населението до обществени транспортни услуги се надяваме, че нашите предложения ще бъдат отразени в подготвяната от Вас прогноза по реда на раздел III.3 от Указания на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. (№ БЮ № 4/02.09.2022 г.).

Конкретните предложения на НСОРБ по Бюджет 2023 г. са както следва:

  1. Предлагаме в Бюджет 2023 г. да бъда предвидени средства за субсидии и други текущи трансфери за превоз на пътници, предоставяни на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт в размер на минимум 243,8 млн. лв., както следва за:
    • Столична община - вътрешноградски транспорт - 89 млн. лв.
    • За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 85,8 млн. лв.
    • За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози – 24 млн. лв.
    • За превоз на пътници по автобусни линии във вътрешноградския електротранспорт – 45 млн. лв.

Мотиви: През 2022 г. транспортния бранш, предоставящ услуги за обществен превоз на пътници понесе редица загуби в резултат на последиците от продължилата повече от две години извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 и в резултат на ускорените ръстове на цените на електроенергията и горивата. В допълнение на това негативните ефекти се засилват и от продължаващия спад на превозените пътници. Например спрямо 2019 г. намалението на превозените пътници ще надхвърли над 17 %, а това за извършена работа в млн. пкм –над 20%.

Задълбочаващата се инфлация и очакванията за регулиране на сектора при сегашната подзаконова нормативна рамка и единствено и само на база пазарни механизми и ценова политика все повече увеличават риска от невъзможност за нормалното предоставяне на населението на този вид обществена услуга. В резултат на това все повече населени места остават без редовен достъп до транспортни услуги, тъй като превозвачи се отказват от изпълнението на договори, пътникопотокът продължава да намалява значително, разходите за обществен транспорт се покачват, а населението не може да поеме цялостното изплащане на тези разходи под формата на билети за пътуване. По тези причини само от 2019 г. до сега в 48 общини се отчита спад на субсидиите – средно с 52% и на компенсациите-с 9%. За представяне на тези резултати, прилагаме и сравнителна таблица – Приложение № 1.

С оглед на социално-икономическите ефекти от съществуването и развитието на тази обществена услуга, оказващи влияние на редица сектори, настояваме с бюджета за следващата 2023 г. да бъде предвидена адекватна държавна подкрепа и субсидиране на обществения транспорт, така че заплащането на разходите за предоставяне на обществен транспорт в общините да не се прехвърля единствено и само върху пътниците и/или да става за сметка на увеличение на данъчната тежест за местните данъкоплатци. Съгласно действащото законодателство, общественият превоз на пътници е изцяло държавна политика, за изпълнението на която по места общините следва да получават достатъчно средства и да разполагат с достатъчно правомощия, съответстващи на законовоопределените им ангажименти.

  1. Предлагаме цялостно реформиране на нормативната уредба за обществения превоз на пътници и на моделите за субсидиране и компенсиране на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт съобразно съвременните социално - икономически условия.

Мотиви: С цел по-ефективно разпределение на ресурса за субсидии и компенсации в транспорта по общини и по превозвачи и с оглед на това, че нормативната уредба, уреждаща държавната подкрепа за субсидиите и компенсациите, в частност Наредбата по § 4 от ЗАП, остава същностно непроменена от 2008 г., предлагаме преди приемането на Бюджет 2023 да бъде направена цялостна актуализация на наредбата. Държим да отбележим, че от началото на 2019 г. до сега, без никакъв краен резултат периодично се сформират междуведомствени работни групи със задача подготовка на проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. На този етап сме дефинирали основни направления за осъвременяване на наредбата, вкл. и с цел постигане на съответствие между нормите на § 4 от ЗАП, които Ви предоставяме в Приложение № 2.

Като се надяваме направените от нас предложения да бъдат отразени в бюджетната прогноза и разчетите за следващата година, които МТС ще внесе в МФ, си запазваме правото, при сериозна промяна в социално- икономическите условия да Ви предоставим и някои допълнителни предложения.

С уважение,