Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализирани предложения на НСОРБ по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Общи държавни служби“ и за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегирана

Актуализирани предложения на НСОРБ по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Общи държавни служби“ и за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегирана

16.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1623 / 16.09.22.

Относно: Актуализирани предложения на НСОРБ по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Общи държавни служби“ и за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” през 2023 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

На основание чл. 77, ал. 1, във връзка с чл. 53 и чл. 71 от ЗПФ и съгласно РМС № 68/2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г., на 8 септември Управителния съвет на НСОРБ одобри актуализираните ни предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и други предложения по проекта на базисен държавен бюджет за следващата година.

Предложенията ни са съобразени с изискванията, определени във Вашите Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. (№ БЮ № 4/02.09.2022 г.), а именно актуализиране на разчетите за развитието на действащите политики по отношение на общинската администрация, като част от държавната администрация, с отразяване и на ефектите от актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. и на поетите ангажименти по нормативни актове, приети през 2022 г.

На тези основания правим следните предложения относно начина на определяне на стойностните показатели за 2023 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, финансирана чрез бюджетите на общините по стандарти.

 1. Предлагаме в бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за общинска администрация, вкл. и изборните длъжности от минимум 241,6 млн. лв., от които:
  • 163,4 млн. лв. за същинската общинска администрация, от които:
 • 62,5 млн. лв. за осигуряване на достигнатите нива на възнагражденията, съгласно актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. и утвърдените с РМС № 540/29.07.2022 г. стандарти, приложими считано от 1 юли 2022 г.
 • 100,9 млн. лв. - за осигуряване реализирането на националната политика по доходите за 2023 г. и доближаване на средната работна заплата в общинските администрации до средната за обществения сектор в страната.

Мотиви: С актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. бяха осигурени допълнителни средства за увеличение на възнаграждението на заетите в общинската администрация, считано от 1 юли 2022 г. Същото следва да бъде разчетено по бюджета за следващата година в пълния му размер по стандартите, определени с РМС № 540/29.07.2022 г. Извън този ресурс, с цел укрепване и задържане на експертите в общините и поетапно доближаване на техните възнаграждения до средната заплата в обществения сектор е необходим допълнителен ръст от минимум 25%, вкл. и чрез завишаване със същия процент на коефициентите за съответните групи общини. Средната работна заплата в общинската администрация през 2022 г. остава на едни от най-ниските нива и е около 1 198 лв., при отчитани от НСИ стойности за обществения сектор в размер на 1 698 лв., а за системата на образованието например – над 1 900 лв.

 • 15,6 млн. лв. за възнагражденията на кметовете и кметските наместници, от които:
 • 8,4 млн. лв. във връзка с отчетения по данни на НСИ ръст на средната брутна работна заплата за обществения сектор
 • 7,2 млн. лв. за осигуряване на националната политика по доходите за 2023 г.

Мотиви: Възнагражденията на кметовете и кметските наместници, съгласно ПМС 67/2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности се определят съобразно заплатата на министър, която е обвързана със средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор в страната. Спрямо предходния период, по данни на НСИ тази средна брутна работна заплата нараства с 9,1%. Освен тази финансова компенсация, с бюджета за следващата година за възнаграждения на изборните длъжности е необходимо да бъдат осигурени и средства за реализирането на националната политика по доходите, вкл. и за обезпечаване на свързаните с ръста на минималната работна заплата разходи за тези длъжности.

 • 10,6 млн. лв. за изплащане на обезщетения на изборните длъжности в края на мандата, дължими съгласно трудовото законодателство.

Мотиви: През 2023 г. изтича четиригодишния мандат на местните власти, което налага осигуряването на специален резерв за изплащане на дължимите обезщетения съгласно Кодекса на труда.

 • 51 млн. лв. за кадрово обезпечаване изпълнението на национални политики на местно ниво, чрез добавяне към стандарта за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” на нов допълващ стандарт за допълнително работно натоварване. Предлагаме средствата по този допълващ стандарт да бъдат разпределени по общини:
 • или като допълващ стандарт в размер на 0,9% върху сумата по всички стандарти за делегираните от държавата дейности за съответната община за 2023 г.;
 • или да бъдат разпределени въз основа на относителния дял на отчетените разходи за всички делегирани от държавата дейности на съответната община в общите разходи за тези дейности, отчетени на национално ниво.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на допълнително финансиране за възлаганите нови отговорности на общинската администрация по реализирането на националните политики на местно ниво. В допълнение, подобен подход ще осигури стимули за общините, предоставящи повече делегирани от държавата услуги на своето население, като там където натоварването на общинската администрация с ангажименти по администрирането на подобни услуги е по-високо, съответните служители ще бъдат компенсирани допълнително. Чрез въвеждането на този нов допълващ стандарт ще се осигури още една възможност на общините да запазят и развият експертния капацитет на своите служители и да ги задържат в общинската администрация.

 1. Предлагаме да бъдат подготвени и съответните нормативни промени, чрез които да се осигури сигурност и стабилност в начина на определяне на стандартите за финансово осигуряване на възнагражденията в общинските администрации.

Мотиви: Предвид икономическите фактори и възприетият подход в предходни години при други бюджетни системи, предлагаме да се предвиди в ЗДСл и КТ специален механизъм за автоматично индексиране на средствата за възнаграждения на служителите в общинската администрация и съответно на стандартите за тяхното финансиране, съобразно ръста на средната брутна работна заплата за страната по данни на НСИ или ръста на минималната работна заплата за страната. Като алтернативно решение би могло да се приложи въвеждането на специално правило, което определя че средната работна заплата в общинската администрация да не може да бъде по-ниска напр. от 140% от средната работна заплата за обществения сектор.

Отчитаме, че на този етап в бюджетната процедура не е определено конкретно секторно министерство, което да определя политиката за развитие на общинската администрация, вкл. и да анализира и предлага решения на проблемите, свързани с административния капацитет на местно ниво. В същото време през следващата 2023 г. значителна част от ангажиментите на общинските служители ще бъдат свързани с реализирането на редица национални реформи, приключването на проектите от програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнените на проектите по програмен период 2021-2027 и по Плана за възстановяване и устойчивост.

На тези основания и във връзка с предвидените срокове (до 15 октомври секторните министри да представят в Министерство на финансите актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети за периода 2022-2024 г.) разчитаме на Вашата персонална подкрепа за предвиждането и осигуряването на по-добри финансови условия за запазване и развитие на капацитета в общините и за задържането на служителите, заети в общинските администрации.

Като съм уверена в нашето ползотворно сътрудничество, оставам

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет