Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1547 / 15.09.23 г.

ДО

Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

КОПИЕ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Д-Р НАДЯ ТАНЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Относно: Предложение на НСОРБ за актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ШАЛАПАТОВА,

Във връзка с подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., съгласно чл. 71, ал. 3 от ЗПФ, РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г. на МФ, секторните министерства представят в МФ актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2024-2026 г.

В тази връзка представям на Вашето внимание конкретните предложения на НСОРБ по стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. Тези предложения се основават на дадените от министъра на финансите насоки за разработване на проектите на бюджети за 2024 г., основани на действащата към момента нормативна уредба; допусканията съгласно пролетната бюджетна прогноза и допусканията за определяне на прогнозен размер на разходите за персонал, във връзка с политиката по доходите и разпоредбите на чл. 244 от Кодекса на труда.

Надяваме се, че с Бюджет'2024 ще бъде осигурено приоритетно увеличение за социалните услуги, вкл. и за делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ с цел :

- намаляване на институционализирането и развитие на по-широка и по-добре финансирана мрежа от услуги в общността и предоставяни в домашна среда;

- продължаване политиката за развитие на качеството на социалните услуги, вкл. и чрез подобряване на условията за грижа в съществуващите услуги, и

- обезпечаване развитието на човешките ресурси, заети в системата на социалните услуги на местно ниво, осигуряващи координацията и кадровото обезпечаване на повечето национални политики в социалната сфера на местно ниво.

На тези основания и съгласно Решение на Управителния съвет на НСОРБ от 12.09.2023 г., предлагаме:

  1. Средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2024 г. да бъдат в общ размер на не по-малко от 774,4 млн. лв., при разчетени по ЗДБРБ за 2023 г.- 644,8 млн. лв., в съответствие с постигнатите договорености в рамките на междуведомствена работна група между МТСП, МФ, АСП и НСОРБ, създадена на етап подготовка на пролетната бюджетна прогноза. Предложението е прието и в РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. е предвидено увеличение на всички стандарти за делегираните от държавата дейности с 20,5%, спрямо 2023 г.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на по-високо качество на грижа и обезпечаване на възнагражденията за персонала, зает в социалните услуги в съответствие с националната политика по доходите и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Също така, през 2024 г. всички услуги следва да са привели дейността си спрямо определените стандарти за качеството, съгласно Наредбата за стандартите за качеството на социалните услуги и съответно, в зависимост от влизането в сила на Националната карта на социалните услуги ще трябва да преструктурират организацията и дейността си в зависимост от новите наименования и начин на предоставяне на услугите, съгласно ЗСУ.

  1. В централния бюджет да бъде предвиден ресурс за реализиране на специална политика за разширяване обхвата на услугите, предоставяни в домашна среда, като се осигури възможност за допълнително увеличение на натуралния показател за услугата „Асистентска подкрепа“ в течение на годината с допълнителни минимум 15% субсидирани потребители (3 046 бр.). За целта е необходимо да бъдат реализирани и конкретни нормативни промени, чрез които да се даде възможност на повече лица с увреждания и в невъзможност от самообслужване да получават почасова социална подкрепа в домовете си.

Мотиви: Предложението цели ограничаване на институционализацията и с оглед увеличаващият се брой на потребителите и в дългосрочен план следва да осигури задържане ръста на разходите за издръжка на лицата, настанени в услуги за резидентна грижа, предоставяни в домове за пълнолетни лица с увреждания, домове за стари хора, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и т.н. Чрез целенасочено разширяване на услугите, вкл. и чрез осигуряването на възможност чрез допълване на чл. 93, ал. 2 от ЗСУ, повече лица да могат да ползват гарантирана от държавата почасова подкрепа, ще бъдат подкрепени и лицата с увреждания без чужда помощ, но в невъзможност да се грижат сами за себе си. Следва да бъде отчетено също така, че през следващата година изтичат проектите, финансирани от ПРЧР, по които такива лица получаваха грижа в дома и на този етап не се предвижда тяхното продължаване. Това означава, че ако не бъде намерено решение, 32 хиляди лица в уязвимо положение, подкрепяни чрез услугите по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ ще бъдат лишени от грижа в следващите години.

  1. В централния бюджет да бъде предвиден ресурс за финансово осигуряване на нови „компоненти по стандартите за разходи за насочване от общината за ползване на услугата“, след трансформацията на сега съществуващите стандарти/услуги към новите, съгласно Националната карта на социалните услуги.

Мотиви: Предложението цели ресурсно обезпечаване на нормативното изискване по чл. 45, ал. 1 от ЗСУ, съгласно което всяка социална услуга, включена в Националната карта на социалните услуги се финансира от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност, който е предназначен за финансиране на разходи за нейното предоставяне и разходи за насочване от общината за ползване на услугата. Към момента в стандартите на сега съществуващите услуги не е остойностяван и включван съответният разход, покриващ разходите за насочване от общината.

  1. В бюджета на Министерство на труда и социалната политика, по-специално при финансовото обезпечаване на:

- Националния план по заетостта за 2024 г. - да се предвиди увеличение на ресурса по Проект „Красива България“;

- Политиките за подкрепа на хора с увреждания – да се предвиди увеличение на средствата за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания – от 2,5 млн. лв. (разчетени за финансиране на 70 проекта) през 2023 на 10 млн. лв. през 2024 г. за повече проекти.

Мотиви: Целта на предложението е да се развият допълнително добре работещите механизми за проектно финансиране на инвестиции, подкрепящи заетостта и хората с увреждания, в съответствие с променените условия на средата и увеличените цени за строително-ремонтни дейности.