×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на образованието

Представители на НСОРБ в областта на образованието

20.03.2022
Представители на НСОРБ в областта на образованието

КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Координационното звено  е звено под ръководството на заместник министър-председателя с функции на координация по отношение на дейността на Министерството на образованието и науката със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за изпълнението на механизма. Организацията и дейността му се уреждат чрез Постановление за организацията на дейността на механизма. Звеното осъществява координация между институциите на национално ниво по функционирането на механизма и предлагането на мерки за реинтеграцията в образователната система на идентифицираните деца и ученици, отпаднали от детска градина и училище. Предлага мерки по превенция на включваните в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и учениците в риск от отпадане, както и определя комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодейства с компетентните институции за прилагане на интегриран подход. Звеното привлича и работи с медиатори и местни общности. Заседанията на Звеното се осъществяват най-малко два пъти годишно. 

Председател на Звеното е заместник министър-председателя, а членове са министрите МОН, МТСП, МВР, МЗ, МРРБ, МФ, ръководителите на ДАЗД, АСП, ЦКБСППНМ и представители на областните управители. В състава на Звеното, НСОРБ определя трима свои представители:

 • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца
 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ, кмет Самоков 
 • Галина Стоянова, член на КС на НСОРБ, кмет на община Казанлък

,

,

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Съветът е консултативен орган към министъра на образованието и науката за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от министъра в областта на образованието и науката при спазване на принципите на публичност и прозрачност. Той обсъжда проекти на нормативни актове на министъра на образованието и науката, на МС и на НС, изработва и предлага конкретни инициативи за развитие и прилагане на политиката в областта на образованието и науката. Заседания на съвета се свикват най-малко веднъж на два месеца.

Съставът на Обществения съвет се състой от по един представител на организациите на работодателите и служителите на национално ниво, от представител на Националното представителство на студентските съвети, на Българска асоциация на частните училища, на НПО работещи в областта на предучилищното и училищно образование.

В състава на Съвета НСОРБ определя един представител

 • Златко Живков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана

 

 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Съветът  е съвещателен орган към министъра на образованието за сътрудничество при насърчаването и подпомагането на развитието и реформата на средното професионално образование и обучение в България, в т.ч. и дуалното професионално образование и обучение. КСПОО осъществява функции по координирането на усилията на всички заинтересовани страни за модернизиране и реформиране на професионалното образование и обучение, както и успешното използване като инструмент за структуриран диалог между страните за съгласуване и вземане на решения за реализация на политики по отношение на професионалното образование и обучение в България.

Председател на Съвета е министърът на образованието, а членове са заместник - министрите на МОН и МТСП,  представители на работодателските организации, браншови структури, държавни институции в сферата на образованието, граждански организации и Председателя на УС на БТПП.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник:

 • Стефан Стоянов, заместник – кмет на община Пловдив 
 • Теодора Дачева, заместник - изпълнителен директор на НСОРБ

,

,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА  (ЦОИДУЕМ)

Съветът е Орган на управление на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  (ЦОИДУЕМ). Той осъществява своите функции по одобряване на 3-годишна програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет. Приема годишните планове за дейността на центъра, както и одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции. Приема дарения, когато са направени в съответствие с целите на центъра, одобрява разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, запознава се с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра и се запознава с проекта на годишен бюджет на центъра.

Заседанията се свикват най-малко веднъж на 6 месеца. Управителният съвет се състои от председател и 10 членове. Председател на УС е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър. Членовете на Съвета се определят със заповед на министъра: трима представители на МОН, по един представител на НССЕИВ към МС, на МТСП, МК, трима представители на НПО работещи в областта на образованието на деца от етническите малцинста.  Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

В състава на Управителния съвет, НСОРБ  определя един представител:

 • Неджми Мюмюнходжов, заместник - кмет на община Ардино

,

,

 

ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Съветът осигурява прозрачен и отворен начин за проследяване на ефектите от прилагането на стандартите и своевременно решение на проблеми, възникнали в процеса на приложение.

В състава на Съвета НСОРБ определя един представител: 

 • Лилия Христова, директор дирекция "Образование и младежки дейности", община Варна

,

НАДЗОРЕН СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ 

Функциите на съвета се уреждат в Правила за работа на Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите при изпълнението на националните научни програми.

Съветът осъществява мониторинг върху изпълнението на програмите чрез одобрение на отчетите за изпълнението им и на базата на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите , имащи отношение към реализирането им. Той може да дава препоръки за промяна на работните планове и за продължаване или спиране изпълнението на програмите. 

