×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | Проучване на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - Приключило!

Проучване на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - Приключило!

17.06.2022

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

Пълният текст на законопроекта и съпътстващите го документи, вкл. частична предварителна оценка на въздействието (в т.ч. върху общинските бюджети), може да видите на:  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6891

Предложеният проект цели да преодолее констатирани слабости на действащия закон, чрез:

 • Премахване на удостоверенията, издавани от администрациите като предоставянето на удостоверения от заявителя се приравнява на служебно събиране на информация;
 • Забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други документи, които представят данни, които са налични в регистри;
 • Улеснено заявяване на електронни административни услуги чрез премахване на изискването за квалифициран електронен подпис за повечето от услугите;
 • Връчване на фишове, актове и наказателни постановления по електронен път;
 • Разширяване на обхвата и уреждане на сигурността на системата за сигурно електронно връчване.

Конкретните предложения за усъвършенстване на действащия закон са:

 • приравняване на служебната справка с предоставянето на удостоверение от заявителя, което освобождава администрациите от задължението да изискват удостоверение съгласно специалните си закони. Тъй като това ще повлияе отрицателно на общинските бюджети, законопроектът предвижда пропорционално възстановяване на пропуснатите приходи на общините спрямо броя служебни справки;
 • отпадане на изискването за подпис при заявяване на услуги след идентификация, чрез портала за електронни услуги egov.bg. Предвижда се изключение от това правило по преценка на министъра на електронното управление за услуги, за които липсата на подпис представлява по-висок риск;
 • въвеждане на ред за електронно връчване на фишове и актове в Закона за административните нарушения и наказания, в случаите на съставяне на акт в отсъствие на нарушител и при предварително изразено изрично желание от страна на нарушителя да получава актове и фишове чрез системата за сигурно електронно връчване.
 • въвеждане на допълнителни изисквания за сигурност и устойчивост. Урежда се и специфичния електронен адрес за връчване в системата за сигурно електронно връчване, така че връчващата страна да може да изпрати документ към системата на база на идентификатор (на физическо или юридическо лице).
 • регистрите, водени от административните органи, често не отговарят на изискванията на Закона за електронното управление – водят се или на хартия, или в системи, които не позволяват автоматизирано предоставяне на вътрешни електронни административни услуги. Затова се създава централизирана система за управление на регистри („регистър като услуга”), чрез която бързо и лесно могат да бъдат електронизирани регистри с ниска до средна сложност на водене. Предвижда се и срок от една година за привеждане на всички регистри в съответствие с изискванията на закона. В този срок е включен срокът за изграждане на централизираната система и създаването и мигрирането на регистри върху нея.
 • въвежда се изрично задължение за предоставяне на електронни административни услуги с по-ниска такса от предоставянето на същата услуга на гише. При това законопроекта не предвижда пропорционално възстановяване на пропуснатите по тази причина приходи на общините спрямо броя на предоставените електронни услуги. Следва да се отчита, че Единният модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги през портала bg електронизира само процеса по подготовката на документите до подаването на заявката за услугата в общината, а бизнес процесите по нейното изпълнение от отделните общини остават непроменени независимо от това, дали заявката е подадена „на гише“ или е постъпила през Единния портал за е-услуги. И в двата случая задължението на общинската администрация по предоставяне на услугата е едно и също.
 • въвежда се възможност посредническите услуги да са възмездни, като предвид очаквания механизъм на работа, посредниците ще могат да приспадат разликата между таксата на гише и таксата за електронно предоставяне, за да има възможност крайната такса към гражданите и бизнеса да бъде еднаква, без значение кой я предоставя на гише. Посредниците могат да определят и по-висока такса.
 • въвежда се определение за централен администратор на данни, както и приравняване на неговите задължения към тези на първичния администратор. Централен администратор са напр. НАП по отношение на местни данъци и такси и ГД ГРАО по отношение на ЕСГРАОН, тъй като и в двата случая общините създават данните за първи път, но задълженията за автоматизирано предоставяне са на централния орган, който агрегира данните.
 • В Закона за гражданската регистрация е предвидено да отпадне основанието за отказ от ГД ГРАО за предоставяне на служебна информация на органи на централната и местната власт. Въвежда се норма, която указва на ГД ГРАО кой е приложимият нормативен акт при предоставяне на данни на ЕСГРАОН на държавни органи и институции.

Предвид отражението на законопроекта върху дейността и бюджетите на общините и с цел подготовка от НСОРБ на общо становище на общините, ще Ви бъдем благодарни, ако в срок до 01.07.2022 г. попълните и изпратите създадения за целта Google формуляр за проучване становищата на общините по законопроекта, активен за попълване на линк: https://forms.gle/PUuA5APM9FVrXTmx6