Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

08.06.2023

НСОРБ

И-1091/08.06.2023

ДО

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“

Относно: Коментари и бележки по повторно обществено обсъждане на проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН РЪКОВОДИТЕЛ,

 

Положително оценяваме повторното обществено обсъждане на проекта на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ, в т.ч. и отразени наши коментари и предложения по първия им вариант. Настоящият пакет документи за кандидатстване е доста по-детайлен, прецизен и даващ по-голяма яснота на потенциалните заинтересовани страни за реализацията на териториалния подход.

            На база проучване сред общините и представителите ни в Регионалните съвети за развитие (РСР), Ви предоставяме становище по проекта на Указанията.

            Принципни коментари и бележки:

 1. Срокът за кандидатстване с концепциите за ИТИ, определен на 1-ви август 2023 г., е нереалистичен, твърде кратък и следва да се удължи. Същият, съвпадащ и с летния сезон, е недостатъчен за сформирането на партньорства, почти припокриващ се и с два такива за набирането на концепции за ИТИ по Програмите за трансгранично сътрудничество с Турция и Северна Македония.

В активния летен период (края на месеците юни и юли 2023 г.), осигуряването на публичност и обществени обсъждания с различните заинтересовани страни/потенциални партньори относно подготовката на концепциите за ИТИ е изключително затруднено и изискващо повече време за организация. Трудно би се постигнала необходимата представителност на различните заинтересовани страни поради временното преустановяване в този срок на обичайната дейност на някои институции (напр. институциите от системата на предучилищното и училищното образование, Висшите учебни заведения и други), както и излизането на ръководни служители в платен годишен отпуск. При този срок, ще е почти невъзможно да се постигне широка обществена подкрепа на съответната разработвана концепция за ИТИ поради посочените дефицити.

 1. Поддържаме предходното си становище за необходимостта в проекта на Указанията да се посочи минимален и максимален размер на БФП по проект по всички програми, участващи в подхода, както и общ такъв на БФП за концепция за ИТИ. Информация следва да се приложи и за минимален и максимален брой партньори в концепция за ИТИ. Допълването на Указанията в тази посока, ще унифицира и улесни значително както подготовката, така и оценката на концепциите. В противен случай, рискуваме получаването на неограничен брой разнородни концепции, с бюджети в доста широки диапазони, а оттук и с неясни възможности за последващото им финансиране, с един или множество партньори и пр., което прави процеса по публичните им обсъждания, приоритизация и подбор времево непрогнозируем;
 2. Относно партньорството по концепцията за ИТИ, в публикуваното Приложение А2 – Образец на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за ИТИ, е установено, че съгласно чл. 3 Права и задължения на Партньорите, ал. 6 „На всеки етап от подготовката на концепцията до подаването ѝ, всеки от Партньорите (включително Водещият партньор) има право да се оттегли от Партньорството, за което уведомява писмено останалите Партньори.“. Наличието на тази правна възможност в комбинация със задължителния характер на Споразумението за партньорство, обхващащо етап на подготовка и етап на изпълнение, дава възможност кандидатите да нямат физическо време за актуализация на споразумението за партньорство в рамките на предвидения краен срок за подаване на документите .

Въпреки липсата на изискване за предоставяне на решение на общински съвет е необходимо да отбележим, че кандидатите/партньорите трябва да се съобразят с разпоредбите на чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който „Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински съвети и първостепенни разпоредители с бюджет - когато страна е второстепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет .“

Предвид гореизложеното, предлагаме УО да обмисли споразумението за партньорство на етап кандидатстване да бъде заменено с Декларация за ангажимент на всеки от предвидените партньори, в която да бъдат поети конкретни ангажименти, включително по отношение на процеса на подготовка на концепцията. Споразумението за партньорство би могло да бъде задължителен документ, който да се предостави след одобрение на концепцията за ИТИ.

 1. Считаме за отстъпление от философията на ИТИ стесняването на обхвата на интервенциите - обект на подкрепа от Програмата за околна среда (ПОС), от които отпадат важни такива в сферите на отпадъците и биоразнообразието. Следва да се отбележи, че това предложение, което не можем да подкрепим, е в разрез както с текстовете на програмата, така и с национално поетия и нормативно урегулиран ангажимент за 10% неин принос към подхода ИТИ. Промяната в Правилника за прилагането на Закона за регионалното развитие от м. май т.г., която изважда концепциите включващи дейности само по ПОС от приоритизация и подбор в Регионалния съвет за развитие, е в противоречие с Регламента за общо приложимите разпоредби и на практика прави участието на ПОС в подхода ИТИ изцяло проформа.

           

Конкретни коментари и предложения по проекта на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ:

 I.Раздел I: Обща информация и механизъм за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции:

 1. т.1. „Обща информация и същност на интегрирания териториален подход. Обяснение на използваните в документа термини“: По изискването концепциите за ИТИ, които не отговарят на дефиницията за комбинирани такива, да доказват интегриран ефект и синергия с други проектни идеи на същата територия, трябва да се разясни приложимостта му към некомбинираните концепции, включващи само дейности по ПОС.
 2. т.3. „Механизъм за изпълнение на интегрирания териториален подход“, т. 3.1. „Подготовка и подбор на концепции за ИТИ“: предвижда се в случай на концепции за ИТИ с равен брой точки, присъдени и от Звеното и от широкия състав на РСР, концепциите да се подреждат по преценка на РСР, като решението се взима с квалифицирано мнозинство. Поради възможността и в други случаи концепциите да имат равен брой точки, както и с оглед нормативното изискване решението на РСР за всички тях да се взема с квалифицирано мнозинство, изречението би следвало да придобие следната редакция: „В случай на концепции за ИТИ с равен брой точки, класирането им се извършва по преценка на РСР“;
 3. т.4. „Източници на финансиране и финансово разпределение за изпълнение на подхода“:

            3.1.В каре „Важно !“ се указва, че посочените ресурси по отделните програми са предвидени за финансирането на одобрени проектни предложения в съответствие с комбинирани концепции за ИТИ. С оглед възможността за финансиране и на некомбинирани концепции по ПОС, трябва да се разясни дали за същите по програмата се предвижда отделен ресурс;

            3.2. Съгласно принципните ни коментари, считаме че следва да се посочи и минимален и максимален праг на концепция за ИТИ;

            3.3. Посоченият общ индикативен бюджет за ИТИ по Програмите за образование и развитие на човешките ресурси не кореспондира с описания за съответната програма в Раздел II, т.е. нужно е да се уеднакви.

 1. т.5. „Териториален обхват“:

            4.1. Във връзка с възможността на територията на селски общини по Програмата за развитие на регионите (ПРР), да могат да се финансират определени мерки, ще е подходящо да се разясни дали същите, в т.ч. заинтересовани страни от техните територии, ще могат да бъдат водещи кандидати по концепции за ИТИ;

            4.2. Имайки предвид, че от Фонда за справедлив преход не е предвидена подкрепа за ПРР/ИТИ, както и че интервенциите по същия се реализират по друг териториален подход, следва да изясни причината поради която от кандидати/ партньори от областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и от такива от общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа, ще се изисква декларация за съгласие за разглеждане на концепциите за съответствие с допустимите дейности по Фонда;

 1. т.6. „Подготовка и подаване на концепции за ИТИ“:

            5.1. Във връзка с изискването дейностите, предвидени за финансиране по ПРР в секторите пътна инфраструктура, образователна инфраструктура, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите на нуждите в сектора, изготвени от органите, отговорни за съответните политики, и отразени в ИТСР (подход отгоре-надолу), прави впечатление че някои от картите са актуализирани спрямо тези, публикувани при първото обществено обсъждане на Единните указания. Същевременно общини ни информират, че в картата с културна инфраструктура липсват важни обекти от категория „национално значение“, които са с потенциал за развитието на регионите. С оглед на това, предлагаме в Единните указания, да се укаже механизъм и ред за актуализиране на картирането, при които съответна заинтересована страна да може се изиска обосновано допълване на картите на нуждите в съответните сектори.

            5.2. С оглед на факта, че по Програмата за образование се предвижда и ангажирането на асоциирани партньори, ще е удачно да се разясни ролята на същите, в т.ч. да се отразят и в проектите на Споразумението за партньорство и Формуляра за кандидатстване.

II. Раздел II – специфични изисквания и правила по програмите:
 1. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:
 • По текущи или приключили процедури за набирането на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, се подкрепят мерки и дейности, аналогични на тези по ПРР, свързани с енергийната ефективност на многофамилните и обществените сгради, училищните общежития, образователната инфраструктура, устойчивата мобилност, както и по ПОС за зелена инфраструктура. Поради това ще е удачно да се заложат текстове и изисквания спрямо този тип мерки, гарантиращи демаркацията им и недопускащи потенциално двойно финансиране;
 • По отношение на инфраструктурните инвестиции, считаме че следва да се заложи изискване същите да се реализират само върху имоти/ в обекти публична собственост и/ или такава собственост на водещи кандидати по концепции за ИТИ. За част от тях, особено за тези попадащи в обхвата на държавната помощ, ще е удачно да се заложи и задължително партньорство с публичен субект, който да е и водещ кандидат;
 • В унисон с принципните ни коментари, както и за постигането на индикаторите на програмата, по типове мерки обект на подкрепа следва задължително да се укаже общ бюджет, както и минимална и максимална стойност на БФП на проект.
 1. Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.:
 • Текстът, свързан с извършването на приоритизация на подадени комбинирани и индивидуални концепции, рефериращ към звено за експертна оценка, следва да се приведе в съответствие с основния раздел на Указанията, където наименованието на същото е звено за предварителен подбор;
 • По текуща процедура по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния, се набират проекти подкрепящи мерки и дейности аналогични на някои по ПОС, свързани с предотвратяването на риска от бедствия и изграждането на зелена инфраструктура за намаляването на всички форми на замърсявания. Ще е удачно, да се заложат текстове и изисквания спрямо този тип мерки, гарантиращи демаркацията им и недопускащи потенциално двойно финансиране.
 1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.: сходно на останалите програми и по тази, предвиденият индикативен финансов ресурс трябва да се представи в български левове, в т.ч. да се разпредели между 5-те по-слабо развити региона. Информация е необходима и за минимален и максимален размер на БФП на проект по Приоритета за кръговата икономика;
 2. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.: И тук предвиденият индикативен финансов ресурс следва да се представи в български левове, в т.ч. да се разпредели между 5-те по-слабо развити региона. Информация е необходима и за минимален и максимален размер на БФП на проект;
 3. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.: Нужно е да се посочи отделен бюджет по всеки от 3-те приоритета на Програмата, в т.ч. по региони за планиране.

           Като се надявам коментарите и бележките ни да бъдат отразени във финалния вариант на Указания, оставам

С уважение,