Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и на другите ни предложения по Бюджет 2023

Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и на другите ни предложения по Бюджет 2023

20.09.2022
                                                                                      ДО Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и на другите ни предложения по Бюджет 2023

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

На основание чл. 77, ал. 1 от ЗПФ във връзка с РМС № 38/27.01.2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г., на последното си заседание, проведено на 8 септември, Управителния съвет на НСОРБ одобри актуализираните предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и на другите ни предложения по Бюджет 2023.

В съответствие със заявените приоритети в работата на служебното правителство за съставяне на базисен проект на бюджет за следващата година, както и с цел намаляване на негативните последствия, породени от инфлацията и нарастването на цените на енергоносителите върху обема и качеството на предоставяните от общините публични услуги, в актуализираните предложения на НСОРБ за 2023 г. са отразени и финансовите измерения и въздействието на:

 • настъпилите промени в нормативната уредба, вкл. и по отношение на начина на финансиране на делегираните от държавата дейности и утвърдените стойностни и натурални показатели с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. и РМС№540/29.07.2022 г.
 • необходимостта от допълване на разчетите и предложенията за 2023 г. в съответствие с предвидената национална политика по доходите, в т.ч. и такава, свързана с евентуално прогнозно увеличение на минималната работна заплата, минималните и максимални осигурителни прагове, подписаните и влезли в сила отраслови КТД и др.
 • очакваната държавна подкрепа за покриване на разходите във връзка със настоящото и бъдещо увеличение на цените на елекроенергията и енергоносителите с оглед изтичащите в края на настоящата година срокове за прилагане на компенсационния механизъм и липсата на такъв за цените на природния газ и останалите горива.

На тези основания правим следните конкретни предложния за размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет, които да бъдат предвидени с Бюджет '2023:

 1. Предлагаме за 2023 г. размерът на общата изравнителна субсидия да бъде не по-малък от 505,8 млн. лв., като се усъвършенства начинът на нейното разпределение по общини, както следва:
 • Предлагаме да бъде осигурен ръст с минимум 126,8 млн. лв. или с 33,5%, спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г.
 • Разпределението на 409 млн. лв. от общата сума да бъде направено при сегашния разпределителен механизъм, като се завиши делът на компонента А2, разпределян по общини на база делът на разходните потребности (допълнителната сума, спрямо 2022 г. е в размер на 30 млн. лв. и осигурява среден ръст от 8%).
 • Разпределението на 45,8 млн. лв. от тези средства да стане по нов компонент на формулата, до който имат достъп всички 265 общини въз основа на относителния дял на разходите за вода, горива и енергия в общо отчетените разходи за страната по този подпараграф на всички общини по последния годишен отчет (сумата е определена въз основа на отчетеното, но некомпенсирано нарастване на разходите за горива и енергия през 2021 г. на всички общини, спрямо 2020 г., тъй като при отчитано намаление в периода 2018-2020 г., за 2021 г. разходите за вода, горива и енергия в основните публични услуги се увеличиха с 40,9 млн. лв. или с 25%, а тези за улично осветление – с 38% или с 23 млн. лв.).
 • Разпределението на 51 млн. лв. от тези средства да стане по нов компонент на формулата, до който имат достъп всички 265 общини въз основа на относителния дял на разходите за персонал в местните и дофинансирани дейности в общо отчетените разходи за персонал в тези дейности за страната на всички общини по последния годишен отчет (сумата е определена въз основа на необходимите средства за компенсиране на разходите в резултат на ръста на минималната работна заплата в дофинансираните и местни дейности на всички общини).
 • В прогнозата за следващите две години – увеличението на общата изравнителна субсидия да бъде с не по-малко от 12% за 2024 г. и съответно за 2025 г. – с още 9%.

Мотиви: Подкрепа за нормалната дейност на общините в условията на повишаващи се разходи за издръжка, отопление и нормативно обусловените ръстове на разходите за персонал в резултат на нарастването на минималната работна заплата и осигурителни прагове. За предложените от нас допълнителни компоненти в общ размер на 96,8 млн. лв. настояваме да не се въвеждат условия за достъп и да не се изключват общини. По този начин ще бъде осигурена сериозна гаранция за по-ефективно преодоляване на негативните ефекти от кризата върху местните бюджети.

 1. Предлагаме за 2023 г. общият размер на целевата субсидия за капиталови разходи да бъде не по-малък от 500 млн. лв.
 • Предлагаме да бъде осигурено минимално увеличение от 103,7 млн. лв. или 26,2%, спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г.
 • Разпределението на 50 млн. лв. от тези средства да стане по нов компонент на формулата, до който имат достъп всички 265 общини въз основа на относителния дял на разходите на съответната община, отчетени в дейност „606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по ЕБК в общо разходите по тази дейност на всички общини по последния годишен отчет.
 • В прогнозата за следващите две години – увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи да бъде с не по-малко от 15% за 2024 г. и съответно за 2025 г. – с още 11%.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на подкрепа за общините в най-напрегнатата последна година за приключването и отчитането на европроектите от втория програмен период. В допълнение, в резултат на нарасналите цени в строителството чрез предлагания ръст ще бъде гарантирано извършването на същия обем на инвестициите на местно ниво, спрямо предходни бюджетни години.

