Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Бележки по коментари на Европейската комисия по проекта на Стратегически план на България по Общата селскостопанска политика на ЕС

Бележки по коментари на Европейската комисия по проекта на Стратегически план на България по Общата селскостопанска политика на ЕС

05.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1229 / 05.07.22.

ДО

Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР Д-Я „РСР“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Относно: коментари на Европейската комисия по проекта на Стратегически план на България по Общата селскостопанска политика на ЕС

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

 

С настоящото писмо Ви благодаря за изпратените ни коментари от ЕК по повод проекта на СП по ОСП 2023-2027 г. на България. На база първоначалния ни преглед на тези коментари и въпроси Ви представям следните бележки:

  1. Липса на регионална диференциация относно укрепването на социално-икономическата структура, стр. 4, коментар № 17 от ЕК

Наистина, интервенциите в сектори земеделие, гори и базисни услуги нямат ясно изразена диференциация. Но, анализите на предходните ни усилия по европейските и други фондове, изготвените регионални профили, профили на центровете на стопански растеж и общински планове показват твърде шарена картина на нужди, потенциал и съответно необходими инвестиции по общини и региони. Това е надлежно документирано в социално-икономическия анализ по ОСП и в стратегиите за развитие на районите за планиране у нас.

Този факт сочи към необходимостта от по-удачно целенасочване на инвестициите, но на местно ниво. За момента това може да се случи на база Методиката за гарантирани бюджети, като в условията на цялостна обществена криза, общинските власти са тези, които осигуряват стабилността и бъдещото развитие на основните обществени системи!

  1. Целенасочване на общинските инвестиции по нарочната интервенция – стр. 49, коментари № 332 – 336

Коментарите касаят приоритизирането на инвестиционните дейности и конкурентния подбор при договорирането на проектите.

Позволяваме си да напомним, че дейностите вече са „приоритизирани“ в текста на общинската интервенция, в т.ч. чрез изключване на редица инвестиции в спортни и туристически инфраструктури, в пазарни съоръжения и др. (включително във връзка с ПВУ).

От друга страна и вследствие разпръснатите резултати от досегашните ни инвестиции по европейски програми в селските райони, възприетият подход на гарантирани бюджети е действително сполучлив.

Той съдържа „вътрешна“ конкуренция на база население (активни потребители) и безработица. В допълнение ще се яви и „конкурентният“ избор на проекти по линия на местното самоуправление и решенията на неговите върховни органи – общинските съвети. Не на последно място и в унисон с коментарите по т. 1 – този подход позволява на местните власти да целенасочат европейската подкрепа, там където тя е най-нужна спрямо досегашните инвестиции и спрямо действащите национални, регионални и местни планови документи.

  1. Бъдещо развитие на подхода ВОМР-Лидер, стр. 52, коментари № 355-364

Считаме, че УО на СП може лесно да отрази коментарите, касаещи социалното изключване и допълняемостта с останалите фондове.

Не така, обаче, стои въпросът с коментарите относно териториалния обхват на местните инициативни групи и „рационализирането“ на механизмите за прилагане на ВОМР.

Тук следва да се изясни пред ЕК, че нашите общини по отношение население и обхванати населени места са далеч над средните норми за ЕС – и че наличието на една МИГ върху територията на една община не би трябвало да е проблем, стига да се съблюдават нормите на социалното/партньорско и териториално сближаване.

Второ, необходимо е УО на СП по-ясно да обяви планираните и предприети действия по оптимизиране изпълнението на ВОМР, в т.ч. избягването на т.нар. двойни проверки чрез прехвърляне на отговорността за договориране на УО.

Разбираме, че политическата криза у нас възпрепятства обявяването и отчасти защитата на смелите решения по повод управлението на СП по ОСП 2023-2027г.

Крайно време е, обаче, управляващи органи и сдружения на бенефициенти да застанат открито зад тези решения. УО на СП може да разчита на нашата подкрепа в това отношение, включително в рамките на преговорите с ЕК.

С надежда в ползотворното ни сътрудничество, оставам

С уважение,