Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | Очакваме бележки и коментари по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - Приключило!

Очакваме бележки и коментари по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - Приключило!

13.06.2022

На Портала за обществени консултации е публикувано предложение за изменение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП) на следния линк:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6885

Предлаганите изменения са свързани с прецизиране на нормативна уредба с оглед преодоляване на констатирани проблеми в практиката, както и привеждане на закона в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Предложеният проект на ЗИД на ЗОП предвижда редица промени, като Ви обръщаме внимание на следните:

 1. Във връзка със случаи на неправилно прилагане на т.нар. вътрешно „in house“ възлагане и сключване на договори със свързано предприятие, изрично се уточнява, че юридическото лице – изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица. Предложена е санкция за нарушаване на забраната, както и публичност на сключените на тези основания договори, анексите към тях и извършените плащания (§4 и §5).
 2. С оглед осигуряване на по-голяма конкуренция се въвежда забрана за отстраняване на кандидати и участници за формални несъответствия. Такива са недостатъци, които не променят по същество фактите относно липсата на основания за отстраняване, съответствието с критериите за подбор и съдържанието на офертата и поради това не влияят върху възможността предложението да бъде оценено, както и върху качеството на целения краен резултат от изпълнението (§17).
 3. Разширява се обхвата на външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, като се предвижда задължителна проверка на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. (§26 и §29).
 4. Предлага се създаването в глава 31 от част седма на нов раздел Iа „Текущ контрол и одиторско мнение“ (§31), в който:

- въвежда се нова форма на осъществяване на контрол чрез участие на наблюдатели при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над европейските прагове, с цел повишаване прозрачността във възлагателния процес.

- предлага се създадените звена за вътрешен одит на възложителите да дават одиторско мнение при по-значимите обществени поръчки с цел допълнителна увереност на възложителя за законосъобразност на провежданата процедура.

 1. Ограничава се използването на застраховката като вид гаранция само до случаите, при които размерът на определената гаранция не надвишава 500 000 лв., тъй като за разлика от банковата гаранция, застраховка „Гаранции” предполага процес на уреждане на застрахователни претенции, който допуска възникване на правни спорове и отлагане на плащанията, което би могло да доведе до пряко засягане на интересите на възложителя на обществената поръчка (§18).
 2. Ново задължение на възложителите е на тримесечие да публикуват в профила на купувача информация за всички извършени плащания по сключените договори, включително за авансовите плащания (§8).
 3. Отпада възможността за оценяване начина на изпълнение на поръчката, с цел преодоляване на установени в практиката нарушения и грешки, свързани с формулиране на този тип показател в методиката за оценка. Установено е, че в голяма част от случаите съгласно методиката за оценка по този показател се присъждат допълнителни точки, които не надграждат, а са по-конкретно и детайлизирано описание на минималните изисквания (§13).
 4. За договорите с отложено изпълнение, които може да бъдат прекратени при невъзможност да се осигури финансиране, се въвеждат две нови разпоредби, свързани с (§20):

- в чл. 114 е предложена промяна, която урежда внасянето на гаранцията, с цел да не се задържат средства на изпълнителя в периода на отлагане, е предвидено внасяне на гаранцията за изпълнение след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране.

- в чл. 112, ал. 1, т. 3 е предвидено автоматично прекратяване на договора, ако в шестмесечен срок от неговото сключване не бъде осигурено финансиране.

 1. Отменят се изключенията по чл. 13, ал. 1, т. 18 и т. 20 и чл. 17, ал. 2 от ЗОП, като се предлага следните три хипотези вече да се възлагат по реда на ЗОП:
 • дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти, които към момента бяха по реда на Закона за горите;
 • закупуване от частните лечебни заведения на лекарствени продукти;
 • дейности, свързани с опазване на държавната граница.
 1. Променят се норми, свързани с насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки, като се определят обектите на поръчки, за които възложителите следва да прилагат изискванията за чисти превозни средства (§11).

За подготовка на официално становище на НСОРБ, очакваме да изпратите Вашите бележки, мнения и предложения по проекта на ЗИД на ЗОП на e-mail: d.stoikova@namrb.org до края на работния ден на 30 юни 2022 г. (четвъртък).