Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Актуализиране на стандартите за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1553 / 15.09.23г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ КЛИСУРСКИ

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложение на НСОРБ за актуализиране на стандартите за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КЛИСУРСКИ,

Във връзка с подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., съгласно РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г., секторните министерства представят в МФ актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2024-2026 г.

С оглед на това, че по отношение на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ няма друго министерство по смисъла на чл. 71, ал. 3 от ЗПФ, освен министерство на финансите, с което да координираме и съгласуваме действията си относно бюджета за следващата година в частта на тази делегирана от държавата дейност, представям на Вашето внимание конкретните предложения на НСОРБ за актуализиране на одобрените с РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. Тези предложения се основават на дадените от Вас насоки за разработване на проектите на бюджети за 2024 г.; действащата към момента нормативна уредба, вкл. и промените влизащи в сила през следващата година; допусканията, съгласно пролетната бюджетна прогноза и допусканията за определяне на прогнозен размер на разходите за персонал, във връзка с политиката по доходите и разпоредбите на  чл. 244 от Кодекса на труда.

Надяваме се, че с Бюджет'2024 ще бъде осигурено приоритетно увеличение за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ с цел:

- финансиране на разширения състав на изборните длъжности (1 026 кметове на кметства повече);

- доближаване на средната работна заплата на заетите в нея до средните нива за сектор „Държавно управление“ и

- обезпечаване административния капацитет на местно ниво, необходим за координацията и кадровото осигуряване на всички национални политики на местно ниво.

На тези основания и съгласно Решение на Управителния съвет на НСОРБ от 12.09.2023 г., предлагаме средства за общинска администрация за 2024 г. да бъдат в общ размер 731,4 млн. лв., при разчетени по ЗДБРБ за 2023 г.- 595 млн. лв., разпределени както следва по компоненти:

  1. Компонент за кметове и кметски наместници – средства в размер на 171,3 млн. лв., при разчетени със ЗДБРБ за 2023 г. 106,6 млн. лв., вкл. общо 45,9 млн. за новите кметове в населените места от 100-349 ж., които станаха кметства, съгласно влезлите в сила изменения в ЗАТУРБ.

Мотиви: Осигуряване на средства за възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места с население между 100 и 349 ж. (с 1 024 лица повече от настоящите 1 965 кметове на кметства). По предварителни разчети на НСОРБ в резултат на тази промяна в ЗАТУРБ и ИК, разходите за заплати ще нараснат, спрямо сега изплащаните такива за кметски наместници с минимум 39 млн. лв.[1]  В Приложение № 1 Ви предоставяме изпратеното от нас писмо с резултатите от проучването сред общините – Изх. № И – 1067/02.06.2023 г.

При отразяване влиянието на изменението в политиката по доходите за следващата година, съответно нарастването на средномесечните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт, които се използват като база за изчисление на заплатите на изборните лица (с 17,65%), ще бъдат необходими допълнително още 25,7 млн. лв. С изменение и допълнение на РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. да бъде направено допълнение след „Таблица 3“, с което да се определи:

- начина на изчисляване и разпределение по общини на средствата по стандарти за органите на изпълнителна власт на местно ниво – кметове на общини, кметове на райони, кметове на кметства и кметски наместници;

- да бъде посочен и начина на предоставяне чрез стандарта на дължимите, съгласно трудовото законодателство добавки за прослужено време за тези длъжности.

  1. Компонент за общински служители в администрацията – 560 млн. лв., при одобрени със ЗДБРБ за 2023 г. 468,3 млн. лв.

Мотиви: Във връзка с политиката за устойчиво нарастване на доходите, вкл. и за увеличение на минималната работна заплата с 19,6%, предлагаме стандартът за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” към функция „Общи държавни служби”, съответно размерите на максималните коефициенти за съответните групи общини по „Таблица 1“ към РМС № 346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. да бъдат увеличени допълнително спрямо разчета за 2024 г., като кумулативният ръст на средствата бъде в размер на не по-малко от 19,6 %. По този начин ще се укрепи административния капацитет на местно ниво, включително и за изпълнението на национални политики. Следва да бъде отчетено, че във връзка с увеличаващите се задължения на общинската администрация, установявани с нормативни актове, общините се налага да дофинансират тази делегирана от държавата дейност, като през 2022 г. от собствени приходи са осигурени 25% над предоставяните средства от обща субсидия за делегирани от държавата дейности. В същото време общинската администрация е приравнена на държавната администрация и за нея  също се прилагат разпоредбите на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Класификатора на длъжностите в администрацията. В тази връзка, на следващ етап имаме готовност за експертна дискусия за бъдещо обвързване размера на стандарта за общинска администрация с динамичен национален показател, какъвто вече се използва и все повече в бюджетната сфера (образование, законодателни органи, политика по определяне размера на минималната работна заплата за страната и др.), например в процент спрямо средната работна заплата за страната в обществения сектор.

[1] Сумата е определена въз основа на проучване сред общините, проведено през м. май и не включва предвидените увеличения със ЗДБРБ за 2023 г. за тази категория длъжности, както и не включва прогнозния ръст на МРЗ и СРЗ за обществения сектор за 2024 г.