Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1550 / 15.09.23.

До

Г-Н КРЪСТЮ КРЪСТЕВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложения на НСОРБ за актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

В съответствие с чл. 71, ал. 3 от Закона за публичните финанси и подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., Ви предоставяме нашите актуализирани предложения за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Тези предложения се основават на дадените от министъра на финансите насоки за разработване на проектите на бюджети за 2024 г., на базата на: действащата към момента нормативна уредба; допусканията, съгласно пролетната бюджетна прогноза и допусканията за определяне на прогнозен размер на разходите за персонал, във връзка с политиката по доходите и разпоредбите на  чл. 244 от Кодекса на труда.

С оглед на това, че НСОРБ принципно подкрепя заложените в Управленската програма на правителството мерки, свързани с преразглеждане на стандартите за делегираните от държавата дейности в сферата на музейното, библиотечното и читалищното дело, на заседанието си от 12 септември 2023 г., Управителният ни съвет одобри следните конкретни предложения по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в сферата на културата през 2024 г.:

  1. Общият размер на средствата по стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ да бъде минимум 282 млн. лв., при утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г. 193,5 млн. лв., като се осигури възможност за финансиране по стандарти и на дейността на общинските музеи и галерии и се обезпечи политиката за увеличение на доходите на национално ниво.

Мотиви: Предложението цели гарантиране и обезпечаване на дейността на културните институции, вкл. и чрез промяна на принципа за тяхното финансиране, с оглед отчитане на ефективността, обхвата и качество на резултатите от тяхната дейност. Считаме за необходимо към показателите за субсидирана численост в музеите и галериите, да се включат музеите и художествените галерии, финансирани от бюджетите на общините, за които през 2022 г. бяха одобрени допълнителни трансфери от държавния бюджет. В тази връзка, с изменение и допълнение на РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., в Приложение № 4 към т. 4, раздел VI. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" да бъдат направени допълнителни увеличения на средствата за общинските културни институти с регионален характер с цел осигуряване на ресурс за реализиране на политиката по доходите и за компенсиране ръста на издръжка, да се предвиди нова делегирана от държавата дейност за общинските музеи и галерии и да се осигури ресурс за развитие на допълващите стандарти за открити и закрити площи.

Също така, финансовият ресурс по стандартите за делегираните от държавата дейности в сферата на културата обхваща основно възнагражденията на заетите и частично разходите за издръжка на културните институти. С оглед провежданата през последните години националната политика по доходите, ежегодно предвижданите ръстове в тази функция са значително по-ниски от заложените в другите бюджетни системи. На практика, залаганите ръстове осигуряват ръстове за покриване на увеличението на минималната работна заплата, но дори не и за приближаване до нивото на възнагражденията на заетите в останалите обществени сектори.

  1. Въвеждане на допълващи стандарти за дейност и за управлявани открити площи на музеи и галерии, който като начало да включва регистрираните 33 музея, които управляват археологическите резервати.

Мотиви: Предложението е в подкрепа на изразените мнения по време на проведената на 08.08.2023 г. среща на ръководството на НСОРБ с Министъра на културата при разработката на нови стандарти за делегираните от държавата дейности да бъдат взети предвид откритите музейни експозиции, в това число и управляваните от 33 музея археологически резервати, както и да бъдат заложени ясни критерии и ресурс за обогатяване фондовете на музеите и галериите. Поддържането на такива площи е сложен и специфичен процес, изискващ специфични експертни познания за ценността на обектите. По този начин, освен средствата от бюджетите на общините за облагородяване на пространствата и поддържане на експозициите на открито, чрез допълващия стандарт ще бъдат ще бъдат осигурени възможности и за консервация и социализация на обектите.

  1. Към показателите за субсидирана численост в музеите и галериите да се включат музеите и художествените галерии, финансирани от бюджетите на общините, за които през 2022 г. бяха одобрени допълнителни трансфери от държавния бюджет.

Мотиви: По аналогия на предходното предложението относно необходимостта от разработване на нови стандарти за делегираните от държавата дейности. Резултатите от проведено от НСОРБ проучване сред общините открояват като сериозен проблем ограничените механизми за финансиране на културните институти за дейности, което би могло да бъде стъпка към формиране на конкурентна среда и възможност за прилагане на критерии за качество в работата им.

  1. Предприемане на законодателни промени в Закона за народните читалища относно начина на финансиране на читалищата.

Мотиви: НСОРБ поддържа изразяваната нееднократно позиция за необходимостта от сериозно преразглеждане на начина за финансиране на читалищата. Законът за народните читалища (ЗНЧ) е претърпял досега 15 изменения и допълнения и нито едно от тях не е променило съществено механизма на взаимоотношения между нивата на управление. Държавата и общините не само нямат механизми за интегриране на читалищата в общата културна политика, но не разполагат и с почти никакви лостове за контрол. Считаме, че промените в ЗНЧ са важно условие за преразглеждане на размерите по действащите стандарти, в частта за читалища.

  1. Разширяване обхвата на Националните програми към Министерството на културата.

Мотиви: Предвидената в управленската програма на правителството мярка „създаване на програми и провеждане на конкурсни сесии за проекти в областта на всички сектори в културата, културното наследство - материално и нематериално, държавни културни институти, частни организации в областта на създаване и разпространение на културни продукти, любителско изкуство и др.“ предоставят възможност да се разшири обхвата на Националните програми към МК. Считаме, че това може да случи на база реална оценка на проблемите и потребностите за съвременното развитие на музеите, галериите и библиотеките като притегателни културни средища и оценка капацитета и нуждите от повишаване на компетенциите на кадрите в културните институти.

  1. Създаването на национална програма за обновяване на сградния фонд.

Мотиви: По силата на ЗНЧ, общините отстъпват правото на ползване до прекратяването на читалището, което като правна форма е сдружение с нестопанска цел. По силата на Закона за общинската собственост, ползвателите имат задължения по поддръжката на предоставеното имущество, които не се изпълняват. Отговорността за поддържане на читалищните сгради е изцяло ангажимент на общините и в този контекст НСОРБ предлага създаването на национална програма за обновяване на сградния фонд и сценична механизация и техническо оборудване на читалища и възвръщането на ролята им като уникални средища за културни, образователни и други мероприятия, предвидено в управленската програма.

Категории
Култура