Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализирани предложения на НСОРБ по разчетите и стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Актуализирани предложения на НСОРБ по разчетите и стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

16.09.2022

НСОРБ

изх. № И-1622 / 16.09.22.

ДО

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КОПИЕ:

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ:

Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Относно: Актуализирани предложения на НСОРБ по разчетите и стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

На основание чл. 77, ал. 1, във връзка с чл. 53 и чл. 71 от ЗПФ, РМС № 68/2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и чл. 45, ал. 6 от ЗСУ, на 8 септември Управителния съвет на НСОРБ одобри актуализираните ни предложения за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и други предложения по проекта на базисен държавен бюджет за следващата година.

Във връзка с предвидените срокове и ангажименти на секторните министерства, съгласно Указания на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. (№ БЮ № 4/02.09.2022 г.), НСОРБ предлага конкретни промени и актуализиране на разчетите за развитието на действащите политики по отношение на социалните услуги, които са съобразени с:

  • поетите ангажименти по нормативни актове, приети през 2022 г., засягащи социалните услуги;
  • предвидената политика по доходите, в т.ч. и такава, свързана с прогнозно увеличение на минималната работна заплата, минималните и максимални осигурителни прагове и др.
  • необходимостта от осигуряване на буфери за покриване на разходите във връзка с настоящото и бъдещо увеличение на цените на елекро енергията и енергоносителите, при отчитане на факта, че компенсацията за ел. енергия е гарантирана само до края на 2022 г., а подобна мярка за публичните услуги, ползващи природен газ, други горива или топлинна енергия за отопление не е предвидена все още.

На тези основания правим следните предложения за стойностните показатели за 2023 г. на делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, финансирани чрез бюджетите на общините по стандарти:

  1. Предлагаме в Бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за делегираните от държавата социални услуги с не по-малко от 120,7 млн. лв., както следва за:

1.1. Увеличение с минимум 20% на стандартите за специализираните институции, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи и/или за пълнолетни лица с увреждания и за стари хора и Защитени жилища за лица с увреждания.

1.2. Увеличение с минимум 15% на стандартите за Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, вкл. и седмична грижа, ЦСРИ, ЦОП, Звено "Майка и бебе", Приюти, Център за работа с деца на улицата, Асистентска подкрепа.

1.3. Увеличение с минимум 13% на стандартите за Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и с увреждания, Преходно жилище, Център за временно настаняване.

1.4. Увеличение с минимум 10% на стандартите за Дневен център за стари хора, Наблюдавано жилище и Преходно жилище.

Мотиви: В условията на нарастваща инфлация, социалните услуги продължават да се реформират в съответствие с изискванията на подзаконовата уредба по ЗСУ. В същото време в някои от услугите, за да бъдат достигнати нормативно определените основни заплати съгласно Наредбата по чл.124 от ЗСУ през настоящата година бяха използвани наличните остатъци от предходни години, но през следващата 2023 г. не се очертава наличието на подобни остатъци. През 2023 г. предстои и пълното трансформиране на услугите и прилагането в цялост на Наредбата за качеството на социалните услуги и очакваните нови Стандарти за работно натоварване.

  1. Предлагаме резервиране в централния бюджет на средства в размер на 5 млн. лв. за допълнително увеличение на броя субсидирани потребители в делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ при осигуряване на нормативна възможност чрез промени в ЗСУ за разширяване на целевата група.

Мотиви: С оглед на дългогодишните ни предложения за разширяване на целевата група потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, предлагаме предвиждането на специален резерв при евентуалното приемане на подобна законова промяна. Остава открит въпросът и за размера на таксата за тази услуга през 2023 г., тъй като действието на разпоредбата на § 6 от ЗДБРБ за 2022 г. изтича в края на настоящата година.

  1. Предлагаме създаването на специален механизъм за финансова подкрепа на социалните услуги при разплащането на сметките им за отопление през 2023 г. и/или внасяне на конкретни изменения и допълнения в Закона за енергетиката, чрез които да се осигури заплащане на енергията, ползвана от тях по цени за битови клиенти.

Мотиви: Съгласно проучвания на НСОРБ за влиянието на ръста на цените на енергоносителите върху различните публични услуги, предоставяни в общините, системата на социалните услуги е разходвала 30,4 млн. лв. за горива и енергия през 2021 г. Социалните услуги в големите общини ползват за отопление или топлоенергия, или природен газ, за чието поскъпване през настоящата година няма предвидени компенсации. По наши експертни изчисления, при запазване и през следващата година на сегашния компенсационен механизъм за цените на електроенергията, само тази част от издръжката през 2023 г. би нараснала над 4 пъти, а без него – над 10 пъти. Подобно увеличение ще бъде непосилно както за социалните услуги, така и за общините осигуряващи тяхното предоставяне.

  1. Предлагаме да се създаде национална програма, по която да се финансират разходи за конкретни индивидуални потребности на потребителите на социалните услуги, като нормативно се установи подход, по който се реимбурсират фактически изразходвани средства за покриване на специфични нужди, като например хранене по специална диета или осигуряване на скъпоструващи лекарства, които не се поемат от Националната здравноосигурителна каса и др. подобни.

Мотиви: Предложението цели създаване на по-гъвкави условия, вкл. и за реализиране на законовоопределения индивидуален подход за предоставяне на подпомагане и грижа за представителите на различните уязвими групи лица и деца. Същевременно, на базата на резултатите от реализирането на подобна програма ще бъде създаден бъдещия модел на допълващи стандарти, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗСУ.

  1. Предлагаме нормативно регламентиране на началото на сроковете по ЗСУ, обвързани с обявяването на резултатите от Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Мотиви: С оглед публикуваната информация от НСИ, че обявяването на данните от Преброяване 2021 ще стане поетапно до началото на следващата година, разчитаме че в Наредбата за планирането на социалните услуги би могло да бъде пояснено допълнително от кога започват да текат сроковете за реализирането на предвидените в нея действия, в зависимост от конкретната дата на обявяване на изследваните от НСИ данни. Това предложение е свързано и с факта, че през м. септември - октомври 2023 г. се очаква провеждането на кампанията за местните избори и на практика в този период общинските съвети няма да заседават.

Като се надяваме направените от нас предложения да бъдат отразени в бюджетната прогноза и разчетите за следващата година, които МТСП ще внесе в МФ, си запазваме правото, при сериозна промяна в социално- икономическата среда да Ви предоставим и някои допълнителни предложения.

С уважение,