 1. Предлагаме за 2023 г. общият размер на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да бъде не по-малък от 58,2 млн. лв.

3.1. Предлагаме да бъде осигурен минимален ръст с 10 млн. лв. или 20,7 %, спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г.

3.2. В прогнозата за следващите две години – увеличението на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да бъде с не по-малко от 9 млн. лв. за 2024 г., и съответно за 2025 г. – с още 7 млн. лв.

Мотиви: Предложението осигурява допълнителен ресурс за покриване на недостига по места, формиран от значително нарасналите цени на горивата и гарантира непрекъсваемост на предоставянето на тази публична услуга за населението през зимните месеци.

 1. Предлагаме за 2023 г. общият размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности да бъде не по-нисък от 5 681,7 млн. лв.
 • Предлагаме да бъде осигурено минимално увеличение с 583,1 млн. лв. или 11,4 %, спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г.
 • Приоритетно да бъде разчетен ръст на средствата за общинска администрация, вкл. и изборните длъжности от минимум 241,6 млн. лв. (52 % спрямо ЗДБРБ 2022 г., но с реална възможност за увеличение на възнагражденията в администрацията с до 33% с цел доближаване до средните възнаграждения в публичния сектор и тези в системата на образованието). От тези средства 62,5 млн. лв. са за осигуряване на достигнатите нива на възнагражденията с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г., а останалите – за реализиране на националната политика по доходите за 2023 г. и укрепване капацитета на общинските администрации.
 • Приоритетно да се осигури финансиране на достигнатите равнища на стандартите за делегираните от държавата дейност с актуализация на ЗДБРБ за 2022 г., както и да се предостави допълнително увеличение в зависимост от влиянието на предвиждания ръст на минималната работна заплата за следващата година и съответната секторна политика по доходите.
 • В прогнозата за следващите две години – увеличението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности да бъде с не по-малко от 10% за 2024 г. и съответно за 2025 г. – с още 8%.

Мотиви: Предложението цели надграждане на достигнатите нива на стандартите с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г., осигуряване на нормативно определените нива и качество на публичните услуги – делегирани от държавата дейности в съответствие с националните политики. По експертни изчисления на НСОРБ, само за достигане на вече определените с актуализацията нива на стандартите съгласно РМС № 50/2022 г., изм. и доп. с РМС № 196/01.04.22 г. и РМС № 540/29.07.22 г. са необходими минимум 5,086 млрд. лв., от които 1,6 млрд. лв. за делегираните дейности, извън функция „Образование“. Необходимият ресурс за покриване на очакваният ръст на минималната работна заплата (от поне 7%), за обезпечаване на политиката по доходите по сектори и за осигуряване на достатъчно средства за компенсиране на общото нарастване на издръжката и отоплението в резултат на инфлацията е в размер на поне още 593,7 млн. лв. НСОРБ вече изпрати конкретни актуализирани предложения в тази насока до секторните министерства, с копие до Вас (наши писма с изх. № И-1619, И-1620, И-1622 и И-1623 от 16.09.2022 г.).

 1. Предлагаме за 2023 г. да бъдат предвидени средства за субсидии и други текущи трансфери за:
 • превоз на пътници, предоставяни на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт в размер на минимум 243,8 млн. лв., съгласно мотивите, изразени в наше писмо изх. № И-1621/16.09.2022 г., както следва за:
  • Столична община - вътрешноградски транспорт - 89 млн. лв.
  • За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 85,8 млн. лв.
  • За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози – 24 млн. лв.
  • За превоз на пътници по автобусни линии във вътрешноградския електротранспорт – 45 млн. лв.
 • допълнително субсидиране дейността на болниците в отдалечени и трудно достъпни райони, както и на останалите общински лечебни заведения, съгласно мотивите изразени с наше писмо изх. № И-1619/16.09.2022 г.
 • актуализиране на разчетните стойностни показатели във връзка с планирането на средства в централния бюджет, предназначени за реимбурсиране на разходи, извършени от общините в изпълнение на нормативен акт, както и за покриване на част от транспортните разноски за доставка на хляб и основни хранителни продукти, във връзка с нарасналите цени на енергоносителите.
 • осигуряване на буфери за организациите от бюджетния сектор за нормално разплащане на текущите сметки за отопление в случай на значително повишение на цените на енергоносителите и отпадане на компенсациите от страна на държавата през 2023 г.

Като се надяваме, че нашите предложения ще бъдат отразени в разчетите на МФ по Бюджет'2023, изразяваме готовност за участие в различни формати за обсъждане на възможностите за намиране на обосновани, ефективни, балансирани, устойчиви и прозрачни решения, осигуряващи нормалната дейност на общините през следващата бюджетна година.

Категории
Финанси и бюджет