Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в социалната сфера, закрила на детето и др.

Представители на НСОРБ в социалната сфера, закрила на детето и др.

04.04.2022
Представители на НСОРБ в социалната сфера, закрила на детето и др.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 

Съветът е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.Има финкции по обсъждане на предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване, прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи, като съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение, дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилника за устройството и дейността на НСВСВ.

Председател на съвета е министърът на труда и социалната политика, който ръководи дейността му и го представлява. Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра по предложение на ръководителите на съответните институции и организации. Членове на съвета са: по един заместник-министър от МТСП, МИ, МЕ, МТ, МРРБ, МВР, МФ, МП, МОН, МЗ, МК, МТС, ММС; ръководителите на НСИ, НОИ, ДАЗД, АЗ, АСП, АХУ, ИАГИТ; по един представител на национално представените организации на социалните партньори; по един представител на организациите, членуващи в европейски мрежи, работещи по въпросите на социалното включване; ръководители на юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в областта на политиката за социално включване на национално ниво; един представител на БАН. Съветът провежда заседания най-малко два пъти годишно.

В състава на НСВСВ, НСОРБ определя трима представители:

 • Мария Стойчева, председател на ОбС Тетевен
 • Албена Атанасова, заместник-кмет, Столична община
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ

, 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

Съветът е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, при разработването, планирането, програмирането, идентифицирането на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална междусекторна демографска политика, наричана по-нататък "демографска политика". Организацията и дейността му се уреждат чрез Постановление на МС за създаване на Национален съвет по демографска политика. Националният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца. 

Председател на Националния съвет е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика. Членове на Националния съвет са: по един заместник-министър на: МТСП, МП, МВР, МВнР, МФ, МО, МИ, МЕ, МЗм, МТС, МРРБ, МОН, МК, ММС, МЗ, МОСВ; изпълнителните директори на: АЗ, АСП, АХУ, ИАХИТ ДАБЧ, ДАБ; управителите на НОИ, НЗОК, председателят на НСИ или овластени от тях лица;  по един представител на представителните организации на национално равнище на работниците/служителите и на работодателите; и председателят или упълномощено от него лице на БЧК.

В състава на Съвет, НСОРБ определя един представител и един заместник-представител:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Лидия Банкова – Найденова, заместник -кмет, община Драгоман

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания.

НСХУ осъществява функции по оказване на подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи; дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания, както и съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания. Националният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. При невъзможност да участва в заседание всеки член може да представи писмено становище или да упълномощи свой представител справо на глас.

Председател на Националния съвет е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет. Членове на Съвета са: по един заместник-министър на МТСП, МФ, МЗ, МОН, МРРБ, МТС, МИ, МЕ, ММС, МК, МВР, МО, МВнР, МП, МОСВ, МЗм, МТ.

В състава на НСХУ, НСОРБ се представлява от: 

 • Албена Атанасова, заместник – кмет на Столична община.

,

,

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014-2020 

Целта на Гаранцията за младежта е да осигури плавен преход от училище към работа, да подпомогне интеграцията на пазара на труда и да гарантира, че нито един млад човек няма да остане извън трудовия пазар. Схемата следва да гарантира, че всички млади хора на възраст под 25 години ще получат качествено предложение за работа, за продължаване на образованието, за чиракуване или стаж. Практическото изпълнение и мониторинг на изпълнението на политиката за младежите се осъществява чрез Координационен съвет, чийто организация и дейност се уреждат с Правилник. 

Целта на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 е подпомагане и намаляване на младежката берзрабоитица в страната, както и  повишаване на информираността на младите хора на местно ниво. Съветът осъществява функции по организиране, координиране и мониторинг на изпълнението на Плана. 

Председател на Координационния съвет е министърът на труда и социалната политика, а негови членове са представители на МТСП, МФ, МРРБ, МОН, ММС, МИ, АЗ, НССЕИВ към МС; представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, представители на младежките организации, на малцинствата и др. При невъзможност за участие на титулярен представител, той се замества от упълномощен представител с право на глас.

