×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на здравеопазването

Представители на НСОРБ в областта на здравеопазването

18.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на здравеопазването

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ 

Висшият медицински съвет е консултативен орган към министъра на здравеопазването. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник.  Съветът осъществява функции по обсъждане и даване на становища по: приоритетите на Националната здравна стратегия; етични проблеми на медицината и биомедицината; законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването; доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето; годишния проектобюджет на здравеопазването; научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина; годишния прием на студенти и специализанти от професионална област „здравеопазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на студентско и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от Закона за лечебните заведения; видовете специалности от професионална област „здравеопазване" и  други въпроси, определени в нормативен акт или предложени от министъра на здравеопазването. Съветът е постоянно действащ орган, който провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Председател е министърът на здравеопазването, а членове на Съвета са представители на Министерстъво на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Националната здравноосигурителна каса, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско училище и на Българския Червен кръст. 

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител

  • д-р Дарин Димитров, председател на Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване, кмет на община Търговище

НАЦИОНАЛЕН ПРОГРАМЕН СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021-2025 

Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет (НПС), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването и включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МРРБ, МИ, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др. Поименният състав и Правилникът за дейността на Съвета се определят със заповед на министъра на здравеопазването. НПС съдейства при вземането на решения по хода на развитието и реализацията на програмата и финансирането и, при оценяване на резултатите, внася предложения към различните обществени структури по програмни въпроси. 

В състава на Съвета, НСОРБ определя двама представители:

  • Христалина Халачева, секретар на община Търговище
  • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СПИ 

Съветът е консултативен орган на Министерски съвет за координация на дейностите на държавните органи в сътрудничество с местното самоуправление и неправителствените организации при определяне и провеждане на държавната политика в областта на социално-значимите заболявания СПИН, туберкулоза и СПИ. Членове на съвета са заместник-министри от 10 министерства, представители на държавни агенции, неправителствения сектор, работещи в сферата на превенция на СПИН и туберкулоза, представители на международни агенции и представители на хората, засегнати от заболяванията.

В състава на Съвета, съгласно ПМС 250/15.08.2014 НСОРБ определя:

  • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново

 

РАБОТНИ ГРУПИ 

 

Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на наредба, съгласно разпоредбите на чл. 24а от Закона за защита от шума в околната среда
  • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ
Работна група за изготвяне на методика по чл. 227б, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
  • д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен
Междуведомствена работна група за подготовка на проект на ПМС за създаване на Национален съвет за координиране въпросите, свързани с употребата на тютюневите и свързаните с тях изделия
  • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ
Междуведомствена работна група за изготвяне на Проект на изменение и допълнение на Наредба № 8 от 7.09.2011 за условията за реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
  •  Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“, НСОРБ