Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в областта на младежта и спорта

Представители на НСОРБ в областта на младежта и спорта

04.04.2022
Представители на НСОРБ в областта на младежта и спорта

НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА

Съветът е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта. Организацията и дейността му се уреждат чрез Правилник. НКСМ осъществява функции по даването на становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта, предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта, както и обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

Председател на съвета е заместник-министър на младежта и спорта, а членове са: заместник-министрите на МФ, МРРБ, МВР, МТСП, МЗ, МИ, МТ, МК, МОН, МП, главния секретар на ДАЗД, член на УС на НСОРБ, заместник-председател на Национално представителство на студентските съвети в Р България, председател на Национално сдружение „Младежки глас“ и председател на „Български младежки червен кръст“. Всеки от членовете на Съвета, в случай на невъзможност да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред или да изпрати упълномощено от него лице, което да представи това становище

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

  • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца

,

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Експертен съвет е консултативно звено по физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. Съставът, функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се определят със заповед на министъра на младежта и спорта, съгл. чл.10 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

Съветът обсъжда и дава становища по националната стратегия и националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта; проекти на нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта; научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта; изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете спорт и социалния туризъм за ефективност на системата на физическото възпитание и спорта.

Председател на съвета е министърът на младежта и спорта, а членове са представители на ММС, МОН,МО,МВР,  висшите училища, НСА, БОК, спортните училища, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и изявени специалисти в тези области.

В състава на Съвета, НСОРБ определя един представител:

  • Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч

,

РАБОТНИ ГРУПИ 

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта и спорта в ЕС в рамките на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019-2027
  • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ
  • Ива Иванова, експерт „Връзки с обществеността“, НСОРБ
Работна група, която да планира, организира и проведе дейностите, свързани с Европейската година на младежта на национално и местно ниво
  • Ива Иванова, експерт „Връзки с обществеността“, НСОРБ
  • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ
Работна група към министъра на младежта и спорта за изготвяне на анализ и оценка на Националната стратегия за разработване на физическото възпитание и спорт в Република България 
  • Ива Иванова, експерт „Връзки с обществеността“, НСОРБ
  • Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“, НСОРБ

Експертна комисия, която да изготви и представи проект на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2023/2024 и проект на финансови планове за организиране и провеждане на игрите със средства от бюджетите на Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката

  • Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура“, община Пазарджик
  • Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