Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Финални предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.), писмо изх № 03.16-5/05.07.2022 г.

Финални предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.), писмо изх № 03.16-5/05.07.2022 г.

11.07.2022

НСОРБ

И-1243(2)/11.07.2022

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ТОМОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-ЖА АННА АДАМОВА

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Относно: финални предложения за актуализиране на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.), писмо изх. № 03.16-5/05.07.2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОМОВА,

В изпълнение на приетите решения на проведеното на 30 юни 2022 г. заседание на НСАП, Ви предоставяме предложения относно мерките по Приоритет Приоритет 4  „Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт“.

Предложените редакции са съобразени със спецификата на общините и тяхното взаимодействие с местните общности, и предполагат инициативност и проактивен подход от страна на Националния съвет за антикорупционни политики (НСАП) по оказване на общините на текущо съдействие и подпомагане в хода на изпълнението на заложените мерки, а не командно-административно разпореждане „отгоре“, без съдействие и заинтересованост към проблемите и търсенето на техни адекватни решения.

 1. Мярка 1

Предлагаме следната редакция на наименованието на Мярка 1:

Прозрачна и открита община”.

Предложения за съдържание на мярката:

“Стратегическа цел

Повишаване на прозрачността и откритостта в общините чрез широко въвеждане на средствата на електронното управление в тяхната дейност като основен инструмент за намаляване на корупционния риск.

 • Предоставяне на общините на примерни модели за реализация в електронна среда на правоотношенията общини-граждани-юридически лица, които не се свеждат единствено до предоставяне на присъщи административни услуги по електронен път.
 • Преглед на законодателството с цел разнообразяване на формите на електронна комуникация между органите на местната власт и местните общности при и по повод изпълнението на предвидени в закон административни производства.
 • Добри практики, вкл. европейски, по достъп до полезна за местната общност обществена информация чрез интернет страниците на общините, извън задължителната за публикуване обществена информация съгласно ЗДОИ.”
 1. Мярка 2

Приемаме действащата редакция на наименованието на Мярка 2: “Повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността при управление на публичните ресурси”.

Предложения за съдържание на мярката:

“Стратегическа цел

Създаване на система от конкретни количествени и качествени измерители на ефективността, прозрачността и отчетността при публичните ресурси, управлявани от общините.

В българското законодателство липсват критерии за преценка на степента на адекватност и обществена полезност на управлението на публичните ресурси, както на местно, така и на национално ниво. В този смисъл е удачно подобна цел да обхване и управлението на публичните ресурси на ниво компетентни държавни органи, доколкото поради естетството си тези ресурси удовлетворяват един и същ интерес - интереса на българските граждани.”

 1. Мярка 3

Предлагаме следната редакция на наименованието на Мярка 3:

Отговорно местно самоуправление”.

Предложения за съдържание на мярката:

“Стратегическа цел

Превръщане на обществените консултации в действен инструмент за комуникация с местната общност.

Уредените в законодателството лаконични и бланкетни изисквания за провеждане на обществени консултации на местно ниво /извън тези по ЗНА/ се нуждаят от доразвитие както на ниво нормативна уредба, така и като практическо изпълнение. Необходимо е на общините да бъде предоставен набор от добри практики, вкл. на европейско ниво, както и да се предложи примерен подход за провеждане на обществени консултации с местната общност, с акцент върху начина за привличане на вниманието на членовете на местната общност за активно включване в обществената консултация, и начина на избор на най-подходящата между различни, често противоречиви алтернативи на едно или друго възможно решение по въпрос от местно значение или въздържане от вземане на такова, при равнопоставено отчитане мненията и становищата на участващите страни.”

 1. Мярка 4

Предлагаме следната редакция на наименованието на Мярка 4:

“Усъвършенстване на дейността по работа със сигнали на гражданите”.

Предложения за съдържание на мярката:

“Стратегическа цел

Трансформиране на възприетия модел и нагласи на гражданите и общинските администрации към повишаване на доверието и резултатността в работата по сигнали

Освен уредените в нормативната база права и задължения на гражданите и общинските администрации по подаване, приемане, разглеждане и постановяване на решения по сигнали, е необходимо на общините да бъдат предоставени експертни разработки и набор от добри практики, вкл. на европейско ниво, които съдействат за качествено и срочно изпълнение на техните правомощия.”

 1. Мярка 5

Приемаме действащата редакция на наименованието на Мярка 5 “Повишаване на ролята на областните обществени съвети за противодействие на корупцията” и нейното съдържание.

 1. Мярка 6

Предлагаме следната редакция на наименованието на Мярка 6:

“Повишаване доверието на бизнеса в работата на общините”.

Предложения за съдържание на мярката:

“Стратегическа цел

Разработване на комплексен подход - примерен алгоритъм за привличане на инвеститори и повишаване икономическото благосъстояние на местните общности. При разработването на комплексния подход следва да се отчита:

 • капацитета на общините и проявения до момента към тях инвестиционен интерес;
 • създаване на стимули и предоставяне на общините на критерии за избор на подходяща за дадената община добра практика/подход.

Предоставяне на общините на разработения  комплексен подход, паралелно с набор от добри практики, вкл на европейско ниво и експертни разработки с фокус върху надграждането на изискуемите по закон системи за превенция на корупцията и оценка на корупционния риск, улесняващи прилагането на принципите за добро управление на местно ниво.”

Като се надяваме, че предложенията ни ще бъдат отразени, оставам

С уважение,

Категории
Други