В състава на Координационния съвет,  НСОРБ определя двама представители:

 • Мила Иванова–Соколова, главен експерт "Проекти и програми в социалната сфера", община Благоевград
 • Венелин Велчев, експерт „Неинвестиционни проекти на общините“, НСОРБ.

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ 

Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСРЖМ осъществява функции по предоставяне на становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в МС, както и участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете, предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете. 

Председател на Националния съвет е министърът на труда и социалната политика, а членове са: заместник-министри на МТСП, МОН, МВнР, МП, МВР, МО, МФ, МЗ, МИ, МЗм, МРРБ, МК, МОСВ, МТС, ММС, МЕ, МТ; ръководителите на: ДАЗД, ДАБ, НОИ, НСИ, КЗД, СЕМ, Омбудсманът на Република България; представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище; представители на НПО и други организации, които имат предмет на дейност в съответствие с приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. Националният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца.

В състава на Националния Съвет, НСОРБ определя двама представители:

 • Десислава Тодорова, член на УС на НСОРБ, кмет на Борован 
 • Цветелина Владимирова, председател на Общински съвет Правец

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Съветът e орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСЗД осъществява функции по  консултирането на председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето, както и предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване. Също така и дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет и подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето, осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрила.

Председател на Съвета е председателят на ДАЗД, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява. Броят на членовете на съвета не може да бъде повече от 29 лица, включително председателя. Членове на Съвета са заместник-министри на МТСП, МВР, МВнР, МП, МК, МОН, МФ, ММС, МЗ; изпълнителният директор на АСП; секретарят на НКБТХ; представители на НСНВ, НСИ, НОИ, ЦКБППМН.Съветът провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Членовете на съвета участват в работата му лично, а в случаите, когато това е невъзможно - чрез упълномощен от тях представител.

В състава на Съвета, НСОРБ определя титулярен представител и негов заместник:

 • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца 
 • Стефан Стоянов, заместник – кмет “Образование и бизнес развитие”, община Пловдив

,

КОНСТУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съветът е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, контрола за изпълнението и оценката на държавната политика в областта на корпоративната социална отговорност. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по разглеждането, даването на становища и препоръки по проектите на планове и отчетите за изпълнението на плановете по Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 година. Съветът провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Членовете на съвета участват в работата на съвета лично. Когато поради обективни причини член на съвета не може да вземе участие в заседание, ръководителят на съответната институция или организация може да определи негов заместник.

Председател на консултативния съвет е министърът на труда и социалната политика, който ръководи дейността му и го представлява. Членове на Съвета са по един експерт от: МТСП, МОН, ММС, МОСВ, МИ, МЕ, МТ, МФ, МК, МЗм, МЗ; един представител на Столична община; представители на КНСБ, КТ „Подкрепа”, НПО, академичните среди и др.

В състава на Консултативния Съвет, НСОРБ определя двама представители:

 • Людмила Величкова, управител на "НСОРБ –АКТИВ" ЕООД
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Управителен съвет на ПКБ е орган за ръководство, управление и контрол върху цялостната дейност на Проекта. Председател е министърът на труда и социалната политика. Членове на УС са изпълнителните директори на АЗ и АСП, директорът на дирекция „Финанси” в МТСП. Съгласно Правилника за устройството и дейността на УС на ПКБ, НСОРБ определя по двама свои представители с едногодишен мандат за негови членове. Заседанията на УС на ПКБ се провеждат два или три пъти годишно. 

