×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | Проучване на НСОРБ за състоянието на общинска администрация през 2021 година - Приключило!

Проучване на НСОРБ за състоянието на общинска администрация през 2021 година - Приключило!

14.06.2022

НСОРБ предприема действия по подготовката на Анализ за състоянието на общинска администрация през 2021 година.

По данни на АМС към 31.12.2020 г. в общинските администрации са заети 26 016 служители (съгласно щатната численост по Устройствен правилник) от общо 105 127 заети в държавната администрация. Данните са събрани на база попълнените и утвърдени отчети в Интегрираната информационна система на държавната администрация, които не са пълни. Зад тези цифри стои експертиза, капацитет и най-вече служители, които са избрали не лекия професионален път да работят за хората.

В тази връзка, НСОРБ провежда проучване за актуалната картина на общинската администрация към 31.12.2021 г. Целта на проучването е да обезпечим с реални данни анализите, които подготвяме за преговорите с Министерството на финансите за бюджетните параметри на делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“. В рамките на проучването бихме искали да актуализираме базата ни с данни с допълнителна информация относно структурата и състоянието на общинска администрация.

Ще бъдем изключително благодарни, ако ни изпратите вече предоставената на Министерство на финансите информация във връзка с:

  • ФО-20 от 13.05.2022 г. – Предоставяне от общините на информация относно разходите за персонал за държавните служители в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ при промяна на модела на осигуряване за държавните служители;
  • ФО-40 от 02.07.2021 г. – Предоставяне на информация за дейност 122 − Общинска администрация.

Едновременно с това сме подготвили консолидирана справка (Приложение 1), включваща данни за разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по § 01-00 от Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020, 31.12.2021 г. и към 31.05.2022г., в това число по подпараграфи.

Ще очакваме попълнената справка в срок до 30 юни 2022 г. на ел. поща pozicia@namrb.org Изтеглете от ТУК.

За въпроси и информация можете да се обръщате към г-жа Нели Стайкова, ст.експерт „Общинска администрация“: n.staykova@namrb.org, тел. 02/ 94 34 467/468.