×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Първоначално становище на НСОРБ по проект на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01.06.2016 г., при инфлационни процеси

Първоначално становище на НСОРБ по проект на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01.06.2016 г., при инфлационни процеси

02.06.2022

НСОРБ

изх. № И-1058/02.06.22.

ДО

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Първоначално становище на НСОРБ по проект на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01.06.2016 г., при инфлационни процеси.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

Във връзка с публикуваният на 16.05.2022 г., горецитиран проект на Методика за индексиране на разходите на официалната интернет страницата на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-metodika-za-indeksirane-na-razhodite-po-dogovori-sklyucheni-pri-usloviyata-na-zakona-za-obstestvenite-poruchki-i-prilagane-na-pms-160-01-yuli-2016-pri-inflacionni-procesi/), представяме на Вашето внимание следното становище, което е подготвено на база извършено проучване сред общините.

  1. Принципни бележки

НСОРБ подкрепя предложената Методика, като очакваме нейното срочно приемане от МС с цел по-бързото индексиране на вече сключените договори, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация. Считаме, че предвидените нови правни възможности за индексиране ще спомогнат за бързото преодоляване на затрудненията в изпълнението на инвестиционните проекти на държавата и общините поради значителното нарастване на цените на суровините, материалите и доставките.

Както е известно голяма част от публичните възложители по ЗОП са общини, които спазват стриктна финансова политика и са обект на контрол от страна на множество контролни органи относно поемането на финансови задължения чрез сключване на договори по ЗОП и постигане на баланси в бюджетите им. Поради тази причина в бъдещата Методика следва да се съдържа ясен механизъм на прилагане, предвид спецификата и формалността на договорите за обществени поръчки. По този начин ще бъде избегнато евентуално нейно бъдещо разнопосочно прилагане и тълкуване от страна на Възложителите и контролните органи.

Във връзка с горното правим следните конкретни предложения:

  1. Конкретни предложения
  2. По т. 5.3. - Предлагаме максималния праг за индексацията на договорите да бъде увеличен най-малко на 30 %.

Според нас определения към момента праг от 15 % не отчита коректно процента инфлация и оскъпяването на крайните продукти. Процентът на индексиране не следва да бъде толкова минимално ограничаван, а трябва да съответства на увеличените цени на енергийните ресурси, материалите, доставките и строителство. Правилно определяния процент ще бъде освен справедлив, а и ще позволи избягване на обективния риск от масово прекратяване на договори и загуба на национално и европейско финансиране.

  1. 2. По т. 13.1. в приложената таблица предлагаме към изброените 6 вида строежи (без да се увеличава техния брой) да се посочи мястото на строителството, свързано с общинските улици и на обектите на градската среда (паркове, междублокови пространства, детски и спорни площадки и др. прилежаща техническа инфраструктура). Тези дейности са масово възлагани от общините и трябва по недвусмислен начин да бъдат отразени в Методиката с цел правилното й прилагане от възложителите и контролни органи.
  2. В т. 2 е посочено: „За дата на определяне на стойността на дейностите се приема датата на офертата за участие в поръчка, но не по-рано от 31/12/2020 г.". Същевременно в представените примери към т. 13.2. е посочена дата на подаване на офертата – 01.08.2020 г. Във връзка с посочената колизия предлагаме следния текст: „За дата на определяне на стойността на дейностите се приема датата на оферта за участие в поръчка, но не по-рано от 31/12/2020 г., ако офертата е подадена преди 31.12.2020 г., се прилага индекса за 31.12.2020 г."
  3. Предлагаме в Методиката да бъде изрично изписано, че не е нарушение на правилата на ЗОП, когато след индексацията и съответното повишаване на стойността на договорите се стигне до хипотеза на необходимост от промяна на вида на законовите процедури (открита процедура, публично състезание, пряко договаряне и др.). Възложителите следва да бъдат сигурни, че индексацията няма да породи за тях административно-наказателна отговорност за неспазване на стойностните прагове при избора на процедура по чл. 18 от ЗОП за възлагане на обществените поръчки.
  4. Предлагаме предвидената формула за индексация на договори за доставки да бъде по-подробно доизяснена, съпоставимо с тази за строителство. Предвид, че индексите, които ще се използват са прекалено общи, би следвало в настоящата методика (или с указание на АОП) да се предостави малко по-голяма конкретика относно индекси, които се ползват за най-често провежданите поръчки, като доставка на канцеларски и хигиенни материали, доставка на мебели, доставка на строителни материали, компютри, храни, работно облекло, канцеларски материали и други. По този начин ще бъдат избегнати бъдещи затруднения по прилагане на формулата от страна от възложителите, както и противоречивото тълкуване от страна на контролните органи.
  5. Предлагаме да се разпише изричен текст, който да указва, че Методиката се прилага и за сключени договори или договори, които предстои да бъдат сключени по рамкови споразумения за строителство или доставки.

6.1. В поканата по реда на чл.82, ал. 2 или ал. 4 от ЗОП, възложителят ще определя първоначално индексиращо число, което ще се прилага при всяко разплащане по договора. За начална дата на индексацията ще се приема датата на подаване на офертата по процедура за сключване на рамково споразумение, като ако офертата е подадена преди 31.12.2020 г., се прилага индекса за 31.12.2020 г., спрямо индекса на тримесечието, през което се открива обществената поръчка по реда на чл.82, ал. 2 или ал. 4 от ЗОП (изпращане на покана).

