×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на земеделието

Представители на НСОРБ в областта на земеделието

24.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на земеделието

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Националният съвет е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието при провеждане на държавната политика. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правила. Съветът осъществява функции по обсъждане на основните въпроси, свързани с устойчивото управление, стопанисването, опазването и охраната на горите, даване на становища по концепции и решения за устойчиво управление на горите, обсъждане на разработени стратегии, концепции, планове и програми за развитие на горския сектор, както и даването на становища по проекти на нормативни актове.

Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. Всеки от членовете на Националния съвет може да делегира задължението си за участие в заседанията на друг член на Националния съвет или на друго лице с изрично пълномощно, за което изпраща предварително писмено уведомление до секретаря.

Председател на Съвета е изпълнитлния директор на Изпълнителната агенция по горите, а членове са представители на МОСВ, МВР, МРРБ, МФ, МП, ИАГ, ИГ към БАН,  Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Изпълнителната агенция по горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите и други НПО, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник - представител:

 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ, кмет на община Самоков 
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХРАНИТЕ 

Националният съвет е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието при провеждане на държавната политика в областта на храните. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. 

Съветът осъществява функции по представяне и обсъждане на всички планирани в програмите на правителството и на отделните ведомства проекти на национални стратегически документи и нормативни актове, пряко свързани с производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, включително заложените такива в плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, представяне и обсъждане на рамковите позиции по планиране и обсъждани от европейските институции стратегически документи и проекти на хармонизирани актове с непосредствено и пряко въздействие върху производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, както и също подготовката и обсъждането на годишен доклад за състоянието на сектор "Храни" с предложения за мерки при провеждане на държавната политика в областта на храните. Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. Членовете на Националния съвет участват в заседанията лично. Всеки от членовете на Националния съвет може да делегира задължението си за участие в заседанията на друг член на Националния съвет или на друго лице с изрично пълномощно, за което изпраща предварително писмено уведомление до секретаря.

Председател на Съвета е министърът, а членове са министрите на здравеопазването, на икономиката, на околната среда и водите, на труда и социалната политика,  на образованието и науката, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, главният държавен здравен инспектор на Република България, по един представител на ректорите на Тракийския университет, Лесотехническия университет, Селскостопанската академия и Университета по хранителни технологии, по един представител на представителните сдружения за защита на потребителите и по един представител на браншовите организации в секторите по класификация на икономическите дейности (КИД).

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Електронна работна група в рамките на Националния съвет по храните
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори,  селски и планински райони“, НСОРБ
Работна група по изготвяне на актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2021 – 2030 
 • инж. Мердин Байрям, кмет на община Върбица 
 • инж. Владимир Малинов, директор на Общинско лесничейство „Самоков“, община Самоков 
 • инж. Цанко Гърбев, директор на Общинско предприятие „Чавдарска гора“, община Чавдар 
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ
Работната група за Програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти към Министерство на земеделието
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ 
 • Мария Яровая, експерт "Дигитални комуникации и връзки с партньори"
Работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
 • инж. Владимир Малинов, директор на Общинско лесничейство „Самоков“, община Самоков
 • инж. Цанко Гърбев, директор на Общинско предприятие „Чавдарска гора“, община Чавдар
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ
Работна група за решаване на въпроси, свързани с прилагането на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млчени продукти в учебните заведения (схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“) от 2023/2024 учебна година
 • Симеон Петков, старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“, НСОРБ
 • Маруся Цветкова, старши експерт „Институционални проекти“, НСОРБ

Работна група по разработването на законодателни предложения за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия и за дейността на фермерските пазари

 • Надежда Терзийска, технолог, Детска млечна кухня, община Троян
 • Емилия Шушарова, секретар на народно читалище „Любен Каравелов 1897”, с. Куртово Конаре, община Стамболийски