Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари и бележки по проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

Коментари и бележки по проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

02.12.2022

НСОРБ

И-1990(2)/02.12.2022

ДО

АРХ. ИВАН ШИШКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

КОПИЕ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВ,

Във връзка с проекта на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и след проучване на мнението на общините, Ви предоставяме становище.

Становището ни включва принципни коментари и бележки и конкретни предложения по проекта на нормативния акт, както и експертни такива на НСОРБ, както следва:

I.Принципни коментари и бележки:

  1. Положително следва да се оценят регулациите, въвеждащи провеждането на публични консултации по проектите на стратегическите ни документи за регионално и пространствено развитие, както и на тези, свързани с анонсирането на резултатите от дейността на регионалните и областните съвети за развитие. Несъмнено същите ще допринесат за повишаването на публичността и прозрачността на процесите свързани с държавната политика в сферата на регионалното ни развитие;
  2. Правят впечатление предложения за регламентации, които „дописват“ или видно нарушават разпоредбите на нормативни актове от по-висш ранг, като Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Закона за управлението на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУЕФСУ). Примерите в това отношение, са:
  • Неясната функция и необходимостта от предлаганата Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към изпълнението на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона. Наличието й не е регламентирано в ЗРР и ЗУЕФСУ, последният от които изрично постановява, че безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез подбор на проектни предложения в изпълнение на одобрена концепция за ИТИ. В допълнение, с оглед необходимостта от компенсиране на двугодишното забавяне по стартирането на ИТИ, въвеждането й, което още повече ще забави и затрудни процеса, не би могло да се определи като рационално;
  • Предложението Съветите да не одобряват концепции за ИТИ, финансирани изцяло от финансов инструмент или чрез комбинирана подкрепа от финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция по финансов инструмент, което противоречи на ЗРР (чл. 19). Същият изрично указва, че Регионалният съвет за развитие участва в процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. В допълнение, следва да се има предвид и че, ЗУСЕФСУ, изрично постановява, че условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол, се определят с нормативен акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
  • Категорично не може да се приеме и регламентацията, постановяваща даването само на съгласие, т.е. гласуване с „да“ и „не“ от широкия състав на регионалния съвет по одобряването на класираните от Звеното за подбор концепции за ИТИ. Същото, отново е в разрез с функциите на Съвета, описани в ЗРР, съгласно които той участва в процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции. В допълнение, по този начин Съветите практически се лишават от основна им функция, по вземането на решения за развитието на съответния регион.

С оглед на гореизложеното, в този му вид проекта на Правилника, не би могъл да се подкрепи.

  1. Конкретни предложения и бележки:

1.§ 5. към чл. 33: При съобразяване на функциите на председателя на регионалния съвет за развитие и на секретариата и с оглед разбираемост на текста, предлагаме следната редакция на ал.2.: „За осигуряване на широка обществена представителност на регионално ниво, в заседанията на регионалния съвет за развитие, по покана на председателя могат да участват без право на глас представители на различни групи заинтересовани страни, организации или ведомства, имащи отношение към предвидените в дневния ред въпроси.“;

2.§ 9. към чл. 39: 

2.1. В унисон с принципните ни коментари, считаме че от разпоредбата на ал. 4 следва да отпадне одобряването на Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС, както и определението за същата по § 13.;

2.2. Обръщаме внимание, че промяната в одобряването на концепциите за ИТИ с обикновено мнозинство вместо с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на регионалния съвет за развитие, налага и промяна в текста на ал. 2 на чл.39;

2.3. Предложената разпоредба на ал. 5 следва да се прецизира, тъй като посочените референции по т. 3.1.1. и т.3.1.2. касаят членове на работна комисия за подбор на концепции за ИТИ, т.е. същите са неприложими към широкия състав на регионалния съвет за развитие;

2.4. С аргументите, изложени в принципните ни коментари, считаме че предложената нова разпоредба на ал. 8, следва да се заличи.

3.§ 11. към чл. 43: 

3.1. С оглед принципните ни коментари, от разпоредбите на ал. 1 (т.1.) и ал. 3 (т.4 и т.5) следва да се заличат функциите на Звената за медиации и предварителен подбор свързани с Концепцията за приноса на фондовете на ЕС към Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона;

3.2. За съблюдаването на времевата хронология на действията на звеното за предварителен подбор, разписаните такива по т.3 на ал.5, би следвало да предхождат тези по т.2.

  1. Приложение № 4 към чл.39, ал.4:

4.1. Удачна е разпоредбата на т.1.2. предвиждаща ангажирането на регионалния съвет в изготвянето на Указания за кандидатстването с концепции за ИТИ, в т.ч. предлагането от негова страна на критерии за приоритизация на концепциите. С оглед нормативно установените функции на Комитетите за наблюдение на Програмите по ЕФСУ, е необходимо да се изясни дали те ще одобряват и методологията и критериите за подбор, в т.ч. за приоритизацията на концепциите за ИТИ. При положителен отговор, описаната процедура по подбор би следвало да се допълни, в т.ч. с хипотези за случаи в които Комитетите не одобрят предложени от регионалните съвети критерии за подбор;

4.2. В т.1.8, букви „б“ и „в“ следва да се отстранят технически грешки неправилно рефериращи към срокове по т.1.4. и т.1.6.;

4.3. В т.2, т. 4 и т.5, съгласно принципните ни коментари следва да отпадне реферирането към Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС;

4.4. С оглед гарантиране своевременното стартиране на процедурата по подбор на концепциите за ИТИ, в т.3.1. следва да се заложи срок, например от 3 дни, в който РУО на водещата програма определя състава на работната комисия;

4.5. Предложеният по т.3.2. срок от до 20 работни дни за извършването на формалните проверки за административно съответствие и допустимост, е неоснователно дълъг. С оглед на това, предлагаме същият да се съкрати двойно, т.е. на до 10 работни дни;

4.6. Категорично не може да се приеме регламентацията на т.5. постановяваща даването само на съгласие, т.е. гласуване с „да“ и „не“ от широкия състав на регионалния съвет за одобряването на класираните от Звеното за подбор концепции за ИТИ. За привеждането в съответствие на разпоредбата със Закона за регионалното развитие, следва да се предложат изцяло нови текстове

Като се надявам на база коментарите и препоръките ни, в кратки срокове да предложите последваща редакция на нормативния акт, оставам

С уважение,

Категории
Други