6.2. Антиинфлационна формула на етап чл.82, ал. 2 или ал. 4 от ЗОП (изпращане на покана за допълване на оферта или провеждане на вътрешно конкурентен избор по рамково споразумение):

Кn = [(In - I0)/ I0]*100.Tn, при която:

Кп е изразената в проценти стойност, приложима към допустимите за индексация СМР (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In е стойността на индекса за тримесечието, в което се изпраща поканата

Io е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти преди 31/12/2020 или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за 10 е стойността на индекса към последно приложено индексиране;

Тп е тежестният коефициент за съответния вид строеж, съгласно таблица за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи (55%)

Пример:

Сключено рамково споразумение за строителство на 29.03.2019г. с предмет Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура.

Офертите по откритата процедура за сключване на рамково споразумение са подадени на 18.09.2017г. Възложителят провежда вътрешно конкурентен избор по сключеното рамково споразумение чрез изпращане на покана до потенциалните изпълнители на 20.12.2021г. Срокът за изпълнение на дейности по обществената поръчка е от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

In е стойността на индекса за тримесечието, в което е изпратена поканата, т.е. 125.83;

Io е стойността на индекса към 31.12.2020 г., т.е. 104.72;

Тп е тежестния коефициент за съответния вид строеж съгласно таблица за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, т.е. 55%

Кп = [(In- 1о)/ 1о].Тп,= [(125.83-104.72)/104.72)*100*55% = 11.08%, с който ще бъде индексирана стойността на изпълненото СМР по договора

6.3. Полученият процент по антиинфлационната формула се посочва в поканата по реда на чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП и в договора като индексиращо число, което се прилага за всяко плащане по договора. Всяка последваща индексация е възможна при промяна на тримесечната инфлация с повече от 0.5%, като се изчислява по следната формула.

Кn = [(In - I0)/ I0]*100.Tn, при която:

Кп е изразената в проценти стойност, приложима към допустимите за индексация СМР (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In е стойността на индекса за тримесечието, в което са изпълнени дейностите по договора (подписан акт образец 19)

I0 е стойността на индекса на последното приложено индексиране, а именно изпращане на покана по реда на чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП (изпращане на покана за допълване на оферта или провеждане на вътрешно конкурентен избор по рамково споразумение);

Тп е тежестният коефициент за съответния вид строеж, съгласно таблица за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи (55%).

Пример:

Възложителят е сключил договор на 30.12.2021г. по проведен вътрешно конкурентен избор или допълване на оферта по сключено рамково споразумение. В поканата е определил индексиращо число 11.08%, което се прилага за всички изпълнени дейности, подлежащи на разплащане. През второто тримесечие на 2022г. се констатира промяна на инфлационния индекс с повече от 0,5%, поради което Възложителят може да премине към последващо индексиране.

In е стойността на индекса за тримесечието, в което са изпълнени дейностите по договора (подписан акт образец 19-пример май 2022), т.е. 129,50

1о е стойността на индекса към последното приложено индексиране, а именно изпращане на покана по реда на чл.82, ал.2 или ал.4 от ЗОП (изпращане на покана за допълване на оферта или провеждане на вътрешно конкурентен избор по рамково споразумение), т.е. 125,83;

 Тп е тежестния коефициент за съответния вид строеж, съгласно таблица за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, т.е. 55%

Кп = [(In - 1о.)/ 1о].Тп,= [(129,5-125,83)/ 125,83)*100*55% = 1,6%, с който допълнително ще бъде индексирана стойността на изпълнените СМР по договора

Общото индексиращо число по договора се променя на 12.14%

6.4. Общата индексация по договорите, сключени по конкретно рамково споразумение не следва да превишава 15% (или с увеличението на прага на 30%)

В допълнение, си позволяваме да предоставим на Вашето внимание линк към Методика за индексация на договорите за строителство на Румъния, която през месец септември 2021 г. беше приложена към ПТГС Програмите им:

https://www.interregrobg.eu/en/archive/760-in-atentia-beneficiarilor-romani.html     

Вероятно Вашите експерти вече я познават, но ние се позволяваме да отбележим, че изглежда по –лесна за прилагане, по-справедлива е (взема предвид авансово плащане към изпълнителя, не позволява индексиране на непреки и непредвидени разходи и заложена печалба), позволява и много по- голям % индексация. Същата включва само индексиране на цените за строителните материали, като сходно на нашата методика се използва индекса на цените на производител на вътрешния пазар на строителните материали, но не на тримесечие, а за конкретен месец. Няма пределен %, с който могат да се индексират договорите. Формулата, която използват, както и подхода, се различават съществено от нашите. При прилагането им в зависимост от това дали в офертата на изпълнителя КСС-то е по видове материали или окрупнено, индексацията излиза 27% - 28%.

Считаме, че би било добре преди обявяването на общественото обсъждане на промените в ПП ЗОП за приемане на нашата Методика, Вашите експерти да вземат предвид и руманския модел.

Изразяваме готовност наши експерти да вземат участие в междуведомствена работна група, която ще изготви промените в ПП ЗОП, след приемането на измененията в ЗОП.

Поради значимостта на обществените отношения, които регламентира Методиката, оставаме в готовност да представим допълнително наше становище в периода на провеждане на обществените консултации за промяна в ПП ЗОП.

Като се надяваме нашите предложения да бъдат взети предвид, оставам

С уважение,

Категории
Други