×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Данни от приключили проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Данни от приключили проучвания | Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР (по данни от ИСУН 2020 към 27 април 2022 г.

Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР (по данни от ИСУН 2020 към 27 април 2022 г.

28.04.2022
Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР (по данни от ИСУН 2020 към 27 април 2022 г.

Финансовите корекции по ОПОС и ОПРР

(по данни от ИСУН 2020 към 27 април 2022 г. - https://eumis2020.government.bg/))

През 2021 г., НСОРБ проведе проучване сред общините за наложени им финансови корекции по проекти по Програмите от програмен период 2014-2020. Резултатите показаха фрапиращи и куриозни примери, включително и такива, илюстриращи различно третиране на еднотипни нарушения- https://www.namrb.org/bulletin/online/4398. Широко анонсирахме и информирахме различни ведомства, включително институции на ниво ЕС за събраните от нас данни.
През цялата 2021 г., както и в началото на 2022 г., НСОРБ, с решения на ръководните си органи, предлага многократно изменения в нормативната уредба за адресиране на ситуацията с корекциите и намаляването на натиска от тях върху общинските бюджети. Резултатът за момента, е само постреактивен: изменение в разпоредбата на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, чл. 84), позволяваща прилагането на 80% -то еднократно намаляване на размера им и спрямо проектите от програмен период 2014-2020. Въпреки „пробива“ в ЗДБРБ, който отне 3 години, Насоки за прилагането на разпоредбата все още няма, като мотив за това е „твърде широката норма на разпоредбата, приета от законодателя“.
С напредването на програмния период и финализирането на инвестициите, сигналите за налагане на финансови корекции по общинските европроекти, традиционно зачестяват. Това се констатира и в годишните доклади за изпълнението на отделните инфраструктурни програми, подкрепящи общини, като данните за броя на корекциите по част от тях от по няколко хиляди, са фрапиращи.
ИСУН 2020 поддържа информация за броя, стойността, статуса (съдебно оспорване или отменяне) и причните за налагането на финансовите корекции. Извличането и обобощаването на тези данни, които са налични във финановата информация на ниво индивидуален проект, е доста трудо и времеемка задача. Въпреки това, за да анализира ситуацията с корекциите по двете инфраструктурни общински оперативни програми- ОП „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР), както и въздействието им върху общинските бюджети, екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините обработи и обобщи наличните в системата данни за близо 900 общински проекта, финансирани по двете Програми.

Вижте информацията в документа по-долу.