Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на обществен ред и сугурност, безопасност на движението по пътищата и др.

Представители на НСОРБ в областта на обществен ред и сугурност, безопасност на движението по пътищата и др.

25.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на обществен ред и сугурност, безопасност на движението по пътищата и др.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. СНРБ осъществява функции по разработване и предлагане на Министерския съвет на: Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, ал. 5 ЗЗБ, както и Национален план за защита при бедствия. Съветът преразглежда и актуализира документите и подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия, предлага изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика за намаляване на риска от бедствия, координира изпълнението на документите стратегията и плана и  подпомага формирането и изпълнението на секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Редовните заседания се провеждат не по-малко от три пъти годишно.

Съветът се председателства от министъра на вътрешните работи и се представлява от него. Членове на Съвета са: по един представител на ръководствата на министерствата, по един представител на ръководствата на Държавна агенция "Национална сигурност", на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", на Агенцията за ядрено регулиране, на Националното сдружение на общините в Република България, на Българския Червен кръст, на Българската академия на науките (БАН), на Българската търговско-промишлена палата и на Българската стопанска камара, до трима представители на висши училища,  до трима представители на научно-изследователски институти, до трима представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия и до трима представители на юридически лица, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник-представител:

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет община Велико Търново 
 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян

,

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 

Съветът е постоянно действащ консултативен орган, организиращ разработването на стратегия за намаляване на риска от бедствия, формирането на политиката за доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Подпомага Министерски съвет при планирането на финансови средства за защитата при бедствия.

Съветът включва: министъра на вътрешните работи, заместник-министри и председатели на държавни агенции. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Съвета, Сдружението има един титулярен представител- председателят на НСОРБ.

В състава на Съвета НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник - представител:

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет община Велико Търново 
 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян

 

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Съветът e колективен консултативен орган за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията в Република България. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НСМГУИ осъществява функции по разработване, актуализиране и предлагане на Министерски съвет стратегически документи: в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията;  планове за изпълнение на стратегическите документи, отчети за тяхното изпълнение, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграцията, границите, убежището и интеграцията.  Дава насоки по изпълнението на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията на национално, регионално и европейско ниво и координира дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации на територията на страната при определяне и провеждане на политиката в областта  на миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните стратегически документи, прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.

Участието в заседанията на Съвета е лично. При невъзможност да участва в конкретно заседание всеки член на Съвета може да упълномощи писмено свой заместник с право на участие в дебатите и с право на глас. Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред чрез секретаря на Съвета най-късно 3 дни преди редовното заседание.

Председател на Съвета е министърът на вътрешните работи, а членове са: заместник-министри на МВР, МТСП, МП, МФ, МОН, МЗ, МО, МТС, председатлите на ДАЗД и ДАБ, зам. председател на ДАНС и ДАР.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител: 

 • д-р Веселин Милев, общински съветник и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност на Столичния общински съвет 

 

ДЪРЖАВНО - ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

Комисията е консултативен орган към Министерския съвет за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата. Дейността й се ръководи от Правилник. 

Комисията изпълнява функциите по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, а именно: координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата; подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата; дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;  анализира информацията и изготвя ежегоден доклад, който се разглежда от Министерскиясъвет; изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет; дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване безопасността на движението;  координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността на движението;  участва в работната група "Безопасност на движението" към Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисияна ООН.

В състава на Комисията НСОРБ определя един представител:

 • Иво Димов, заместник – председател на УС на НСОРБ,  кмет на община Димитровград

 .

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

Комисията е колегиален орган, който се състои от 17 членове, включително председател. Правилникът за устройството и дейността на Комисията урежда организацията, функциите и дейността й, както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.

Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. 

Поименният състав на комисията и секретарят се определят със заповед на министър-председателя по предложение на председателя на комисията, съгласувано с ръководителите на съответните министерства и УС на НСОРБ. Членове на комисията са министри или заместник-министри на всички министерства и представител на НСОРБ. При невъзможност лично да участва, всеки член на комисията може изрично писмено да оправомощи свой представител да участва в съответното заседание.

За осъществяване на своята дейност комисията провежда редовни и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред.

В Състава на Комисията НСОРБ определя един представител:

 • Иво Димов, заместник – председател на УС на НСОРБ,  кмет на община Димитровград

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Управителният съвет е орган за ръководство, управление и контрол върху цялостната дейност на Националната асоциация на доброволните формирования. Организацията и дейността му се уреждат чрез Устав.

УС осъществява функции по представляването на Сдружението, както и определянето на обема на представителната власт на отделни негови членове. Също така и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на закона и настоящия Устав и подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. В допълнение към всичко това  подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението, определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това и определя адреса на Сдружението.