В състава на УС на ПКБ през 2022, УС на НСОРБ определи:

 • Иванка Петрова, кмет на община Смядово
 • Григор Даулов, кмет на община Чардар

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Междуведомствена работна група за управление и координация на процесите на деинституционализация на грижата за децата
 •  Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор НСОРБ
Междуведомствената работна група на високо ниво за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания
 •  Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор НСОРБ
Постоянна експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в РБ
 •  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и   финанси“, НСОРБ
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“,   НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на подзаконова уредба към Закон за социалните услуги
 • Веселина Ботева, директор дирекция, община Пловдив 
 • Альона Арсенова, началник отдел, община Лом 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“,   НСОРБ 
 • Драгослава Лунджова, гл. експерт в дирекция “ИХУПП”,   Столична община 
 • Росица Димитрова, директор дирекция, община Велико Търново
Работна група 2 "Свободно движение на хора" към Съвета по европейските въпроси
 • Полина Косева, старши експерт “Инвестиционни програми и  проекти на общините”, НСОРБ;
Междуведомствена работна група по демографски въпроси, доходи и жизнено равнище към министъра на труда и социалната политика
 • Паулина Кирова, секретар на община Плевен; 
 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“,  НСОРБ;
Междуведомствена работна група за разработване на проект на Стратегия по заетостта 2021-2030 г.
 • Венелин Велчев, експерт „Неинвестиционни проекти на  общините“, НСОРБ;
Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и   финанси“, НСОРБ;
Междуведомствена работна група за разработване на приоритет 11 „Социално включване“ от Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030
 • Албена Атанасова, заместник – кмет на Столична община; 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и   финанси“, НСОРБ;
Междуведомствена работна група за разработване на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030
 • Маруся Цветкова, ст. експерт „Институционални проекти“,  НСОРБ;
Междуведомствена работна група за актуализиране на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт 2030
 •  Албена Атанасова, заместник – кмет на Столична община;  
Работна група за разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера
 • Розалина Русенова, заместник- кмет на община Троян; 
 • Росица Димитрова, директор дирекция „Здравеопазване и   социални дейности“ в община Велико Търново;  
 • д-р Емилия Баева, заместник – кмет на община Добрич; 
 • Радмила Рангелова, заместник – кмет на община Кюстендил; 
 • Веселина Ботева – директор дирекция „Социални дейности“ в   община Пловдив; 
 • Мая Казанджиева – директор дирекция “Здравеопазване,   социални дейности и младежки политики”, община Бургас;
Междуведомствена работна група за изготвяне на анализ за предоставянето на механизма лична помощ
 •  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и   финанси“, НСОРБ; 
Работна група за актуализиране на предложенията за стандарти за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез общинските бюджети за 2023г.
 • Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности и   здравеопазване”, община Велико Търново;  
 • Илка Славчева, главен счетоводител на Център за социални   услуги, община Пловдив;  
 • Веселина Ботева, директор дирекция „Социални дейности“,   община Пловдив; 
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и   финанси“, НСОРБ; 
Междуведомствена работна група за разработване на Националния план за действие по заетостта за 2022
 •  Златка Караджова, началник отдел „ЗСД“, община Хасково; 
 • Димитър Димитров, секретар, община Угърчин;
Междуведомствена работна група за разработване на двугодишен План за действие за периода 2021-2030 за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030
 •  Маруся Цветкова, ст. експерт „Институционални проекти“,   НСОРБ;
Междуведомствена работна група за разработване на Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и стандартите по чл. 123 от Закона за социалните услуги
 •  Йорданка Цакова, началник-отдел „Хуманитарни дейности“,   община Банско;  
 • Нефис Туталъ, управител на ЦНСТПЛД с. Места, община Банско;  
 • Росица Димитрова, директор Дирекция “Социални дейности и   здравеопазване“, община Велико Търново;  
 • Жоро Ковачев, гл. експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново;  
 • д-р Диляна Вачкова, гл. експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново;  
 • инж. Стоянка Дончева, община Горна Малина;  
 • Ваня Петрова, община Момчилград; 
 • Хафизе Хюсеин Дурмуш, директор на Център за обществена подкрепа, община Момчилград; 
 • Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации“ към   фондация П.У.Л.С, община Перник; 
 • Анита Сарафска, гл. експерт в дирекция „Хуманитарни   дейности“, община Перник; 
 • Веселина Ботева, директор дирекция „Социални дейности“,   община Пловдив; 
 • Недка Василева Петрова, директор КСУДС-Пловдив, община  Пловдив; 
 • Николинка Генова, началник отдел „Социална политика,     образование и култура”, община  Полски Тръмбеш; 
 • Цветелина Тодорова, директор на ЦСРИ и ЦОП, община Полски  Тръмбеш; 
Междуведомствената експертна група за разработване на План за създаване на нова Национална стратегия за детето
 • Маруся Цветкова, старши експерт „Институционални проекти“,   НСОРБ;
 • Мария Иванова, координатор проекти в НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на проект на Национално рамково споразумение за прилагане на препоръката на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места – укрепване на Гаранцията за младежта“
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“ в НСОРБ;
 • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“ в НСОРБ
Постоянна експертна работна група за осъществяване на мониторинг по прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили международна или временна закрил
 • Анелия Димитрова, заместник кмет на община Свищов
Междуведомствена работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“ в НСОРБ;
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Междуинституционална работна група за обсъждане на мерки за подобряване на работата по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти
 • Росица Димитрова, директор дирекция "Социални дейности и здравеопазване", община Велико Търново; 
 • Маруся Цветкова, старши експерт „Институционални проекти“ на НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
 • Дияна Чаушева, заместник кмет на община Девин
 • Емилия Халилова-Цветина, директор "Социална и жилищна политика", община Благоевград
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на Национален план за действие по заетостта през 2023 г.
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“ в НСОРБ;
Междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика в областта на социалната икономика 
 • Антоанета Шаркова, началник отдел “Хуманитарни дейности”, община Димитровград
 • Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД
Междуведомствената работна група по извършване на техническия преглед и оценка по Препоръката на Съвета за създаване на по-добри възможности за младите хора, разглеждан от Комитета по заетост, труд и социални въпроси на ОИСР
 • Маруся Цветкова, ст. експерт в отдел „Институционални проекти“, НСОРБ
 • Ива Иванова, експерт „Връзки с обществеността“, НСОРБ
Междуведомствена работна група на високо ниво за управление и координация на изпълнението на Плана за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030).
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ 
Междуведомствена работна група за разработване на нов Закон за насърчаване на заетостта
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“ в НСОРБ;
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Работна група за разработване предложение за стандарти за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г., включително с натурални показатели към всеки вид социална услуга
 • Росица Димитрова, директор дирекция "Социални дейности и здравеопазване", община Велико Търново; 
 • Веселина Ботева, директор дирекция „Социални дейности“,   община Пловдив;
 • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни услуги и финанси“ в НСОРБ;
Постоянна експертна работна група за подпомагане на координацията и мониторинга на изпълнението на Плана за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)
 • Мая Казанджиева, директор дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, община Бургас
 • Маруся Цветкова, ст. експерт в отдел „Институционални проекти“, НСОРБ
Работната група за разработване на предложения за промени в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Междуинституционална работна група, в изпълнение на мярка 2.2. от Оперативна цел 2 към Стратегическа цел III „Ефективна реакция и разследване на случаите на насилие и експлоатация“ от Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2024 г.)
 • Росица Димитрова, директор дирекция "Социални дейности и здравеопазване", община Велико Търново; 
 • Анита Сарафска, гл. експерт в дирекция „Хуманитарни   дейности“, община Перник; 
Междуинституционална работна група, в изпълнение на мярка 2.1. от Оперативна цел 2 към Стратегическа цел II „Осигуряване на подходяща нормативна уредба за закрила на детето срещу всички форми на насилие и експлоатация“ от Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2024 г.)
 • Анита Сарафска, гл. експерт в дирекция „Хуманитарни   дейности“, община Перник;