Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари и бележки по проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Коментари и бележки по проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

27.03.2023

НСОРБ

И-734/27.03.2023

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027

Относно: Коментари и бележки по проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

По общественото обсъждане на проекта на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”, информирахме заинтересованите общини.

На база коментари и бележки, постъпили в рамките на нашето проучване, Ви предоставяме предложения по проекта на Указанията, както следва:

1.т.8. „Капацитет за изпълнение на бюджетна линия“: С оглед на максималният размер на проектите и продължителността им, допустимите разходи, специфичните цели на бюджетната линия за подкрепа, както и за намаляване на административната тежест по кандидатстването и оценката, считаме че доказването на изискването на чл. 24, ал. 2 от ПМС 162/05.07.2016 г., следва значително да се опрости. Във тази връзка, прилагането на автобиография на ръководителя на проекта и то с опит в организацията и/ или управлението/ изпълнението на проекти от минимум три години и минимум една година за останалите членове на екипа, трябва да отпадне. Вместо същото, Управляващият орган, може да приеме за наличие на административен и оперативен капацитет, опитът на конкретния бенефициент в управлението на повече от два проекта по оперативните програми за периода 2014-2020 г. Условието за наличие на финансов капацитет, може да се счита за изпълнено, ако утвърдените разходи по бюджета на конкретният бенефициент за текущата година, са по-високи от 20 % от размера на исканата БФП. Считаме и че оценката на капацитета трябва да бъде извършена служебно от оценителната комисия, като за източник на проверка бъдат използвани Информационната система ИСУН2020 и Закона за държавния бюджет, като това се отрази и в текстовете на критерий за оценка № 12;

2.т.10. „Допустими дейности“:

2.1. Като допустими за подкрепа, са формулирани общо три дейности, за участие в специализирани обучения, изготвяне на анализи „ползи-разходи“ и закупване и/ или доставка на компютри (хардуер и софтуер) и/или на ИТ оборудване. В тази връзка, ще е удачно да се разясни дали общините следва да включат задължително в проектните си предложения и трите допустими дейности или ще е възможно да се кандидатства с комбинации от тях;

2.2. По отношение на дейността за изготвянето на анализ „разходи - ползи“, е заложено изискване същият да е само във връзка с подготовката на проекти за интегриран градски транспорт и зони с потенциал за икономическо развитие. Същевременно в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), както и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите (ИТСР), са заложени и множество други проекти с потенциал за генериране на приходи, по които традиционно се изискват анализи „разходи-ползи“, като инвестиции в сферите на културата, туризма и здравеопазването. В тази връзка, предлагаме да се разшири обхватът на анализите „разходи-ползи“ по отношение на всички допустими проекти по ПРР, които имат потенциал за генерирането на приходи;

3.т.11 „Категории разходи, допустими за финансиране“: към разходите за изготвяне на анализ „разходи-ползи“, финансови анализи и предпроектни проучвания, предлагаме да бъдат допустими за финансиране и такива по изменения и допълнения към стратегически документи, планове и др.  документи, които ще са необходими и/или ще са условие за разработване на ИТИ.

 

Като се надявам, предложенията ни да бъдат отразени във финалния вариант на Указанията, оставам  

С уважение,

Категории
Други
Проекти