Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари и бележки по публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Р България

Коментари и бележки по публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Р България

02.12.2022

НСОРБ

И-1855(3)/02.12.2022

ДО

ПРОФ. ДХН. ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: коментари и бележки по публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ВАЙСИЛОВ,

Благодарим Ви за предоставената ни информация по общественото обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Разпространихме информацията за публичното обсъждане сред заинтересованите общини, като на база коментарите и бележките им, Ви предоставяме обобщено становище по проекта на Условията за кандидатстване:

1.т.11. „Дейности, допустими за финансиране“:

1.1. Въведените нормативните промени в сферата на енергийната ефективност, чрез Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, следва да се отразят в дейността по основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие в системата на училищното образование, в т.ч. и в критериите за оценка на проектните предложения;

 1.2. Целесъобразно ще е, да се уточни в дейността по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, допустимостта на компютърна техника, като преносими компютри, скенери и др., предназначени за помещенията за учене, заниманията по интереси и др. в общежитията;

  1. т. 12. „Категории разходи“:

2.1. Удачно ще е да се уточни допустимостта на разходи по изготвянето на техническа документация за кандидатстването, извършени от училище към което функционира общежитието обект на интервенции. Такава практика по префактуриране към общините на извършени от училища предварителни разходи се прилага по Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;

2.2. Общините резонно настояват за поне двойно увеличаване на разходите за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност), т.е. от 1% от преките разходи без ДДС по проект на 2%. При проект с продължителност от 30 месеца, на максимална стойност на тази определена в Условията за кандидатстване, разходите за организация и управление и публичност възлизат на 2 хил. лв. на месец. Същите определено са недостатъчни за покриването на възнагражденията на екип от трима служители, осъществяване на дейностите по публичност и покриването и на други съпътстващи разходи. За сравнение по други процедури по Плана за възстановяване и устойчивост, насочени към общините, тези разходи възлизат на 2% дори и на 3% от преките разходи.

Като се надявам направените предложения да бъдат отразени във финалите текстовете на Условията за кандидатстване, оставам с

С уважение,

Категории
Други
Образование