УС избира от своя състав председател и заместник председатели. Управителният съвет се състои от 9 лица, с мандат от 3 /три/ години. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание, от членовете на Сдружението и на неговия върховен орган – Общото събрание. По право членовете му са: директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /ГДПБЗН/ и председателят на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ или по един представител представител на двете организации. Провеждат се най-малко четири пъти годишно. 

За конституирането на тези лица в състава на Управителния съвет, е необходимо тяхното съгласие, дадено във формата на писмена декларация, адресирана до Сдружението, както и приемането им за членове на Сдружението, в качеството им на физически лица. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин 

,

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

Съветът осъществява дейността си въз основа на годишна работна програма, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи, и актуалните проблеми в съответната сфера съгласно приложението. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. 

Съветът осъществява функции по подпомагане на реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността в съответствие с международните норми и принципи, европейските политики и действащата национална стратегия по превенция на престъпността, организирането на  изготвянето на проучвания и периодични доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната, както и утвърждаването на докладите и анализи за състоянието и динамиката на конвенционалната престъпност на национално и областно ниво. НСПП възлага анализи и проучвания за причините и условията за конвенционалната престъпност на национално и областно ниво, извършва оценки на съществуващите ресурси на национално и областно ниво за противодействие на престъпността и прави препоръки за ефективното им използване според определените цели и приоритети и  обсъжда и предлага мерки на компетентните органи по противодействие на конвенционалната престъпност. В допълнение към всичко това организира анализа на съществуващите практики с оглед препоръчване на съответните компетентни органи на адекватни действия за ограничаване на факторите и условията за престъпността, приема и възлага анализи, свързани с превенцията на престъпността и одобрява и предлага на Министерския съвет предложения за разработване на стратегически документи, нормативни актове и проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността.

Председател на Съвета е министърът на вътрешните работи, а членове са: заместник-министрите на МП, МОН, МТСП, МФ, МЗм, МЗ, ММС, МЕ, МТ заместник-председател на ДАНС, председател на ДАЗД, изпълнителен директор на АСП, изпълнителният директор на ИАГ, главен секретар на МВР, директор на ГД "Национална полиция", директор на Научноизследователския институт по криминалистика, ректор на АМВР, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник-представител:

 • Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново
 • Хасан Азис, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Кърджали

 

,

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ,

ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Съветът  е консултативен орган по въпроси на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните на България към МС. Организацията и дейността му се уреждат чрез Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Съветът осъществява функции по оказване на помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите, обсъждане и приемане на становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите и военнопострадалите, както и съдействие за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации и национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена подкрепа на дейността им. Съветът установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на военноинвалиди и на военнопострадали, координира действията на организациите и осъществява международни програми, ежегодно изготвя доклад за работата си и отчита дейността си пред Министерския съвет.

Председател на Съвета е заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Членове на Съвета са: постоянен секретар на МО, заместник-министрите на МТСП, МЗ, МФ, МТС, главен експерт в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане“ в НЗОК, главен експерт по осигуряването в отдел „Методология по отпускане на пенсии” на дирекция „Пенсии” в ЦУ на НОИ, експерт в НСОРБ, член на Управителния съвет, член на Контролния съвет и секретар на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и член на Изпълнителното бюро на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните в България.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представите: 

 • Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Наредба за реда на изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, както и специфичните изисквания към тях
 • Красимир Димитров, директор дирекция „Аварийна помощ и превенция“, Столична община
 • Васил Василев, началник отдел „Сигурност и управление при кризи“, община Плевен
Междуведомствена работна група за подготовка на нормативни промени, свързани с безопасността на движението по пътищата
 • Тодор Иванов, заместник-кмет на община Варна 
 • Спасимир Димитров, директор дирекция „Обществен ред и сигурност“, община Русе 
 • Росица Копривчина, директор дирекция „ТЧЕ“, община Стара Загора 
 • Диана Иванова, старши експерт – правно обслужване, община Стара Загора 
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Междуведомствена експертна работна група за разработване на проект на Стратегия за развитие на доброволните формирования
 •  Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ 
 • Красимир Димитров, директор дирекция "Аварийна помощ и превенция", Столична община
Работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования
 •  Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ     
Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Програма за изпълнение през периода 2022-2026 на „Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г.“.
 •  Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ      
Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на наредба, регламентираща въпросите за създаване и поддържане на доброволните формирования, както и за възнагражденията на доброволците.
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ      
Стратегическата работна група „Миграционни политики“
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ
Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ
Междуведомствена работна група, която да изготви указания, регламентиращи изискванията за оборудването, необходимо за изграждане на временни КПП, както и за разполагането му на пътното платно, които да бъдат утвърдени със заповед
 • Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ      

,