Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

03.08.2022
Очакваме коментари и бележки от общините по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020 са публикувани за обществено обсъждане документи за две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ)- за създаване на младежки центрове в областни градове и в градове, които не са областни.

Целта на процедурите е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

 

МЛАДЕЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ):

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/72b68422-0063-4908-9910-c8327c3fa316

Допустими кандидати са общинските администрации на всички областни градове (без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, Бургас, Пловдив и Стара Загора).

Общият бюджет на процедурата е 40 млн. лв., минималният размер на проект е 3.7 млн. лв., а максималният 4.3 млн. лв.. Не се изисква съфинансиране от общините, като е заложено бонусиране на кандидати от Северозападен или Югоизточен региони за планиране.

Допустими за финансиране, ще са множество дейности, като: изграждане на нови или реконструкция на ключови сгради, които да отговарят на нуждите и интересите на младите хора; осигуряване на съвременно мултифункционално обзавеждане и оборудване за центъра; обучения, езикови курсове за младежи; услуги за социално включване на младежи от уязвими групи; доброволчески дейности, кампании и инициативи и др. Задължително във всеки Център ще е разкриването на 10 работни места за поне 5 младежки работника и поне 2 образователни медиатори, психолог/социален работник/педагог и други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите с ученици и младежи.

Услугите, предоставяни в Центровете, ще са безплатни за всички ученици и младежи, т.е. общодостъпни за всички ползватели.

От кандидатът-община ще се изисква ангажимент за осигуряване на минимум пет години устойчивост на дейностите след приключване на външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал.

Допустими партньори по проектните предложения са: публични органи (общинска администрация, училища, читалища, социални служби, бюра по труда), неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения за професионални компетентности и други и бизнеса.

Всички проекти следва да се изпълняват върху имоти общинска собственост,  като за кандидатстването по процедурата ще се изисква и решение на Общинския съвет. Наличието на пълна техническа документация за строително-ремонтни/монтажни дейности (СМР), ще осигурява предимство при оценката.

След сключване на договор, избраните общини ще се задължават да обявят обществена поръчка за СМР до 2 месеца и да гарантират, че всички строително-ремонтни дейности, включително въвод в експолатация на обекта, ще приключат не по-късно от м. март 2025 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/bef24ce6-b1cd-4511-b462-3b4b9cd83acc

Допустими кандидати, са общините: Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли.

По процедурата ще е допустимо разширяване и осъвременяване на работата на центрове за подкрепа на личностното развитие  (по чл. 26 от ЗПУО) за превръщането им в модерни центрове, предлагащи и широк спектър младежки дейности.

Общият бюджет на процедурата е 16 млн. лв., минималният размер на проект е 1.4 млн. лв., а максималният 1.8 млн. лв.. Не се изисква съфинансиране от общините, като е заложено бонусиране на кандидати от Северозападен или Югоизточен региони за планиране.

Допустимите дейности и изискванията към кандидатите, са аналогични на процедурата насочена към областните градове.

Индикативната дата за обявяване на набирането на проекти по процедурите е 15 август 2022 г., като краен срок за кандидатстване не е посочен.

За формиране на общо становище по проектите на Насоките за кандидатстване, до 9 август на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари от заинтересованите общини.