Председател на Съвета е заместник - министър на образованието, а челнове са представители на Столична община, МВР, МТС, МЗ, МОСВ, АУЕР, ДАМТН и др.  В състава на Съвета НСОРБ определя един представител:

 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин

,

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Съветът е създаден с цел подпомагане дейността на държавните органи по изпълнение на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. Той има аналитични функции по отношение на развитието на висшето образоване и на изпълнението на Стратегията, следи за успешно реализиране на Стратегията и нейното актуализиране. Основна функция на Съвета е да подготвя периодични аналитични доклади, които да придружават отчетите на МОН по изпълнението на Стратегията.

Общественият съвет играе ролята и на обществен аналитичен център по проблемите на висшето образование, който организира широки обществени обсъждания, експертни обсъждания по специфични актуални въпроси, анализира и предлага решения в областта на висшето образование и подпомага структурите на МОН при формулиране на държавните приоритети в областта на висшето образование, отчитайки спецификата на различните региони и висши училища.

Членове на Съвета са представители на Съвета на ректорите на висшите училища в РБ, БАН, Селскостопанската академия, Националното представителство на студентските съвети, Националната агенция за оценяване и акредитация, Асоциацията на организациите на българските работодатели, национално представените синдикални организации и на академичната общност. към Съвета могат да бъдат асоциирани представители на МОН, Националния център за информация и документация, МТСП, ресорни министерства, национално представените работодателски организации и др.

В рамките на Съвета НСОРБ определя един титулярен представител и един заместник:

 • Хасан Азис, заместник - председател на УС на НСОРБ, кмет на община Кърждали
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ

Междуведомствената комисия за приемане работата на изпълнителя по разработване на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО)
 • Славина Кабранова, главен експерт, отдел „Образование и бизнес развитие“ на община Пловдив 
 • Елка Илиева, главен експерт в Дирекция „Образование“, Столична община
Комисия за изготвяне на правила за работа при изпълнение на инвестиционната приграма на МОН и при осигуряване на средства за ремонтни дейности в общинските и  детски градини и училища, както и критерии за оценка и класиране на постъпилите заявки за изпълнение на ремонтни дейности в държавни и общински училища и детски градини
 •   Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на  НСОРБ
Координационно звено в изпълнение на Споразумението за реализация на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната с-ма (2013-2020)
 • Теодора Дачева, заместник - изпълнителен  директор на НСОРБ
 • Юлияна Колева, експерт „Членски състав“, НСОРБ
Комисия за оценяване и контрол на разработените програми/проекти от общините по модул "Оптимизация на училищната мрежа" и модул "Рационализация на мрежата на професионалните училища" от НП "ОУМ"
 • Теодора Дачева, заместник  изпълнителен  директор на НСОРБ 
 • Юлияна Колева, експерт „Членски състав“, НСОРБ
Междуведомствени комисии за актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини и Списъка на защитените училища и детски градини
 • Теодора Дачева, заместник  изпълнителен  директор на НСОРБ
Междуведомствена работна група за актуализиране на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България
 •  Теодора Дачева, заместник  изпълнителен  директор на НСОРБ
Комисия за изменение и допълнение на Наредба № 15 за инспектиране на детските градини и училищата
 •   Теодора Дачева, заместник  изпълнителен директор на НСОРБ
Работна група за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие
 •  д-р Лидия Велик Маринова, общински съветник от Общински съвет Варна
Междуведомствена работна група във връзка с въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст
 •  Пенка Игнатова, директор на дирекция в община Велико     Търново                                                                             
 • Теодора Дачева, заместник  изпълнителен директор на НСОРБ
Работна група за обсъждане на възможностите за облекчаване режима за откриване на детски градини
 •  Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“,  НСОРБ
Работна група по проект "Изработване на рамка за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст"
 •  Маруся Цветкова, старши експерт “Институционални   проекти“, НСОРБ
Работна група за съгласуване на Национална карта за висше образование
 •  Стефан Стоянов, заместник – кмет „Образование, бизнес   развитие и европейски политики“, община Пловдив
Експертна работна група за изготвяне на Методология за приоритиозиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на РБ, необходима при подготовката на ОП за подкрепа на регионите за периода 2021-2027
 • Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор, НСОРБ 
 • Симеон Петков, старши експерт, НСОРБ
Работна група за въвеждане и прилагане на електронно административно обслужване в сектор „Образование“
 • Теодора Дачева, заместник - изпълнителен директор, НСОРБ 
 • Венцеслав Кожухаров, ст. експерт, НСОРБ
Обществено – консултативен съвет към Регионално управление по образованието - Шумен
 •  Найден Косев, заместник – кмет, община Шумен