×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Писмо относно Срок на действие на морфологичните анализи на битовите отпадъци в България по проект на ПУДООС „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътр

Писмо относно Срок на действие на морфологичните анализи на битовите отпадъци в България по проект на ПУДООС „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътр

19.04.2022

НСОРБ

И-838/19.04.2022

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Срок на действие на морфологичните анализи на битовите отпадъци в България по проект на ПУДООС „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ,

Настоящето писмо е във връзка с необходимостта от изясняване на срокът на действие на общинските морфологични анализи.

В чл. 28а от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците, е определено, че кметовете на общините във всеки от регионите (по чл. 49, ал. 9 ЗУО) извършват морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. Тези морфологични анализи се актуализират на всеки 5 години.

В същото време с писмо на МОСВ изх. № 03-00-23/15.10.2018 г. (Приложение), общините чрез НСОРБ бяха информирани, че не е необходимо да изготвят самостоятелно морфологични анализи, тъй като ПУДООС е подписал договор с предмет „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България“, в рамките на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС). В обхвата на проекта е включена дейност по определяне на морфологичния състав на отпадъците по актуализирана единна методика на територията на цялата страна, като данните ще бъдат използвани за подготовката на национален и 265 общински морфологични анализи. По този начин ще бъде изпълнен ангажимента на общините за извършване на всеки 5 години на морфологичен анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, като анализите ще бъдат валидни за периода 2019-2024 г.

Към настоящият момент няколко РИОСВ в страната са информирали общините, че следва да започнат работа по подготовка на новите си морфологични анализи независимо от разработените такива по проекта на ПУДООС.  

Във връзка с гореизложеното, моля официално да ни информирате какъв е срокът на действие на предоставените по проекта морфологични анализи на битовите отпадъци и възможно ли е да се използват от общините за 5-годишния период.

След получаване на отговор от Ваша страна, НСОРБ ще разпространи информацията сред всички общини.

Приложение, съгласно текста: ТУК.

Категории
Околна среда