Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“.

Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“.

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1548 / 15.09.23г.

ДО

Г-Н КАЛИН СТОЯНОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"

Относно: Предложения на НСОРБ за актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Отбрана и сигурност“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., съгласно  РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г., секторните министерства представят в МФ актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2024-2026 г.

На това основание и съгласно чл. 71, ал. 3 от ЗПФ и решение на Управителния съвет на НСОРБ от 12 септември 2023 г., предоставяме на Вашето внимание приоритетните ни предложения, които се надяваме да бъдат отразени при подготовката на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и актуализираната СБП за 2024-2026 г. , както следва:

  1. За 2024 г. да бъдат заложени средства за делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност“, финансирани чрез бюджетите на общините в общ размер 90,8 млн. лв., при утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г. - 64,3 млн. лв., с цел създаване на нова делегирана от държавата дейност „Общински комисии по безопасност на движението по пътищата“, за финансирането на която са необходими 26,5 млн. лв.
  2. В РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., в Приложение № 4 към т. 4, раздел II. Функция "„Отбрана и сигурност, група „Полиция, вътрешен ред и сигурност“ (свързано с промяна и в Приложение № 1 към т. 1):

2.1. Да се добави нов ред и нова делегирана от държавата дейност „Общински комисии по безопасност на движението по пътищата“ с обща сума на средствата за 2024 г. не по-малко от 26,5 млн. лв. (натурален показател брой общински комисии и  стандарт в размер на 29 300 лв.).

 2.2. Съответната промяна да бъде отразена и в Приложение № 1, към т. 1, дейност „Общински комисии по безопасност на движението по пътищата“ да бъде добавена във функция „Отбрана и сигурност“.

Мотиви: Целта на предложението е да бъдат обезпечени ресурсно възложените на общините отговорности за създаване на Общински комисии по безопасност на движението по пътищата.

С приетите през 2021 г. изменения в Закона за пътищата и в Закона за движение по пътищата на общините бяха възложени значителни нови и ресурсоемки отговорности по управление безопасността на движението по пътищата на общинско ниво. Част от тях са свързани с извършването на одити за пътна безопасност на пътищата, целеви инспекции по пътна безопасност, изпълнение на годишни мерки, включително и инфраструктурни, за подобряване на пътната безопасност.

Законът за движение по пътищата предвижда кметът на общината да изготвя годишни общински план-програми по БДП съгласно Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и да докладва изпълнението й. Същевременно законът изисква в общините над 30 хил. жители задължително да бъдат създадени и общински комисии по БДП, а за общините под този праг е предоставена възможност да се създадат такива комисии с решение на общинския съвет, включително и по предложение на председателя на ДА БДП. Председателят на ДА БДП утвърждава правила за дейността на общинските комисии, които са задължителни за тях. Издадените със заповед на председателя на Агенцията правила определят задължително провеждане на 6 заседания на общинските комисии годишно, изготвяне на общинска план-програма по БДП, дейности по организация на изпълнението й, отчитане на дейността пред общинските съвети и пред ДА БДП. Наред с ангажирането в дейността на комисията на ръководителите на ключови общински структури и на някои външни ведомства, предполага се основните ангажименти по дейността на комисията да се поемат от секретаря на комисията. Сред тях са: изготвяне на проектите за общинските план-програми по БДП; осигуряване координация между отговорните за изпълнението на мерките (включително и от външните ведомства), организация и подготовка на заседанията; подготовка на анализи и периодични отчети за изпълнението на програмите пред общинските съвети, областните комисии по БДП и ДАБДП. Досега в общините, особено в средните и малките, дейности по БДП се възлагаха на служител, който наред с това изпълнява паралелно още 3-4-5 отговорности в други сфери. С оглед новите завишени нормативни изисквания за дейностите по БДП това е невъзможно. Голямата част от общините изпитват сериозен кадрови дефицит за специалисти в тази област, както и липса на финансов ресурс за осигуряването й.

Независимо от избрания способ за управление на дейностите по БДП - със или без комисия, от значение е, че обемът от дейности по БДП, за които е налице задължение същите да бъдат планирани, изпълнени, контролирани, наблюдавани, оценени и докладвани, е относително еднакъв за всяка община и налага ангажирането на съпоставим административен и организационен ресурс, който следва да се осигури повсеместно във всички общини, така че да се изпълнят съответните законови задължения. 

Същевременно сме убедени, че само с нормотворчески и административни мерки няма да бъдем в състояние да постигаме амбициозните цели на Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. Несъмнено общините ще разчитат на ДА „Безопасност на движението по пътищата“ за методическата подкрепа за подобряване на дейността си, но без реална финансова подкрепа от страна на държавата едва ли ще можем да се справим с новите предизвикателства, а и най -вече с очакванията и изискванията на гражданите ни.