Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на околната среда и водите

Представители на НСОРБ в областта на околната среда и водите

21.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на околната среда и водите

ВИСШ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ 

Съветът е постоянен консултативен орган към МОСВ. Той подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на управлението на водите на национално ниво в изпълнение на целта на Закона за водите за осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението. ВКСВ при осъществяване на консултативно-експертните си функции разглежда въпроси в сферата на управлението на водите, когато това е предвидено в нормативен акт и/или заповед на министъра на околната среда и водите, като подпомага формирането на позиции, дава становища, прави препоръки и изготвя предложения.

Председател на съвета е заместник-министър с ресор дирекция "Управление на водите", а членове са представители на МОСВ, МРРБ, МЗм, МИ, МЕ, МТ, МТС, МЗ, МФ, МВР, БАН, НПО с активно взаимодействие с МОСВ, имащи пряко отношение към водите, и други.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник-представител:

 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян 
 • Васил Маргин, председател на ОбС Сапарева баня

,

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ 

Съветът е постоянно действащ орган, който организира и осъществява дейността си в съответствие с чл. 10д от Закона за водите. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Той осъществява функции по осигуряване на координацията на дейностите, разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и разработването и изпълнението на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Също така финансира и изпълнението на включените в ПУРБ програми от основни и допълващи мерки за опазване и възстановяване на водите, както и финансирането и изпълнението на включените в ПУРН мерки за постигане на целите за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. В допълнение към всичко това и обсъжда изпълнението на националните програми за  ПУРБ и ПУРН в отделните сектори и определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане от Министерския съвет и разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.

Председател на Съвета е министърът на околната среда и водите, а членове са министрите на МЗм, МЕ, МИ, МРРБ, МЗ, МВР, МВР, МТС, МОН или оправомощени от тях длъжностни лица.Членовете на Съвета участват в работата му лично.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново

,

НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Съветът е консултативен орган, който подпомага министъра на околната среда и водите при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по обсъждане и даване на мнения по проекти на общи административни актове, програми, планове, стратегии и нормативни актове на министъра на околната среда и водите във връзка с правомощията му по провеждането на държавната политика по изменение на климата, както и предлага конкретни инициативи, становища, позиции и препоръки към министъра на околната среда и водите във връзка с развитието на държавната политика по изменение на климата. 

Председател на Съвета е министърът на околната среда и водите или определен от него заместник – министър. Членове на Съвета са: представители на МОСВ, МЗм, МИ, МЕ, МТС, МФ, МРРБ, МЗ, МФ, МВР, МОН, МТСП, ДАНС, ИАОС, БАН, НПО чиято дейност има пряко отношение към ограничаване на изменението на климата.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен-представител и един заместник-представител:

 • инж. Антония Новакова, началник отдел "Климат и енергия", Столична община
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

Управителният съвет е орган за ръководство, управление и контрол върху цялостната дейност на ПУДООС. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. Съветът осъществява функции по одобряване по предложение на изпълнителния директор общата численост на персонала на предприятието, включваща дирекциите, вътрешния одит, инспектора и финансовия контрольор, както и правилата за определяне размера на работната заплата на персонала на предприятието, определя условията и реда за управление на средствата на предприятието; одобрява образците на документацията за кандидатстване за финансиране от предприятието и взема решения за разходването на средствата за административни цели по размер, обекти, проекти, програми, задачи и др. Също така и определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори, както и  приема отчет за дейността на предприятието за предходната година и план за дейността през следващата година, които представя за одобрение от министъра на околната среда и водите в нужните сроковете. Определя дългосрочната политика в дейността на предприятието в съответствие с националните приоритети и политики за опазване на околната среда и определя приоритетите за финансиране на екологични проекти и дейности в съответствие с политиката на МОСВ.

Председател на Съвета е министърът околната среда и водите, а членове са изпълнителният директор на ИАОС,  представител на МФ, представител на бизнеса, предложен от НПО, които в устава или в учредителния си акт включват дейности, свързани с опазване на околната среда и изпълнителният директор на предприятието.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Павел Гуджеров, кмет на община Раковски

.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД (НДЕФ) 

Управителният съвет (УС) в сътрудничество с Консултативния съвет (КС) определят стратегията и политиката на фонда, критериите за избор на проекти и взема крайното решение за финансиране на проекти, препоръчани от Изпълнителното бюро (ИБ). УС представя годишни доклади за дейността на Фонда пред Министерски съвет на Република България чрез Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Редовните заседания на УС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.

УС се състои от седем членове: председател, двама заместник-председатели и четирима членове. Председателят се назначава от Министерски съвет след консултации с Консултативния съвет и има петгодишен мандат. Един от заместник-председателите е заместник-министър на околната среда и водите. Останалите членове на УС са заместник-министри на Министерството на финансите и на Министерството на икономиката, представители на БАН, на на НПО работещи в сферата на опазването на околната среда.

В състава на УС на НДЕФ, НСОРБ определя един представител:

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ 

,

РАБОТНИ ГРУПИ

Работна група 20 "Околна среда"
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ
Междуведомствена работна група за подготовка на проект на Закон за пещерите
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ 
 • Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на Закон за водоснабдяването и канализацията
 • инж. Бистра Чолакова, заместник-кмет на община Троян 
 • Георги Тренчев, председател на ОбС-Петрич 
 • Благой Дончев, заместник – кмет по „Строителство, общинска собственост и обществен ред” на община Сандански 
 • Десислава Стойкова, юрисконсулт в НСОРБ
Междуведомствена работна група за разработване на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух с фини прахови частици
 • Елена Найденова – главен експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“, община Пловдив
 • инж. Маринета Николова - началник отдел "Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата“, община Бургас
 • Ивелина Илиева – началник на отдел „Опазване на околната среда“, община Варна
 • Десислава Стойкова – юрисконсулт на НСОРБ