×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в Управителни съвети

Представители на НСОРБ в Управителни съвети

Представители на НСОРБ в Управителни съвети

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Управителен съвет на ПКБ е орган за ръководство, управление и контрол върху цялостната дейност на Проекта. Председател е министърът на труда и социалната политика. Членове на УС са изпълнителните директори на АЗ и АСП, директорът на дирекция „Финанси” в МТСП. Съгласно Правилника за устройството и дейността на УС на ПКБ, НСОРБ определя по двама свои представители с едногодишен мандат за негови членове. Заседанията на УС на ПКБ се провеждат два или три пъти годишно. 

В състава на УС на ПКБ през 2022, УС на НСОРБ определи:

  • Иванка Петрова, кмет на община Смядово
  • Григор Даулов, кмет на община Чардар

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

Управителният съвет е орган за ръководство, управление и контрол върху цялостната дейност на ПУДООС. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по одобряване по предложение на изпълнителния директор общата численост на персонала на предприятието, включваща дирекциите, вътрешния одит, инспектора и финансовия контрольор, както и правилата за определяне размера на работната заплата на персонала на предприятието, определя условията и реда за управление на средствата на предприятието; одобрява образците на документацията за кандидатстване за финансиране от предприятието и взема решения за разходването на средствата за административни цели по размер, обекти, проекти, програми, задачи и др. Също така и определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори, както и  приема отчет за дейността на предприятието за предходната година и план за дейността през следващата година, които представя за одобрение от министъра на околната среда и водите в нужните сроковете. Определя дългосрочната политика в дейността на предприятието в съответствие с националните приоритети и политики за опазване на околната среда и определя приоритетите за финансиране на екологични проекти и дейности в съответствие с политиката на МОСВ.

Председател на Съвета е министърът околната среда и водите, а членове са изпълнителният директор на ИАОС,  представител на МФ, представител на бизнеса, предложен от НПО, които в устава или в учредителния си акт включват дейности, свързани с опазване на околната среда и изпълнителният директор на предприятието.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

  • Павел Гуджеров, кмет на община Раковски

.
,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД (НДЕФ) 

Управителният съвет (УС) в сътрудничество с Консултативния съвет (КС) определят стратегията и политиката на фонда, критериите за избор на проекти и взема крайното решение за финансиране на проекти, препоръчани от Изпълнителното бюро (ИБ). УС представя годишни доклади за дейността на Фонда пред Министерски съвет на Република България чрез Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Редовните заседания на УС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.

УС се състои от седем членове: председател, двама заместник-председатели и четирима членове. Председателят се назначава от Министерски съвет след консултации с Консултативния съвет и има петгодишен мандат. Един от заместник-председателите е заместник-министър на околната среда и водите. Останалите членове на УС са заместник-министри на Министерството на финансите и на Министерството на икономиката, представители на БАН, на на НПО работещи в сферата на опазването на околната среда.

В състава на УС на НДЕФ, НСОРБ определя един представител:

  • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА  (ЦОИДУЕМ)

Съветът е Орган на управление на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  (ЦОИДУЕМ). Той осъществява своите функции по одобряване на 3-годишна програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет. Приема годишните планове за дейността на центъра, както и одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции. Приема дарения, когато са направени в съответствие с целите на центъра, одобрява разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, запознава се с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра и се запознава с проекта на годишен бюджет на центъра.

Заседанията се свикват най-малко веднъж на 6 месеца. Управителният съвет се състои от председател и 10 членове. Председател на УС е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър. Членовете на Съвета се определят със заповед на министъра: трима представители на МОН, по един представител на НССЕИВ към МС, на МТСП, МК, трима представители на НПО работещи в областта на образованието на деца от етническите малцинста.  Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

В състава на Управителния съвет, НСОРБ  определя един представител:

  • Неджми Мюмюнходжов, заместник - кмет на община Ардино

,

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Съветът на настоятелите на БАН подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й. Като част от своите функции контролира разходването на бюджетната субсидия, съгласува финансовата политика на Академията и осъществява контрол на начина и на реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН имущество.

Съветът на настоятелите има 4-годишен мандат. Той включва представители на законодателната и изпълнителната власт, организации на работодателите, висшите учебни заведения, нестопански организации в областта на науката и изкуствата, чуждестранни учени и членове на Общото събрание и ръководството на Българската академия на науките. Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца. Председател на съвета е председателят на БАН, като той няма право на глас при вземането на решения от съвета.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител: 

  • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

Управителният съвет е ръководен орган на Национален фонд „Култура“. Фондът е създаден на основание Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в ЗЗРК. 

Управителният съвет се състои от председател-министъра на културата и 10 членове изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

В съства на Съвета, НСОРБ определя едни представител: 

  • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